Free songs
Home / पाठक पत्र (page 4)

œ::» पाठक पत्र

Feed Subscription

झिंगटीकोट राप्तीकै  गौरव बन्न सक्छ

घो र ाही शहर बाट उत्तर ी क्षे त्रतिर  दे खिने , घो र ाही नगर पालि–६ गिठे पानीको  अग्लो  शिर  झिंगटीको ट नामले  चिन्न सकिन्छ । के ही ऐ तिहासिक विशे षता बो के को  घो र ाही बजार दे खि निकट र हे को  उक्त अग्लो  भू–भाग गिठे पानी गाउ“दे खि एक घण्टाको  पै दल यात्रापछि पुग्न सकिन्छ । बिहान हि“ड्ने हरुका लागि बजार  क्षे त्रको  धुवा“, धुलो  ...

Read More »

यो  सरकारसँ“ग जनमत छैन, त्यसैले  चुनाव घोषणा ढिलाइ

मधे शी मो र्चाहरुले  सीमांकन संशो धन प्रस् ताव हाम्रो  एजे ण्डा है न मधे शवादीको  माग अर्कै  हो  भन्दाभन्दै  र  संविधान संशो धन हाम्रो  माग है न मधे शवादी दल र  मधे शी, जनजाति, आदिबासी पिछडिएका वर्गको  माग भने को  थारु, मुस् िलम, मगर , अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावे शीको  हक , जनसंख्याको  आधार मा प्रतिनिधित्व ...

Read More »

उपभोक्ताहरु सजग हुनुपर्छ

ग्या“स अति प्रज्वलनशील पदार्थ भएका कार ण ग्या“स, चुला, र े गुले टर  पाइपजस् ता उपकर ण गुणस् तर  चिन्ह प्राप्त प्रयो ग गर ौ ं । जहा“ पायो  त्यहीं घुमन्ते हरुस“ग खर ीद नगर ौ ं, नगर ाऔ ं । आफूलाई पायक पनेर्  मान्यताप्राप्त डिलर बाट मात्र ग्या“स खर ीद गर ौ ं । यसर ी खर ीद गर्दा डिलर  हो  वा हो इन प्रमाणित ...

Read More »

दुर्घटना पर्खिने  कि सडक व्यवस्थित गनेर्  ?

सडक दुर्घटनामा दुईजना घाइते  भन्ने  हिजो को  समाचार  पढे पछि के ही ले ख्न मन लाग्यो  । ने पाली एउटा प्रचलित उखान छ– ‘जब प¥यो  र ाति, तब बुढी ताती’ भने झै ं कुनै  दुर्घटना भएपछि मात्र यहा“को  सर ो कार वाला पनि तात्ने  गर्दछन् । घो र ाही बजार का र ो डहरु यति सा“घुर ा र  अव्यवस् िथत ...

Read More »

नेपाली कांग्रेससँग देश र  जनता बनाउने  भिजन छैन

भार तको  सिको  लिएर  ने पाली कांग्रे सले  दे शमा के ही गर्न त खो ज्यो  तर  फलदायक भएन । ने पालमा र हे का दल, र ाजा, र ाणा एवं सबै  बुद्धिजीवी, डाक्टर , इञ्जिनियर  र ाजनीतिक विश्ले षक, उपल्लो  दर्जामा र हे का व्यक्ति मिले र  यो  दे श बनाउनुपर्दछ भने र   भार तमा बस् दै  आएका ने पाली कांग्रे सका ने ता ...

Read More »

धुलो र हिलोबाट कहिले मुक्ति ?

पा“च नंं. प्रदे शको  सम्भावित र ाजधानीको  रुपमा र हे को  दाङको  मुख्य शहर  घो र ाहीका सडकहरुले  सधै  दुःख दिने  भए । पानी नपर्दा धुलो  उडे र  र  पानी पर्दा हिलो ले  छ्यापे र  बजार को  मुख्य सडकमा हि“ड्नै  मुस् िकल छ । तर  अहिले सम्म सडक विस् तार को  काम पूर ा हुन सके को  छै न । ...

Read More »

मेला रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खुलापत्र

श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकार ी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घो र ाही, दाङ उपर ो क्त सम्बन्धमा घो र ाहीको  नवलपुर मा एक गै र सर कार ी संस् थाले  महो त्सव सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति पाइस् ाके को  कुर ा छापामा आइसके को  छ । मे ला महो त्सव सञ्चालनले  पछिल्लो  समयमा सामाजिक विकृतिहरु भिœयाइर हे का छन् भन्ने मा दुईमत छै न । यी ...

Read More »

प्रक्रियागत लुकामारीले विकासमा असर नपरोस्

घो र ाही बसपार्कबाट मिलनचो क दक्षिण गो र्खा अस् पताल हु“दै  घो र ाही–तुलसीपुर  सडकखण्डको  र तनपुर चो क जो ड्ने  कर ीब सात सय दश मिटर  सडक जीर्ण अवस् थामा पुगे को  छ । मिलनचो कदे खि भिक्टो रि या कले जसम्मको  कर ीब दुई सय तीस मिटर  सडक दुईतर्फ नालाका साथै  नौ  मिटर  कालो पत्रे  गर्ने  काम आनन्दनगर  टो ल ...

Read More »

जनगणतन्त्रलाई कथा मात्र बनाए

१० वर्ष माओ वादीको  जनयुद्ध थियो  । र ाजा यो  दे शमा आवश्यक छै न । जनयुद्धबाट र ाजा फाल्नुपर्दछ भन्ने  सो च माओ वादीको  ठीकै  पनि लाग्यो   । त्यो  जनयुद्धको  अवसर  पार े र  र ाजा वीर े न्द्रको  सन्तान समाप्त पार े र  ज्ञाने न्द्र र ाजा भए । र ाजा ज्ञाने न्द्रले  सत्ता हातमा लिएपछि संसद र हे न । ...

Read More »

गतिशील नेताको  अभावमा देश डुब्यो 

र ाजनीति एक जनमुखी प्रक्रिया हो  जुन जनताको  परि वर्तनको  लागि हुन्छ । तर  ने पालको  परि वे शको  र ाजनीति हे नेर्  हो  । यो  जनताको  विकासका लागि भन्दा पनि आफू विकासमुखी कसरी बन्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न हुन्छ । यहा“ हर े क परि वर्तन जनाधार बाट सम्भव भएको  इतिहास जीवित छ । ...

Read More »
Scroll To Top