Free songs
Home / पाठक पत्र (page 3)

œ::» पाठक पत्र

Feed Subscription

ट्राफिक नियमको पालना गरौं

ट्राफिक नियमको  पालना नगर्दा सवार ी दुर्घटना भइर हे का छन् । दुर्घटनामा ठूलो  धनजनको  क्षति हुने  गर े को  छ । तर  मानिसहरु ट्राफिक नियम पालना नगर ी हि“डिर हे का हुन्छन् । जसको  उदाहर ण घो र ाही बजार मा दे ख्न सकिन्छ । बढ्दो  जनसंख्यास“गै  सवार ी साधनहरुको  उच्च चापलाई मध्यनजर  गर्दै  घो र ाहीको  तुलसीपुर  चो क ...

Read More »

हाम्रो गुनासो कसले सुन्ने ?

ने पाल नया“ संर चनामा गयो  । स् थानीय तहहरु धे र ै  भए । जसमा जिल्लागत फर क–फर क तह बन्यो  । दाङ जिल्लामा पनि उपमहानगर पालिका दुई, नगर पालिका एक र  गाउ“पालिका सातवटा भएका छन् । घो र ाही उपमहानगर पालिका पुर ानो  नगर पालिका थियो , स् तर ो न्नति भयो  र  उपमहानगर पालिका बन्यो  । यसको  कार्यक्षे त्र बढ्यो  । यसमा वडाहरु ...

Read More »

सहज तरीकाले  काम अगाडि बढ्न देऊ

डिभिजन सडक कार्यालयले  कटुवाखो लादे खि घो र ाहीको  सहिद गे टसम्म बाटो  निर्माण, पुल निर्माण, खाल्डाखुल्डी पुनेर् , बाटो  सहज बनाउने  ठे क्का खो ली कर ीब १० कर ो ड ३३ लाखमा काम गनेर्  ठे क्का ठे के दार लाई जिम्मा लगायो  । ठे के दार ले  सम्बन्धित कार्यालयबाट के ही र कम पे श्की लिई काम शुरु गर े  । काम ...

Read More »

कृषि व्यवसायमा उत्साह

दे शको  विकासका लागि कृषि व्यवसायलाई आधुनिकीकर ण गर्न आवश्यक छ  । पर म्पर ागत कृषि व्यवसायमा सुधार  गर्दै  नया“ प्रविधियुक्त कृषि व्यवसाय गर्न आवश्यक छ । दे शको  आर्थिक विकास गर्दै  जनताको  समृद्धिको  मुख्य आधार  कृषि व्यवसाय हो  । कृषिको  आधुनिकीकर णबिना दे शको  विकास हुन सक्दै न । जनताको  ...

Read More »

फोहोर  व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ

घो र ाही बजार  सफा र  स् वच्छ बनाउने  उद्दे श्य अनुरुप नगर पालिका धे र ै  पहिले दे खि फो हो र  व्यवस् थापनमा लागिर हे को  छ । घो र ाही नगर पालिका अहिले  नगर पालिकाबाट उपमहानगर पालिका बने को  छ । उपमहानगर पालिका बने पछि धे र ै  जिम्मे वार ी थपिएको  छ । जनताको  विकासस“ग जो डिएका धे र ै  सर ो कार का विषयहरुमध्ये  फो हो र  व्यवस् थापन पनि एउटा हो  । यसमा ...

Read More »

सबै  देशभक्त दलले  सोच्ने  बेला आयो 

भर्खर  तयार  भएको  संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने  पक्ष धे र ै  छन् । त्यसमा भार तको  हात धे र ै  छ । हामी जनता अपिल गर्दछौ ं– सबै  दलका ने ताहरु सचे त र हन जरुर ी छ । २० वर्षदे खि बन्दी र हे को  स् थानीय चुनाव र ाज्यले  कडा सुर क्षा दिएर  भए पनि सम्पन्न ...

Read More »

नेपाली जनताको  मुक्तिको  लागि बाम एक ठाम बनौ ं

मुलुकमा ७० वर्षपछि आएको  संविधान कार्यान्वयन गर्न र  बामपन्थीको  संविधान समाजवाद हु“दै  साम्यवादतर्फ चा“डै  लम्काउन र  ने पाल आमाको  काचुली फे र्न बाम घटकहरुले  आफ्नो  एजे ण्डा घो षणपत्र लागु गर ाउन कुनै  पनि लाभ वा आर्थिक पू“जीको  पर्वाह नगर ी दे श, जनता र  यहा“ र हे का ...

Read More »

कुलाको  सरसफाइ कसले  गर्ने  ?

‘बिहानै  सबे र ै  उठौ ं र  सर सफाइमा लागांै ’ भने र  तल्लो  र झे नामा एउटा घर को  भित्तामा ले खे र  टा“गिएको  छ । हर े क शनिवार  बिहान टो लबासीहरुले  टो लमा सर सफाइ गर्दै  आइर हे का छन् । टो लका पे टीहरु एकदमै  सफा दे खिन्छन् । तर  त्यहीं टो लमा पर्ने े  कुलो मा भने  कसै को  ध्यान जान सके को  ...

Read More »

पत्रकार महासंघ दाङ उद्योग वाणिज्य संघजस्तो नहोस्

‘पत्रकार  महासंघमा दलीय हस् तक्षे प बिरुद्धको  लडाइ“’ भन्ने  प्रताप र े ग्मीको  ले ख पढिसके पछि के ही ले ख्न मन लाग्यो  । पत्रकारि ता र ाष्ट्रको  चौ थो  अंग र  मानवको  ते स्रो  आ“खा हो  । प्राकृतिक दुई आ“खाले  दे खे भन्दा बढ्ता ते स्रो  चक्षुले  दे ख्ने  मात्र हो इन खबर दार ी पनि गर्दछ है  भन्ने  आम ...

Read More »

खानेपानीको समस्या समाधान हुनुपर्छ

हाम्रा अग्रजहरुले  निकै  दुःख र  कष्टका साथ पानीको  मुहान पत्ता लगाई खाने पानी ल्याउन सफल भएका थिए । घो र ाही खाने पानी कार्यालयले  उपभो क्ताको  जिम्मा दिएपछि क्रमशः त्यसै  समयदे खि समितिमा आर्थिक पक्ष पार दर्शी हुन सके न । सुस् त–सुस् त भ्रष्टाचार को  मुना फष्टाउ“दै  जान थाल्यो  । हलवार  गाविसका पूर्वअध्यक्ष ...

Read More »
Scroll To Top