Free songs
Home / सम्पादकीय / विवेकपूर्ण निर्णय गर

विवेकपूर्ण निर्णय गर

प्रदे श नंं. ५ को  नामाकरण र राजधानी सम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउने  उद्दे श्यका साथ गठित संसदीय समितिले  यो  विषयलाई टुंगो मा पु¥याउने  गरी काम गर्न अब निकै  ढिलो  भइसके को  छ । समितिको  म्याद एक पटक थप भइसके को ले  अब पटक–पटक म्याद थपे र यसलाई निरन्तरता दिइरहनु राजनीतिक, कानुनी र नै तिक दृष्टिले  समे त उचित हुँदै न । ५ नं. प्रदे शका जनताको  भावना, भौ गो लिक सुगमता र भविष्यका लागि समे त उपयुक्त हुने  गरी राजधानीको  विषयलाई टुंगो मा पु¥याउन सकियो  भने  समग्र प्रदे शको  समृद्धि र विकासको  सार्थक यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिने छ । यस विपरीत हुन गयो  भने  फे रि द्वन्द्व र भौ गो लिक विभाजनको  पीडा भो ग्नुपनेर्  परिस् िथति आउने छ ।

ने पालको  संविधानले  प्रदे शको  नामाकरण गनेर्  र स् थायी राजधानी तो क्ने  अधिकार प्रदे शसभालाई दिएको  छ । प्रदे शसभाले  सहमतिबाट वा दुई तिहाई बहुमतको  आधारमा यससम्बन्धी निर्णय गर्न सक्छ । सो ही बमो जिम प्रदे श नं. ४, ६ र ७ ले  यो  विषयलाई ट्ुंगो मा पु¥याइसके का छन् । समग्र प्रदे शको  विकास र समृद्धिको  यात्रा प्रारम्भ गर्नका लागि राजधानी र नामाकरणको  ट्ुंगो  जतिसक्यो  छिटो  लगाउन सक्यो , त्यति नै  राम्रो  हो  । यो  विषय नटुंग्याएर विकास र समृद्धिका कुरा जति गरे  पनि जनताले  पत्याउने  छै नन् । प्रदे श संरचना खडा गनेर्  काम करिव–करिव शून्यबाटै  शुरु गर्नुपनेर्  अवस् था रहे को ले  यो  विषय छिटो  टुंग्याउन आवश्यक छ ।

ने पालमा संघीयताको  प्रयो ग नितान्त नयाँ हो  । यसअघि स् थानीय र के न्द्र सरकारका आ–आफ्नै  संरचना भएकाले  अहिले  स् थानीय सरकार सञ्चालनमा के ही समस् या दे खिए पनि त्यो  अस् थायी हो  । जहाँसम्म प्रदे शको  कुरा छ, त्यहाँ पक्कै  पनि धे रै  समस् या र जटिलताहरु छन् । कतिपय सवालमा अन्यो ल र द्विविधाहरु दे खिन्छन् । तर संघीयता कार्यान्वयनमा लै जाँदै  गर्दा सबै  समस् याहरुको  समाधान भे टिदै  जाने छ । खासगरी तीब्र विकास र समृद्धिको  जनचाहनालाई मूर्तरुप दिन संघीयतामा जानु परे को ले  प्रदे श सरकार र संसदले  यही विषयलाई के न्द्रमा राखे र काम गर्न सक्नुपर्छ । यसो  गर्न सकिएन भने  आगामी दिनमा संघीयताको  औ चित्य र आवश्यकतामाथि नै  प्रश्नहरु उठ्ने छ । त्यसै ले  हरे क विषयवस् तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिने  र विवे कसम्मत निर्णय गनेर्  क्षमता प्रदे श सरकार र प्रदे शसभाले  राख्नुपर्छ ।

यतिबे ला बुटवल, हे टांै डा, विराटनगरजस् ता दक्षिण सिमानामा र प्रदे शका धे रै  जनतालाई अपायक पनेर्  स् थानमा अस् थायी राजधानी तो किदा स् थायी राजधानी तो क्ने  र नामाकरण गनेर्  काम पे चिलो  बन्न पुगे को  छ । तर पनि विगतको  त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्चाएर आमजनताको  भावना अनुकूल हुने  गरी उपयुक्त निर्णय लिनुको  विकल्प छै न । अझै  पनि के ही व्यक्ति र स् वार्थी समूहहरु मै ले  भने कै  ठाउँमा वा मे रै  घर आँगनमा राजधानी चाहियो  भन्छन् भने  त्यो  बालहठ मात्र हुन सक्छ । यस् तो  सो चाइ संघीयताको  मर्म र भावना विपरीत हुन्छ । सबै  विकल्पहरुमा खुला छलफल गरे र उपयुक्त निर्णय गनेर्  विवे क र सामथ्र्य प्रदे शसभाका सदस् यहरुले  दे खाउन सक्नुपर्छ । अब बनाउने  प्रदे श राजधानी भने को  नयाँ शहर नै  हो  । अब आठवटा काठमाडौ ं नबनाउने  गरी भावी पुस् तालाई स् वच्छ, सफा, हराभरा राजधानी हस् तान्तरण गनेर्  गरी विवे कपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रदे श नं. ५ को  नामाकरण गनेर्  सवालमा खासै  समस्या दे खिएको  छै न । तर स् थायी राजधानी तो क्ने  सवालमा के ही जटिलताहरु दे खिएका छन् । प्रदे शको  स् थायी राजधानी तो क्दा विवे क पु¥याउन सकिएन भने  प्रदे शको  भौ गो लिक संरचनामा परिवर्तन आउने  सम्भावना छ । अहिले कै  अस् थायी राजधानीलाई स् थायी कायम गरियो  भने  पश्चिमका बाँके  र बर्दिया जिल्लाले  ६ नं. (कर्णाली) प्रदे शमा मिसिने  घो षणा गरिसके का छन् । त्यसबाट दाङ समे त प्रभावित हुने  स् िथति छ । किनभने  कर्णाली प्रदे शको  राजधानी सुखेर् तसँग दाङको  सिमाना जो डिएको  छ । यहाँका जनतालाई पूर्वको  कुनामा पनेर्  प्रदे श राजधानी भन्दा सुखेर्त नै  पायक पर्छ । त्यसै ले  प्रदे शका सीमारे खाहरुलाई यथावत राख्ने  हो  भने  प्रदे शका बहुसंख्यक जनतालाई पायक पनेर्  स्थानमा राजधानी तो किनुपर्छ ।

के ही समययता प्रदे शको  नामाकरण र राजधानीको  विषयमा प्रदे श सांसदहरु मुखर हुन थाले का छन् । के ही सांसदहरुले  त आफ्नै  जिल्लामा राजधानीको  दाबी गरे र हवल्दारी चरित्र दे खाउन थाले का छन् । यो  सबै  विवे कहीनताको  दुष्परिणाम हो  । यस् तो  परिस् िथतिमा विवे क र संयमताका साथ नयाँ उपयुक्त स्थानमा प्रदे श राजधानी तो क्ने  काम हो ला भने र धे रै  आशावादी हुने  ठाउँ दे खिन्न । प्रदे शसभाले  पक्कै  पनि विवे कपूर्ण र औ चित्यपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । यो  जनस् तरबाट धे रै  दबाब दिनुपनेर्  विषय पनि हो इन । समग्रमा यो  विषय प्रदे शको  विकास र भविष्यसँग जो डिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top