Free songs
Home / सम्पादकीय / शुल्क बृद्धिको  निर्णय फिर्ता गर

शुल्क बृद्धिको  निर्णय फिर्ता गर

दाङ जिल्लाको  मात्रै  नभएर यस क्षे त्रकै  महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने  ठानिएको  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स् थापनाकालदे खि नै  चर्चा र विवादको  घे रामा पदैर्  आएको  छ । तत्कालीन राप्ती उपक्षे त्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गनेर्  कि नगनेर्  भन्ने  विवादको  टुंगो  लागे र प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि प्रतिष्ठानले  अझ सहज, भरपदोर्  र गुणस्तरीय से वा प्रवाह गनेर्  अपे क्षा गरिएको  थियो  । तर अहिले  विगतमा राप्ती उपक्षे त्रीय अस्पतालले  दिदै  आएका सबै  से वाहरु बन्द हुने  अवस्था आएको  छ । प्रतिष्ठान र उपक्षे त्रीय अस्पताललाई सँगसँगै  चलाउन सके को  भए यो  अवस्था पक्कै  आउने  थिएन वा प्रतिष्ठानले  उपक्षे त्रीयबाट प्रवाह भइरहे का से वा सुविधालाई समे त निरन्तरता दिन सके को  भए अझ राम्रो  हुने  थियो  ।

दाङवासी जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सिंगो  समुदायको  जागरुकता एवं सक्रियताका कारण विगत एक दशकयता दाङको  स् वास् थ्य से वामा महत्वपूर्ण सुधार आएको  हो  । घो राहीमा उपक्षे त्रीय र तुलसीपुरमा अञ्चल अस्पताल स् थापना हुनु आफै मा ठूलो  उपलब्धि थियो  । यसमा अब राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  ने तृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । जनताको  यो  अपे क्षा पूरा गर्न सकिएन भने  स् वास् थ्य क्षे त्रमा अहिले सम्म प्राप्त जनविश्वास गुम्ने  खतरा रहन्छ । यसमा विशे ष गरे र प्रतिष्ठानको  ने तृत्वदायी अंग र राज्यले  जिम्मे वार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

ने पालको  संविधानले  प्रत्ये क नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य से वा निःशुल्क प्राप्त गनेर्  हक सुनिश्चित गरे को  छ । तर यसको  व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुन नसके को  अवस्था एकातिर छ भने  अकोर् तिर न्युनतम शुल्क तिरे र सानो तिनो  स् वास् थ्य सुविधा नागरिकहरुले  प्राप्त गरिरहे को  स् िथति छ । भर्खरै  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  विगतको  सरकारी अस् पतालबाट प्राप्त गरिरहे को  से वा सुविधामा दो ब्बरदे खि पाँच गुणासम्म शुल्क बृद्धि गरे र नागकिरहरुको  भावनाविपरीत कदम उठाएको  छ । नेपाल सरकारले  सुत्के रीलगायतका से वा निःशुल्क गर्नुका साथै  भत्तासमे त उपलब्ध गराउँदै  आएको मा सुत्के रीको  प्रकृति हे री अब तीन हजारदेखि १२ हजारसम्म शुल्क बुझाउनुपनेर्  भएको  छ । यसरी जाँदा घरमै  सुत्के री हुने हरुको  संख्या बढ्नुका साथै  मातृ मृत्युदरसमे त बढ्ने  खतरापूर्ण स् िथति सिर्जना भएको  छ ।

राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  निर्धारण गरे को  शुल्क हे र्दा सामान्य नागरिकसम्म स् वास् थ्य से वाको  पहुँच पुग्न नसक्ने  दे खिएको  छ । ने पाल सरकारले  निःशुल्करुपमा प्रदान गदैर्  आएका से वाहरुलाई प्रतिष्ठानमार्फत् निशुल्करुपमा प्रदान गनेर्  वातावरण बनाउने तर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिहरु लाग्नुपर्छ । यसमा प्रतिष्ठानले  आफ्नो  तर्फबाट पनि पहलकदमी लिन जरुरी छ । यो  नगरे र आफूलाई नाफा कमाउने  व्यापारिक संस् था जस् तो  रवै या दे खाउन खो ज्नु कदापि उचित हुन सक्दै न । संस् था चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ, तर त्यसकै  नाममा संविधानले  नै  व्यवस् था गरे को  नागरिकको  आधारभूत स् वास् थ्य अधिकार हरण गर्न पाइन्न । यसरी हठात एवं पूर्वयो जना र छलफलविना घो षणा गरिएको  से वा शुल्क फिर्ता लिएर यसलाई परिमार्जन गनेर् तर्फ लाग्नुपर्छ ।

राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  निर्धारण गरे को  शुल्क बृद्धिको  चौ तर्फी विरो ध भइरहे को  छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजसमे त समाजका सबै  अंगहरुले  यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरे का छन् । अहिले  संघ, प्रदे श र स्थानीय तहसमे त तीनवटा सरकार क्रियाशील छन् । तीनै  तहसँग समन्वय गरे र जनतालाई आधारभूत स् वास् थ्य सुविधा पु¥याउने  सवालमा प्रतिष्ठान संवे दनशील बन्न सक्नुपर्छ । स् वायत्त संस् थाको  नाममा आफूखुशी गर्नु कम्तिमा स् वास् थ्य जस् तो  संवे दनशील क्षे त्रमा शो भनीय हुन सक्दै न । निसन्दे ह जनतामा स् वास् थ्य से वा प्रवाह गनेर्  जिम्मे वारी एक्लो  प्रतिष्ठानको  मात्र हो इन तर ऊ आफ्नो  जिम्मे वारीबाट पन्छन मिल्दै न । यति ठूलो  संस् थाले  सबै  क्षे त्रको  विश्वास जित्ने  प्रयत्न गर्नुपर्छ र आवश्यक समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । यसमा प्रतिष्ठान चुके को  जस् तो  दे खिएको  छ । शुल्क बृद्धि समस् याको  समाधान हो इन, बरु यसले  समस्या थप्ने  काम गरे को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top