Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / नाका क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाएका छौं

नाका क्षेत्रका नागरिकलाई आफ्नै भूमिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम अघि बढाएका छौं

 

लोकराज के.सी.
अध्यक्ष– राजपुर गाउपालिका, दाङ

राजपुर गाउपालिका भूगो लको  हिसाबले  जिल्लाको  सबै भन्दा ठूलो  गाउपालिका हो  । भौ गो लिक विकटता उत्तिकै  छ ।
राजपुर गाउपालिकाको  से वा लिन नाका क्षे त्रमा बसो वास गर्ने  नागरिकले  भारतीय बाटो  प्रयो ग गरे र गाउपालिका आउनुपर्ने  बाध्यता छ ।
राजपुर गाउपालिकालाई नाका क्षे त्र र त्यहा बसो वास गर्ने  नागरिकलाई समृद्ध बनाउने गरी सडक सञ्जालबाट नाका क्षे त्रलाई
गाउ“पालिकाको  के न्द्रसग जो ड्ने  गरी सडकका यो जनाहरु प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको े  छ । राजपुर गाउपालिकाका गौ रवका यो जनाहरु के  हुन् भन्ने  विषयमा युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरेले  राजपुर गाउपालिकाका अध्यक्ष लो कराज के सीसग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

राजपुर गाउपालिकाको  प्राथमिकता के  हो  ?

यो  वर्ष हामीहरुले  राजपुर गाउ“पालिकाको  तर्फबाट गत वर्ष जति पनि अधुरा यो जनाहरु थिए, जस् तो  नाका जो ड्ने  सडकको
ट्याक खो ले का थियौ ं । त्यो  बाटो  वर्षा मासमा आवतजावत गर्न कठिनाइ भएको  हुनाले  अब त्यसलाई स् तरबृद्धि गर्ने , पक्की संरचना बनाउने  । कजवे हरु भए, पक्की नालाहरु भए, ग्याविन वालहरु भए, ह्युमपाइपहरु बिछ्याउने  काम गर्न थाले का छौ ं । सधै भरी सडक सञ्चालन हुने गरी जाओ स भन्ने  किसिमले  त्यसमा लागे का छौ ं । गत वर्ष हामीहरुले  हरे क ठाउ“मा विद्युतका पो लहरु गाडे का थियौ ं । पो लहरु गाडे को  ठाउ“मा अहिले  तार टा“गे र ट्रान्सफर्मर जो डे र त्यो  ठाउमा विद्युत सुचारु गर्ने  लक्ष छ । गत वर्ष कृषि क्षे त्रमा सिंचाईको  लागि डिप बो रिङहरु गाडिएका थिए । ती ठाउ“मा विद्युत नभएर, मो टर नभएर त्यत्तिकै  गाडे को  मात्रै  छ । त्यसकारणले  ती संरचना पनि सञ्चालन गर्ने गरी विद्युतका पो ल, तार, ट्रान्सफर्मर नपुगे को  ठाउमा ट्रान्सफर्मर, मो टर जडान गरे र सिंचाईको  लागि पानी सुविधा उपलब्ध गराउने  यो जना छ । धे रै  जसो  गत वर्षका यो जनाहरु सम्पन्न भइसके  पनि कार्यान्वयन भएका छै नन् ।  ती यो जनाहरुलाई सुचारु गर्ने  पक्षमा हामी छौ ं ।

जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा परिवर्तन के  आयो  ?

हामीले  गत वर्ष राजपुर गाउ“पालिकालाई पहिलो  प्राथमिकता बाटो लाई नै  दियौ ं । किनभने  दाङ जिल्लाकै  ठूलो  गाउ“पालिका पनि र विकटता पनि त्यत्तिकै  भएको  हुनाले  प्रत्ये क गाउलाई सडकस“ग जो ड्ने  यो जना हो  । राजपुर गाउ“पालिकाको  भौ गो लिक अवस् थाको  बारे मा सबै लाई थाहा छ । दे उखुरी उपत्यका एउटा छ । बीचमा खो लाहरु छन् । गुरुङखो लादे खि रसरी, माररी, गंगदीसहित थुप्रै  खो लाहरु छन् । त्यस पछाडि चुरे को  पारि बो र्डरहरुमा नाकाहरु छन् । यसरी तीन किसिमका वस् ती छन् । यिनीहरु एक आपसमा बाटो बाट जो डिएका छै नन् । नाकाका मानिहरु आवत जावत गर्न दिनभरि लाग्छ । भारतका बजारहरुमा गएर आफ्ना आवश्यकताका सामग्रीहरु किन्ने  गर्छन् ।

यिनीहरुलाई पहिलो  कुरो  दे उखुरीसग, गाउपालिकाको  के न्द्रस“ग जो ड्ने  हाम्रो  चाहना हो  । त्यसकारण गत वर्ष हामीले  बाटो मा, नाकादे खि
नाका जो ड्ने  बाटो , दे उखुरीदे खि नाका जो ड्ने  बाटो , त्यस्तै  खो लादे खि खो ला जो ड्ने  बाटो , बाटो  नपुगे का गाउ“हरुमा बाटो  पु¥याउने  भने र बाटो मै  पहिलो  प्राथमिकता दिएका हौ ं । त्यस पछाडि सिंहदरबारको  अधिकार जम्मै  गाउपालिकामा आएको  भन्ने  भनाई पनि आएको  । त्यसको  साथसाथै  जनतामा यति इच्छा आकांक्षा बढ्यो  कि यही वर्ष नै  के –के  नै  हुन्छ भने र धे रै  यो जनाहर माग हुन थाले  । अनि पहिलो  वर्ष भएको  हुनाले  त्यति अनुभव पनि थिएन । यो जनाहरु पनि साना–साना टुक्रे  यो जनाहरुमा बजे ट दिइयो  । त्यो  गर्दाखे री अधुरा यो जना धे रै  भए । अघि मै ले  भन्या जस् तै  सञ्चालनमा आउन सके नन् धे रै  । शुरुवात भयो  तर, सञ्चालनमा आउन सके नन् । त्यस कारणले  हाम्ले  गत वर्षबाट के  अनुभव ग¥यौ ं भने  अहिले  यदि यो जना राख्ने  हो  भने  टुक्रे  यो जना भन्दा जहा“ आवश्यकता छ, नभई नहुने  अवस् था छ त्यहा“ साना यो जना राख्ने  । नत्र भने  ठूला यो जनाहरु राख्ने  । गत वर्षको  यो जनालाई पूर्णता दियो  भने पछि बल्ल हाम्रो  विकासको  काम अघि बढ्छ । दिगो  हुन्छ । जनताले  यसलाई उपभो ग गर्न सक्छन् । पो ल मात्रै  गाडे र, पाइप मात्रै  गाडे र, बाटो  मात्रै  बनाएर विकास दिगो  हुन सक्दै न । बाटो  पहिरो ले  पुरिदिने , पो लबाट विजुली नआउने , पाइपबाट पानी नआउने  हो  भने  त्यो  के ही उपलब्धि हु“दै न । त्यसकारणले  यसलाई निरन्तरता दिउ“ । गत वर्ष भएको  काम पूरा गरौ ं र यो  वर्ष चाहि फे रि नया आवश्यक जुन कामहरु छन् तिनलाई अगाडि बढाऔ ं भन्ने  हिसावले  गत वर्षको  अनुभवबाट सिक्दै  यो  वर्ष त्यसरी अगाडि बढिरहे का छौ ं ।

राजपुरलाई चिनाउने  गौ रवका यो जना के  हुन् ?

नाकामा बसो वास गर्ने  नागरिकहरुलाई सुविधा अन्तर्गत बाटो  पु¥याउने  यो जनालाई मुख्य गौ रवको  यो जनाभित्र राखे का छौ ं । गत वर्ष ट्याक खुलिसके को  थियो  । सुनपथ्री खो लादे खि सुनपथरी नाकासम्म पुग्ने  बाटो लाई हामीले  गत वर्ष ५० लाख छुट्याएका थियौ ं । ट्याक खुल्यो  । यता जंग्रहवादे खि खंग्रासम्म पुग्ने  बाटो को  पनि ट्रयाक खो ले का थियौ ं । गत वर्ष हामी आफै  गाडी लिएर खांग्रा नाकासम्म पुगे का थियौ ं । त्यस पछाडि नाकादे खि नाका जो ड्न आवश्यक थियो  । त्यसकारणले  राजपुर गाउ“पालिकाको  पूर्वी सिमाना गुरुङ नाकादे खि पश्चिम सिमाना भौ वासम्म बाटो  खो ल्ने  हाम्रो  यो जना थियो  । त्यसमा चाहि गत वर्ष सीमा विकास कार्यक्रमबाट १९ लाख ७५ हजार र गाउपालिकाको  ५० लाख गरे र गुरुङ नाकादे खी बरुवा नाकासम्म ११ किलो मिटर बढी ट्रयाक खो ले का छौ ं । त्यो  बाटो मा कल्भर्टहरु, कजवेहरु, ठाउ–ठाउमा ह्युमपाइपहरु राखिएको  छ ।

यो  वर्ष पनि गाउपालिकाले  २५ लाख बिनियो जन गरे र त्यहाबाट खंग्रा नाकासम्म बाटो  पु¥याउने  लक्ष छ । हाम्रो  मुख्य उद्दे श्य के  हो  भने  नाकालाई जो ड्ने  नै  हो  । अर्काे  कुरा नाकामा विकास पु¥याउने  हाम्रो  पहिलो  लक्ष छ । खासगरी नाकामा दे उखुरीको  उत्पादन पु¥याएर नाकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ । नाकाका बासिन्दा भारतमा भर पर्नु भन्दा पनि दे उखुरीमा भर परुन । ने पालमा भर परुन् भन्ने  हिसावले  उनीहरुको  सम्पर्क दे उखुरीमै  बढाउने  र गाउ“पालिकामा सम्पर्क बढाउने  भन्ने  हाम्रो  सो च हो  । उनीहरुलाई आवतजावत गर्न, बिरामी भएको  बे ला भारत जानुपर्छ ।

विकास निर्माणको  काम गर्नुपरे मा भारतबाट सामान ल्याउनुपर्छ । एसएसबीले  ल्याउन नदिने , निकै  कठिनाइ हुने  भएको  हुनाले  बाटो  खुल्यो  भने  त्यहा“ विकास निर्माणको  लागि आवश्यक पर्ने  विकास सामग्रीहरु भए, विरामी भएको  बे लामा एम्बुले न्स पुग्न सक्ने , सुत्के रीहरुलाई एम्बुले न्समार्फत लिएर आउने  ।

जस्तो  हाम्ले  के  गरे का छौ ं भने  सुत्के री महिलाहरुलाई अस्पताल पु¥याउन एम्बुले न्स शुल्क निःशुल्क गरे का छौ ं । गाउपालिकाको  स्वास्थ्य चौ कीमा आएर उनीहरुलाई वुटबल, ने पालगञ्ज पठाउनुप¥यो  भने  पनि त्यसको  खर्च दिने , भाडा दिने  भने र व्यवस्था गरे का छौ ं । त्यसकारण त्यो  सुविधा त नाकासम्म पुग्नुप¥यो  नि । यता पट्टि मात्रै  सुविधा दिएर त भएन । त्यसकरणले  बाटो  त्यहा पुग्यो  भने  त्यहा“को  हरे क क्षे त्रमा यहाको  अन्नपात त्यहा पुग्ने , त्यहाको  उत्पादन यता आउने  । मो टरगाडीहरु पुग्ने , आवतजावत गर्न सजिलो  हुने  । एम्बुले न्सहरु पुग्ने  । बिरामीहरु ल्याउन लग्न सजिलो  हो स् भने र पहिलो  प्राथमिकता नाकास् तरीय सडकलाई दिएका छौ ं ।

अरु नमूना काम के  छन् ?

गत वर्ष स् वास् थ्यतर्फ कर्म हे ल्थ भन्ने  एउटा संस्थासग सहकार्य गरे र एमबिबिएस डाक्टर राखे र से वा उपलब्ध गराएका छौ ं । एमबिबिएस डाक्टरको  से वा उपलब्ध भइसके पछि भिडियो  एक्सरे  से वा, ल्याव से वाको  व्यवस् था गरे का छौ ं । ने पाल सरकारले  दिने  निःशुल्क ३५÷३६ थरिका औ षधि थिए । त्यसलाई गाउपालिकाको  अनुदानबाट ७७ थरिका पु¥याएका छौ ं । यो  वर्ष पनि हामीले  के  ग¥यौ ं भने त्यही कर्म हे ल्थको  सहयो गमा गाउपालिकाले  एउटा एमबिबिएस डाक्टर थप गरे को  छ । दुईजना डाक्टर अहिले  कार्यरत हुनुहुन्छ । बे लास् िथत प्रतापुरमा पनि स्वास्थ्य चौ की छ । राजपुरमा मात्रै  से वा हुदा पूर्वतिरका जनतालाई गाह्रो  हुने , स्वास्थ्य से वा नपाउने , गढवा, लमहीतिर जानुपर्ने  भएको  हुनाले  दुईतिरै  से वा दिन सजिलो  हो स् भने र दुईजना एमबिबिएस डाक्टरको  व्यवस्था गरे का छौ ं । र, अहिले  भर्खरै  दशजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भने र राखे का छौ ं । घर–घरमा गएर बिरामीको  रे कर्ड लिने , बिरामीको  अवस्था बुझने , त्यसरी डाटा लिनलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसे वक पनि भर्ना गरे का छौ ं ।

शिक्षण पे शामा संलग्न व्यक्ति । पछि निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि हुनुभयो  ? पहिले  र अहिले को  खटनलाई कसरी लिनुभएको  छ ?

पहिले दे खि म राजनीतिमा चासो  राख्ने  व्यक्ति भएको  हुनाले  गाउ“घरका समस् याबारे  सधै  बुझिराख्थें  । गाउघरका मानिसहरुले  शिक्षक भने पछि जनप्रतिनिधिकै  रुपमा हे र्ने  चलन थियो  । गाउ“को  अगुवाको  रुपमा शिक्षकलाई लिने  गर्थे  । त्यसकारण मलाई पहिले दे खि नै  जनताको  काम गर्न आफ्नो  स् तरबाट सहयो ग गर्दै  आए“ । शिक्षण पे शाको  ड्यूटी बाहे कको  समयमा जनताको  काम गरिरहे को  हुनाले  त्यति अफ्ठे रो  त लागे न । तर पनि पहिले को  व्यवस् था र अहिले को  व्यवस् थामा हे र्दा खटाइ चाहि अलि बढी नै  छ ।

अवसर के  दे ख्नुहुन्छ ?

आफ्नो  ठाउको  स् थानीयस्तरको  विकास गर्ने  अवसर हो  । आफ्नो  अवधिभरमा राजपुर गाउपालिकालाई बाटो घाटो को  हिसाबले , स् वास् थ्यको  हिसाबले , शिक्षाको  हिसाबले , कृषिको  हिसाबले  अलिकति सम्पन्न र अहिले को  तुलनामा के ही राम्रो  जनताले  अनुभूति गर्न सक्ने  से वा प्राप्त गर्न सक्ने  अवस् थामा पु¥याउने  लक्ष छ । त्यो  नै  मे रो  लागि अवसर हो  । पाच वर्षभित्रमा मै ले  भने का क्षे त्रमा के ही उपलब्धि हासिल गर्न सकियो  भने  भो लिको  दिनमा रहे  पनि नरहे  पनि म पछिल्ला दिनमा जनप्रतिनिधि रहु“ला या नरहु“ला तर मान्छे हरु ले  सम्झिने
काम गर्ने तर्फ मे रो  ध्यान छ । फलानो  ने तृत्वमा हुने  बे लामा यति कामहरु भए, यति कामका शुरुवातहरु भए भन्ने  किसिमका सम्झना रही राख्यो  भने  मे रो  लागि उपलब्धि त्यही हुन्छ ।

काम गर्दा कस् ता–कस्ता चुनौ तीहरु भो ग्नुप¥यो  ?

नया संरचना भएको  हुनाले  काम गर्न चुनौ ती भयो  नै  । शुरुवात गर्दा धे रै  चुनौ तीहरु थिए । जनताको  असीमित चाहना । त्यस पछाडि लामो  समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीनताको  अवस् था । पहिलो  पहिलो  अनुभव । संरचना पनि नया । भौ तिक पूर्वाधारको  पनि अभाव । कर्मचारी अभाव भएको  । अनि विकटता त्यत्तिकै  । यिनमा कानुन पनि नभएको  ।

त्यस्तो  अवस्थामा शुरुवात गर्न निकै  कठिनाइ भो ग्नुप¥यो  । अन्यौ लता त बीच–बीचमा परिरहन्थ्यो  । तर चारै तिरबाट बुझ्दा सरकारले  दिएको  एउटा नमूना कानुनमा टे के र, संविधानमा टे के र अब हामीले  के –के  गर्न सक्छौ ं त भने र कार्यविधिहरु बनाउदै  ऐ नहरु पास गर्दै , नियमहरु बनाउदै , कार्यविधि, निर्दे शन, के न्द्रको  परिपत्रको  आधार माने र नै  अघि बढ्यौ ं । अघिल्लो  वर्षको  अनुभवलाई आधार माने र हामी अघि बढे का छौ ं ।

अन्तमा, केही छुटे का कुरा छन् कि ?

यहासम्म आएर राजपुर गाउपालिकाले  गरे का कामहरुलाई मिडियासम्म पु¥याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको मा तपाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मे रो  अनुरो ध के  छ भने  सरकारको  नारा समृद्ध ने पाल सुखी ने पाली भन्ने  छ । मै ले  पनि ‘समृद्ध राजपुर, सुखी राजपुरे ’ नारा तय गरे को  थिए । यो  नारामा सबै लाई साथ दिन, अघि बढ्न सबै स“ग अनुरो ध गर्छु ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top