Free songs
Home / सम्पादकीय / हठात् शुल्क बृद्धि गर्नु सही होइन

हठात् शुल्क बृद्धि गर्नु सही होइन

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  आजदे खि लागु हुने  गरी प्रतिष्ठानबाट प्रवाह हुने  सबै  स्वास्थ्य से वामा शुल्क बृद्धि गरे पछि ने पाल सरकारले  निःशुल्क दिँदै  आएका स् वास् थ्य से वाहरु प्रभावित मात्र भएका छै नन् ओ पिडी, इमर्जे न्सीलगायतमा से वा लिने  बिरामीले  थप आर्थिक भार खे प्नुपनेर्  भएको  छ । प्रतिष्ठानको  यो  निर्णयपछि कम्तिमा यो  क्षे त्रका नागरिकहरुले  अब सरकारले  उपलब्ध गराउँदै  आएका निःशुल्क स् वास् थ्य से वा पाउने  छै नन् । के ही दिन पहिले  राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालले  सञ्चालन गदैर्  आएको  पो षण पुनस् र्थापना गृहलाई बन्द गराएर प्रतिष्ठानका डाक्टरको  क्वार्टरको  रुपमा प्रयो ग गरे र आलो चित बने को  प्रतिष्ठानको  शुल्क बृद्धिको  पनि चौ तर्फी विरो ध भएको  छ । प्रतिष्ठानले  शुल्क बढाएपछि सबै भन्दा बढी सुत्के री प्रभावित हुने  दे खिएको  छ ।

अहिले  सुत्के री हुँदा लाग्ने  सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क तथा सुत्के रीले  जिल्ला अनुसार यातायात तथा गर्भ जाँचअनुसार भत्तासमे त पाउँदै  आएको मा अब सामान्य सुत्के री हुँदा पनि तीन हजार शुल्क लाग्ने , जटिल प्रकृतिको  सुत्के रीका लागि पाँच हजार र शल्यक्रियाबाट सुत्के री गराउँदा १२ हजार रुपै याँ शुल्क तिर्नुपनेर् छ । प्रतिष्ठानको  यो  निर्णयले  घो राही उपमहानगरपालिका क्षे त्रभित्रका से वाग्राहीहरु सरकारले  उपलब्ध गराउँदै  आएको  निःशुल्क स् वास् थ्य से वाबाट बञ्चित हुने छन् । त्यस् तै  यहाँ उपचारका लागि आउने  राप्ती भे गका बिरामीहरु पनि मर्कामा पनेर् छन् । प्रतिष्ठान आफै ले  कमाएर से वा प्रवाह गर्नुपनेर्  संस् था भएको ले  कानुनतः शुल्क बढाउन उसलाई कसै ले  रो क्न नसक्ला । तर कानुनी व्यवस् था मात्र सबथो क हो इन । उपक्षे त्रीय अस् पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा सरकारले  उपलब्ध गराउँदै  आएको  से वा सुविधा समे त गुम्ने  अवस् था आउन नदिने  उपाय खो ज्न सरो कारवालाहरु बे लै मा सचे त नदे खिनु पनि उत्तिकै  दुःखद छ ।

सरकारले  आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत आमा तथा नवजात शिशुको  स् वास् थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे को  बताउँदै  आएको  छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन यो  कार्यक्रम निकै  सहयो गी सावित भएको  छ । सरकारले  स् वास् थ्य से वा विभाग परिवार स् वास् थ्य महाशाखा मार्फत यस कार्यक्रमका लागि बजे ट विनियो जन गर्छ । हाल सरकारले  गर्भवती उत्प्रे रणा से वावापत नियमित गर्भ परीक्षण गरे वापत चार सय, प्रसूति महिलालाई यातायात वापत हिमालमा एक हजार पाच सय, पहाडमा एक हजार र तराईमा पाच सय रूपै याँ दिँदै  आएको  छ । सन् २०३० सम्म ७० प्रतिशत प्रसूति स्वास्थ्य संस्थामा गराउने  सरकारी लक्ष भए पनि ग्रामीण क्षे त्रका स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा शहरी क्षे त्रका अस्पतालले  समे त आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु नगर्दा र आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको  समे त ग्रामीण क्षे त्रका महिलाले  थाहा नपाउँदा सरकारको  लगानी अनुसारको  प्रतिफल प्राप्त हुन सके को  छै न । स्वास्थ्य सम्बद्ध सबै  संस् थाहरुमा कार्यक्रम लागु गर्नै पनेर्  बनाउन नसक्नु स्वयं सरकारको  पनि कमजो री हो  । ने पालमा हाल वर्षे नि छदे खि सात लाख महिला सुत्के री हुने  गरे को मा ५७ प्रतिशत गर्भवती मात्र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्के री हुने  गरे को  तथ्यांकले  दे खाएको  छ । निजी तथा प्रतिष्ठानजस् ता अस् पतालले  लिने  महंगो  शुल्कले  पनि विपन्न समुदायका महिलालाई सुरक्षित सुत्के री हुन पाउने  न्यूनतम अधिकारबाट समे त बञ्चित गर्छन् ।

नाफामुखी सो चले  नागरिकको  स् वास् थ्य संबो धन गदैर् न । प्रतिष्ठानमा भो लि गुणस् तरीय से वा हो ला । पै सा हुने ले  उपचार पाउलान् । गुणस् तरीय से वाका लागि टाढा धाउनुपनेर्  अवस् थाको  अन्त्य पनि हो ला । तर आधारभूत वर्गको  स् वास् थ्य से वामा पहुँचको  अधिकारबाट बञ्चित हुन नदिने उपायको  खो जीबिना प्रतिष्ठानले  शुल्क बढाउने /लिने  काम गर्नु खे दजनक छ । प्रत्ये क नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स् वास् थ्य से वा निःशुल्क प्राप्त गनेर्  मौ लिक हक रहे को  कुरालाई स्मरणमा राखे र सबै  पक्षले  काम गर्नु जरुरी छ । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको  स् थापनाका लागि यहाँ धे रै को  मे हनत खर्च भएको  छ । त्यो  मे हनत निमुखा नागरिकलाई स् वास् थ्य सुविधाबाट बञ्चित गर्न हो इन, गुणस् तरीय से वा नजिक ल्याउन हो  । स् थानीय तहले  सञ्चालन गनेर्  गरी अकोर्  अस् पताल सुचारु गरे र हुन्छ या प्रतिष्ठानभित्र जो डे र हुन्छ, सरकारले  उपलब्ध गराउँदै  आएका निःशुल्क स्वास्थ्य से वा पाउने  वातावरण बनाउनै पर्छ । यसको  हल निकाल्न सबै  पक्ष गम्भीरतापूर्वक लाग्न जरुरी छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top