Free songs
Home / सम्पादकीय / एशिया प्रशान्त सम्मेलनको सन्दर्भ

एशिया प्रशान्त सम्मेलनको सन्दर्भ

यतिबे ला ने पालमा एउटा विवादास् पद तर अहिले सम्मकै  ठूलो  अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम भइरहे को  छ । एक क्रिश्चियन संस् थाको  आयो जनामा सम्मे लन शुरु भएको  हो  । ‘एशिया प्यासिफिक समिट २०१८’ को  नामबाट सम्मे लन भइरहे को  छ । विभिन्न दे शका सरकार प्रमुख, सभामुखसहित एक हजार पाँच सय विशिष्ट व्यक्तिहरुको  सहभागिता रहे को  आयो जकले  जनाएको  छ । जसमा पाँच सय त विभिन्न दे शका मन्त्री र सांसदहरु नै  रहे का छन् । यो सहित विभिन्न क्षे त्रका विज्ञ र धर्मगुरुहरुको  समे त सहभागिता रहे को  छ । सहभागिताका हिसाबले  यो  निकै  ठूलो  कार्यक्रम हो  । तर, यसको  मुख्य उद्दे श्य धर्म प्रचार नै  भएको  जान्दाजान्दै  ने पाल सरकार नै  सहआयो जक भएर कार्यक्रम राख्न हुन्थ्यो  कि हुन्नथ्यो  भन्ने  विवाद दे खिएको  छ । विवाद दे खिए पनि सरकार सहआयो जकबाट पछि हटे र समर्थकको  रुपमा दे खिए पनि सरकार विवादमा परेको  साँचो  हो  ।

यसलाई हे नेर्  दृष्टिको ण फरक–फरक भए पनि अधिकांशले  यो  धर्म प्रचारका लागि गरिएको  कार्यक्रम हो  भन्ने मा एकमत जनाएका छन् । धार्मिक कार्यक्रममै  यति उच्चस् तरको  सहभागिता कसरी भयो  भन्ने  सवाल पनि छ । ठूलो  आर्थिक लगानी गर्दा यस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ नै , यो  ठूलो  कुरा पनि भएन । यो  कार्यक्रमको  सन्दर्भमा चले को  बहसपछि कतिपय सो च्नै पनेर्  तथ्यहरु पनि छन्, यसतर्फ सरकार र नीति निर्माताको  ध्यान जानु जरुरी छ । विवादकै  बीच कार्यक्रम शुरु भइसके को  छ । अब यसमा आफ्नो  मत राख्दै  कार्यक्रम सफल बनाउनु र यसलाई जतिसक्दो  धे रै  ने पालको  पक्षमा उपयो ग गर्नुभन्दा अब अकोर्  विकल्प रहे न । कार्यक्रम, विषयवस् तु र यसको  आयो जक जे जस् तो  भए पनि विभिन्न दे शका सरकार प्रमुख, सभामुख, मन्त्री र सांसदहरु ने पालमा आएको  सन्दर्भलाई ने पालको  हितमा उपयो ग गर्नु जरुरी हुन्छ । ने पालको  विकासका लागि उनीहरुको  सद्भाव आर्जन गर्नु पनि महत्वपूर्ण नै  हुन्छ । खासगरी ने पालको  पर्यटन विकास र यहाँ आवश्यक पनेर्  लगानीको  सन्दर्भमा पनि उच्चस् तरका पाहुनाको  ध्यानाकर्षण गराउन सक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म धार्मिक कार्यक्रमको  सन्दर्भ छ, आगामी दिनमा यस् ता कार्यक्रम गर्दा राम्रो सँग सो च्नु जरुरी छ । ने पाल धर्मनिरपे क्ष दे श हो , साँचो  आस् थाका आधारमा गरिने  सबै  धार्मिक क्रियाकलापप्रति ने पालको  उत्तिकै  ब्यवहार हुनुपर्दछ । त्यसै ले  धर्म राज्यको  हो इन, व्यक्तिको  निजी आस् थाको  विषय हो  भनिएको  हो  । धर्मनिरपे क्षताको  मूल मर्म पनि यही हो  । तर, पछिल्लो  समय ने पालमा बढ्दै  गएको  धर्म परिवर्तनको  लहरप्रति राज्य गम्भीर बन्नु जरुरी छ । आस्थाका आधारमा कसै ले  धर्म परिवर्तन गर्छ भने  यो  पनि स् वाभाविक हो  तर आस् थाभन्दा पनि आश्वासन वा प्रलो भनमा पारे र धर्म परिवर्तन गराइन्छ भने  यो  अपराध हो  । यस सन्दर्भमा संविधानले  प्रष्टरुपमै  कसै को  धर्म परिवर्तन गराउने  वा अर्काको  धर्ममा खलल पर्ने  काम वा व्यवहार गर्न वा गराउनुहुँदै न र त्यस् तो  कार्य कानुनबमो जिम दण्डनीय हुने  भने को  छ ।

राज्यले  कुनै  पनि धर्मलाई नजिक वा टाढाको  विषय बनाउनुहुँदै न । धर्मनिरपे क्ष राष्ट्रमा राष्ट्रप्रमुखले  नागरिकलाई टीका लगाउनु वा कुनै  धर्म प्रचारकै  लागि गरिने  कार्यक्रमको  सहआयो जक बस् ने  दुबै  कुरा गलत छन् । यसप्रति जनस् तरमा यथे ष्ट बहस पनि भएको  छ । यसबाट शिक्षा लिंदै  आगामी दिन धर्मनिरपे क्षताको  प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार जुट्नुपर्छ । राज्य कुनै  पनि धर्मको  नजिक वा टाढा रहने  स् िथति आउनु हुँदै न । यसपटक कार्यक्रम आयो जना भइसके काले  यसलाई मुलुकको  हितका लागि अधिकतम उपयो ग गदैर्  आगामी दिनमा यस् ता कार्यक्रमबाट शिक्षा लिनुपर्छ । सँगसँगै  विदे शी शक्ति के न्द्रहरु धर्म, संस् कृति आदिको  नामबाट ने पालमाथि खे ल्न खो जिरहे का छन् र यहाँको  संस् कृति कमजो र बनाउन खो जिरहे का छन् भन्ने प्रति सरकार बढी नै  चनाखो  बन्नु आवश्यक छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top