Free songs
Home / विचार / देउखुरीको  संरचनाबारे  केही कुरा

देउखुरीको  संरचनाबारे  केही कुरा

बद्री चौधरी

दे उखुरीलाई एउटा सुन्दर नगर बनाउदा कस्तो  हुन्छ, सम्भव छ कि छै न ? छ भने  किन बने को  छै न ? यही प्रश्नको  वरिपरि रहे र मनमा उब्जिएका सवालहरु पो ख्दै छु ।

दे उखुरीलाई सुन्दर नगर बनाउन सकिन्छ । किनकि दे उखुरी एउटा चारै तिर पहाडले  घे रिएको  ठाउ हो  । प्राकृतिकरुपमा बने को  हरियो  सुन्दर ठाउ हो  । यसलाई अहिले को  स् िथतिमा जस् तो सुकै  पनि बनाउन चाहे  बनाउन सकिन्छ । दे उखुरीलाई भन्ने  हो  भने  यहा धे रै  अन्नबाली उत्पादन हुन्छ । यसलाई अझै  व्यावसायिक र मास् टर प्लान निर्माण गरे र कृषिमा जो ड दिए अझ धे रै  उत्पादन हुन्छ । यहा कृषिमा प्लानिङको  धे रै  आवश्यक छ । यहाका मान्छे  धे रै  मे हनती र मिलनसार छन् र दे उखुरी शान्त ठाउ पनि हो  । यहाका मान्छे  शिक्षामा लगभग ८० प्रतिशत रहे को  मानिन्छ ।

दे उखुरीमा सबै  मानिस कृषिमा आधारित हुनु तर कृषिमा यहा“का जनताले  भने को  जस् तो  गर्न पाएका छै नन् । जस् तै  स् थानीय सरकारले  प्रत्ये क गाउ“मा एउटा साझा घर बनाइदिएको  छ । त्यसमा सबै  जनालाई कृषिको  बारे मा अध्ययन गराउ“दा कस् तो  हुन्छ । अध्ययन गराउ“दा जनतामा चे तना बढ्छ, कृषिको  बारे मा थाहा हुन्छ– कसरी अन्नलाई सदुपयो ग गनेर् , भण्डारण कसरी गनेर् , उत्पादन कसरी गनेर् , लगानी कसरी गनेर् , कहा“ बे च्ने , कसरी बे च्ने  भन्ने  सबै  किसिमका तालिमहरु दिदा अझ राम्रो  हुन्छ । र, पशु से वामा पनि यहा“का किसानहरुले  धे रै  जो ड दिएको  दे खिन्छ । तर त्यस अनुसारले  किसानले  फाइदा लिएको  दे खिन्न । मुख्यतया यसको  बारे मा चे तना छै न ।

अनुभव छै न । ज्ञान छै न ।  तर पनि किसानले  भैसी पालन गरे को  दे खिन्छ । किसानसग त्यस अनुसार लगानी छै न र खो र बनाउन सकिएको  छै न । सो च छ तर लगानी छै न । यसलाई स् थानीय सरकारले  घर घरमा गएर पशुको  संख्या अनुसार तिनको  गो ठ र दानापानी खुवाउने  भा“डा र तिनीहरुको  स् वास् थ्यमा लगानी गर्दा अतिराम्रो  हुन्थ्यो  । यहा मुख्यतया सबै  पशु से वामा स्थानीय सरकारले  किसानहरुलाई मध्ययनजर गर्दा अति राम्रो  हुन्थ्यो  ।

दे उखुरीलाई सुन्दर सजिलै  बनाउन सकिन्छ । अहिले को  अवस् थामा खे तीयो ग्य जमिनलाई प्लटिङ्ग गरे र खाली बाझा खे तबारी छाडे को  दे खिन्छ । यसलाई कडारुपले  रो क लगाउदा हुन्छ । किनभने  यो  एउटा उत्पादन हुने  ठाउ हो  । यहा खाली ठाउमा उत्पादन कम हुन्छ । कम भएपछि जनतालाई चाहिने  अन्नबाली कम हुन्छ । यो  जनतालाई थाहा छै न । त्यसै ले  यसमा जनतामा पनि यसको  बारे मा ज्ञान हुन अति आवश्यक छ । ने पालमा अहिले  ८० करो डको  चामल बाहिरबाट आइरहे को  छ ।

दे उखुरीलाई नगरको  संरचना पनि उत्तिकै  आवश्यक दे खिन्छ । दे उखुरीको  संरचना हाइवे दे खि माथितिर उत्तर नगर बसाल्दा कस्तो  हुन्छ । यहा“ एउटा नराम्रो  पक्ष के  छ भने  नदीको  छे उमा एउटा घर र खो लाको  छे उमा अर्काे घर दे खिन्छ । यो  यहाको  संरचनाको  नराम्रो  पक्ष हो  ।

किनभने  त्यसको  बाटो  छै न । बिरामी पर्दा आपतकालीन गाडी जाने  बाटो  छै न । यो  एउटा घरलाई कसरी बत्तीअनि स्वच्छ पानी कसरी दिने  ? यस् तै  जनतालाई धे रै  किसिमका अप्ठ्याराहरु छन् । अकोर्  कुरो  वर्षामा कति घरहरु ढले र बगिरहे को  दे खिन्छ । त्यो  त नगरको  संरचनाको  कमी हो  । बस्ने  व्यवस् िथत क्षेत्र नभएको ले  हो   । यसलाई ब्यवस् िथत नगरको  संरचना गर्न आवश्क दे खिन्छ ।

यहा“का बासिन्दालाई जथाभावी घर बनाउन दिनुहुदैन । राज्यले  के  गर्नु पर्छ भन्दा हाइवे को  माथि उत्तरतिर सरकारले  त्यहाको  जग्गालाई अतिक्रण गरे र खाली ठाउ या त्यसको  मुआब्जा दिई नयाढंगले  मास्टर प्लान बनाउन आवश्क दे खिन्छ । जस्तै  चन्दीगढको  कुरा गर्दा चन्दीगढ एउटा ब्यवस् िथत मर्यादिन सुन्दर हरियाली र शिक्षित ठाउ हो  । त्यहा जुनसुकै  दै वी प्रको प ह“ुदै न । खो लानालाहरु छैनन् । सबै को  घरमा बत्ती छ, बाटो  छ । पानी छ स् वच्छ सफा छ । त्यहाको  अनुसार बनाउदा अति राम्रो  हुन्थ्यो  । त्यहा कुखुरा पालन, भै ंसीपालन खे तीबारी कुनै  ब्यवसायहरु आवासको  बीचमा दे खिन्न । यसरी एकै  ठाउमा ब्यवस् िथत गर्दा सुरक्षाको  हिसाबले  पनि राम्रो  हुन्छ । सरकारसित के  छै न, सरकारसित क्षमता छ, मास् टर प्लान छ, उर्जा छ, सबै  चीज छ ।

मै ले  एउटा तालिम लिएको  छु जुन सर्च फर कमन ग्राउण्डमा । मै ले  यसबाट धे रै  कुराहरु थाहा पाए । ब्यवहारका कुराहरु दे खि जनताको  माझ नजिकको  सम्बन्ध यस्तै  धे रै  कुराको  ज्ञान भयो  । सरकारले  राम्रा –राम्रा  तालिमहरु जनतालाई दिलायो  भने  जनता शिक्षित चे तनशील हुन्थे  जसले  गर्दा दे शमा शिक्षित र चे तनशील भएर दे शमा शान्ति छाउनेछ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top