Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / दाङ अब खेलकूदको हव

दाङ अब खेलकूदको हव

डिल्लीबहादुर डाँगी
जिल्ला खेदकूद विकास समिति दाङका अध्यक्ष

 

आगामी मंसिरमा आयो जना गरिएको  आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता भौ तिक संरचना निर्माणमा भएको  ढिलाइका कारण माघमा सरे को  छ । माघ २५ दे खि फागुनको  २ गते सम्म सञ्चालन हुने  प्रतियो गिता बाके मा उद्घाटन भई दाङमा समापन गरिने छ । दाङमा विभिन्न सातवटा खे लमा प्रतिस् पर्धा गराइने छ । दाङका पालिकाहरुलाई स्पो र्टस् सिटी बनाउने  अभियान चलिरहे का बे ला दाङको  खे लकूदको  अवस्था, आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिताको  तयारी, भौ तिक संरचना निर्माणका विषयमा युगबो धकर्मी जे एन सागरले  दाङ जिल्ला खे लकूद विकास समितिका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर डागीसग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

खे लकूद गतिविधि शून्य जस् तै  दे खिन्छ, कि के ही भइरहे का छन् ?

राष्ट्रिय खे लकूद परिषदबाट खासै  नया कुनै  गे म प्लान आएको  छै न । तर दाङमा स् थानीय पालिकामार्फत वडास् तरसम्म विभिन्न खे लकूद प्रतियो गिता भइरहे का छन् । त्यस्तै  विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुले  पनि प्रतियो गिता गरिरहे का छन् । हिजो भन्दा आज खे ल गतिविधि बढिरहे को  दे खिन्छ । त्यस् तै  भौ तिक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि उत्तिकै  भइरहे का छन् । हामीहरु जिल्ला खे लकूद विकास समितिको  ने तृत्व गरे र आइसके पछि दाङमा तीनवटा यो जना अघि सारे का थियौ ं । खे लाडीको  विकास, नियमित प्रशिक्षण, भौ तिक पूर्वाधार निर्माण र सो ही अनुसार भौ तिक पूर्वाधार निर्माणमा हामी लागे का छौ ं । चाहे  त्यो  लमहीको  क्रिके ट मै दान हो स्, चाहे  त्यो  घो राहीमा निर्माणाधीन बास् के ट बल को र्ट हो स् । चाहे  त्यो  बे लझुण्डीमा पनेर्  रंगशाला निर्माण हो स् । चाहे  तुलसीपुरमै  निर्माणाधीन मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल किन नहो स्, विभिन्न विद्यालय र सार्वजनिक स् थानहरुमा खे लकूद मै दानहरु निर्माण गदैर्  आएका छौ ं । हामीले  त एक पालिका एक कभर्ड हल र एक वडा एक खे लमै दान निर्माण गर्न स् थानीय तहरुलाई प्रस्तावसमे त पे श गरिसके का छौ ं ।

त्यस अनुसार दाङका दशवटै  पालिकामा कम्तिमा ५० लाखको  दरले  प्रदे श सरकारले  बजे टसमे त पठाइसके को  छ । खासगरी आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूदलाई मध्यनजर गदैर्  लमहीमा क्रिके ट मै दान, घो राहीमा बास्के ट बल को र्ट, बे लझुण्डीमा रंगशाला र तुलसीपुरमा मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल निर्माणमा लागे का छौ ं ।

आठौ ंको  लागि प्रशिक्षण हुदैन ?

हुन्छ । शुरु भइसके को  छ । जिल्लामा रहे का सबै  प्रशिक्षकहरुले  आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता लक्षित प्रशिक्षण थालिसक्नु भएको  छ । हामीले  अनुगमन पनि गरिरहे का छौ ं । त्यस्तै  स्वयंसे वक प्रशिक्षकज्यूहरुले  पनि यस्ता प्रशिक्षण चलाइरहनु भएको  छ । मलाई लाग्छ आठौ ंमा हाम्रो  दाङ जिल्लाले  राम्रो  स् थान प्राप्त गनेर् छ भन्ने  आशाका साथ तयारी पनि थाले का छौ ं ।

दाङले  भौ तिक पूर्वाधार तयारी नगर्दा मंसिरमा हुने  प्रतियो गिता माघमा सार्नुप¥यो  नि ?

दाङले  मात्रै  भौ तिक पूर्वाधार तयारी नगरे का कारणले  प्रतियो गिता नै  सार्नुपरे को  भन्ने  हो इन । समग्र आठौ ं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर्  भनिएको  छ । त्यहँका संरचना समयमा नबन्दा प्रतियो गिता के ही पर सार्नु परे को  हो  । जस् तो  ने पालगञ्जमा प्रतियो गिताको  उद्घाटन गनेर्  र दाङमा समापन गनेर्  यो जना छ । सो ही अनुसारको  भौ तिक पूर्वाधार तयारी नहु“दा समस् या परे को  हो  । दाङकै  कुरा गनेर्  हो  भने  गत असार ७ गते  रंगशाला निर्माणको  टे ण्डर सम्झौ ता भएको  छ । अहिले  पनि हामीले  त्यो  समयमा सम्झौ ता भएअनुसार माघमा भौ तिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गनेर्  र प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर् तर्फ हामी लागे का छौ ं । यो  भन्दा ठूलो , छिटो  छरितो  तयारी अरु के  हुनसक्छ र ?

रंगशाला निर्माणस्थलमा माटो  थुपानेर्  काम बाहे क के ही दे खिदै न त ?

यसो  हे र्दा तपाइ“ले  भने जस् तो  दे खिन्छ । बे लझुण्डीमा त माटो  मात्रै  थुपारिएको  छ । के ही भएन भन्ने  आममान्छे हरुलाई लाग्नु स् वाभाविक नै  हो  । सम्झौ ता भएकै  दिन असार ७ लाई कामको  शुरुवात मान्ने  हो  भने  माघमा आठौ ंका लागि पूर्वाधार तयार गनेर्  कुरा सानो तिनो  मे हनतले  ह“ुदै न । तर हामी लागे का छौ ं । जस् तो  रंगशालाकै  लागि त्यहा“ लाग्ने  सामग्रीहरु ठे के दारले  चीनमा अडर गरिसके को  अवस्था छ । त्यहा ती सामान निर्माण भइरहे का छन् । निर्माण भइसके पछि ती सामग्री दाङ ल्याउन दुईमहिना लाग्छ । यहा“ ल्याइसके पछि फिटिङको  काम गर्नुपर्छ झण्डै  एकमहिना थप लाग्ने  दे खिन्छ । यसरी माघ महिना काम सकिन्छ र हामीले  आठौ ं प्रतियो गिता सञ्चालन गर्न सक्छौ ं । यदि यी भौ तिक संरचना निर्माण भए हरे क महिना दाङमा विभिन्न खे लका राष्ट्रिय प्रतियो गिता हुने छन् । यसले  दाङलाई खे लकूदको  हव बनाउने छ । लमहीलाई क्रिके टको  क्षे त्र, घो राहीलाई बास् के ट बल, बे लझुण्डी फुटवल हुनसक्छ र तुलसीपुरलाई विभिन्न इन्डो र प्रतियो गिता खे ल्ने  क्षे त्रका रुपमा विकास गर्न सकिने छ । घो राहीको  गुलरियामा उपमहानगरपालिकाकै  लगानीमा ठूलो  क्रिके ट मै दान बन्दै छ । यसपालि जिल्ला खे लकूद विकास समितिले  पनि लगानी गदैर् छ, हामीले  बजे टिङ गदैर् छौ ं । तुलसीपुरमा पनि विभिन्न ठाउमा खे ल सञ्चालन गर्न सुविधासम्पन्न नभए पनि खे ल्न मिल्ने  भौ तिक संरचनाको  विकास आठांै  खे लकूद प्रतियो गिता अघि नै  बनाउदै छौ ं ।

सामग्री निर्माण, ढुवानी र फिटिङको  प्रक्रिया हे र्दा माघमा पनि तयारी हो लाजस्तो  दे खिएन नि ?

त्यसो  ह“ुदै न । माघसम्म काम सकिन्छ । प्रतियो गिता हुन्छ । यसपालि लामो  वर्षातका कारणले  काममा के ही कठिनाइ भएको  हो  । जसका कारणले  मंसिरमै  हुने  प्रतियो गिता माघमा सारिएको  हो  । अब त्यो  भन्दा पर सार्न पाइ“दै न । सार्न हामी पनि मान्दै नौ ं । समयमै  भौ तिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्छ । यस विषयमा खे लकूद मन्त्री, राखे पका सदस् य सचिव पनि गम्भीर हुनुहुन्छ । क्षे त्र र स् वयं दाङ पनि समयमै  प्रतियो गिता सम्पन्न गर्न क्रियाशील भएर लागे को  छ । भर्खरै  मन्त्रालयबाट एउटा टो लीले  दाङको  अनुगमन गरे को  छ । कार्य प्रगति हे र्दा हौ सला प्रदान भएको  बताउनुभएको  छ । उहा“हरुको  भनाइले  हामीलाई ऊर्जावान बनाएको  छ । त्यसै ले  समयमै  प्रतियो गिता सञ्चालन हुने छ भन्ने  कुरामा हामी दृढ छौ ं ।

बन्छ, हुन्छ भन्ने  अन्तिममा हतार भयो  भने र झारा टानेर्  काम गरे र प्रतियो गिता चलाउने  त हुदै न ?

त्यस् तो  हामीले  कुनै  पनि हालतमा हुन दिदै नौ ं । म खे ल क्षे त्रबाटै  ने तृत्वमा आएको  हु“ । मलाई थाहा छ दाङको  खे लक्षे त्र के  कारणले  पछि परे को  हो  भन्ने  । त्यसकारणले  यसपालि आएको  अवसरलाई कुनै  पनि हालतमा छुट्न दिने छै नौ ं । कुनै  पनि हालतले  विनियो जित रकम फ्रिज हुन दिदै नौ ं र त्यो  बजे टकै  परिचालन गरे र समयमै  संरचना निर्माण गर्न हामी लाग्ने छौ ं । हाम्रा व्यक्तिगत कामलाई था“ती राखे र, रातलाई रात र दिनलाई दिन नभने र काममा खटिने छौ ं ।

आठौ ं लक्षित भौ तिक संरचना के  हुन् दाङमा ?

सम्पन्न के ही भएका छै नन् । सबै  निर्माणाधीन अवस् थामै  छन् । समयमै  सबै  सम्पन्न हुन्छन् । आठौ ं खे ल्नका लागि लमहीको  क्रिके ट मै दान, घो राहीको  बास् के ट बल को र्ट, बे लझुण्डीको  रंगशाला, तुलसीपुरमा मल्टिप्रपो ज कभर्ड हल हुन् । के ही खे लहरु जस् तो  व्याड मिन्टन संघ र घो राही नगरविकास समितिले  घो राहीमा निर्माण गरे को  कभर्ड हलमा के ही खे ल हुने छन् । यसमा १० लाख लगाएर मर्मत गरिएको  छ र अझै  के ही मर्मत गर्नुपनेर्  भए फे रि काम गनेर् छौ ं । अहिले  खे ल्न मिल्ने  भने को  व्याडमिन्टन कार्ट मात्रै  हो  । तीन महिनाभित्र सबै  भौ तिक संरचना सम्पन्न हुने छन् ।

खे लाडी उत्पादन र प्रो त्साहन कति गर्नुभयो  ?

नया“ खे लाडी उत्पादन गर्न हामीले  नमुना के ही त्यस् तो  गरे का छै नौ ं । राखे पले  यो  वर्षदे खि अन्तराष्ट्रिय खे ल खे ल्ने  खे लाडी र ओ लम्पिएनहरुलाई सम्मान स् वरुप भत्ताको  व्यवस् था गरे को  छ । थो रै  भए पनि आगामी दिनमा त्यसलाई बढाएर लै जाने  र खे लाडीहरु निरुत्साहित हुनुपनेर्  छै न । पढ्दा जागिर खान सकिन्छ भने जस् तै  खे लमा लाग्दा पनि जीविको पार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने  हिसावले  ढुक्कस“ग लाग्ने  वातावरण सिर्जना भएको  छ । सरकारले  बनाएको  खे लकूद र खे लाडीस“ग सम्बन्धित कानुनहरु स् थानीय सरकारसम्म पठाउ“दै छ । त्यसबाट खे लाडीलाई थप सहज हुने छ ।

दाङकै  दुईजना खे लाडी आर्थिक अभावले  मार्सल आर्टस् विश्वकपमा जान नसक्ने  भन्ने  सुनिदै छ, के ही सहयो ग हुन्छ समितिबाट ?

खे लकूद विकास समिति आफै मा बजे ट हुने  संस् था हो इन । के ही भौ तिक संरचनाका लागि रकम आए पनि अतिरिक्त काममा पै सा हु“दै न । तर पनि हामीले  विभिन्न संघसंस् था, स् थानीय सरकारस“ग स्रो त जुटाइदिन र स्रो तका लागि पहल गर्न सक्छौ ं ।

राष्ट्रिय महिला क्रिके ट प्रतियो गितामा दाङको  तयारी कहा पुग्यो  ?

दाङमा सातवटा खे ल हुने  भने र पहिलो  बै ठकबाटै  निर्णय भएको  हो  । त्यसमध्ये  एउटा महिला क्रिके ट हो  । त्यसको  तयारी भइरहे को  छ ।

आश गरिएकै  क्रिकेटको  प्रशिक्षक नहुदा दाङले  आशातीत नतिजा पाउला त ?

हो  । क्रिके टमा मात्रै  हो इन, धे रै  खे लका प्रशिक्षकहरु छै नन् । आठौ ंमा ३५ वटा खे ल समावे श गरिएको  छ । त्यसमध्ये  बढीमा आठवटा खे लका प्रशिक्षक हामीसग छन् । तसर्थ प्रशिक्षकविना पनि आफूहरुलाई राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाउन सफल भएको  अवस्था छ ।

अन्त्यमा खे ल र खे लाडीको  समग्र विकास गर्न के  गर्नुहुन्छ ?

खे लाडीको  विकासका लागि स् थानीय तहले  बजे ट विनियो जन गरिनुपर्छ । खे लाडीको  विकास र भौ तिक संरचनाका लागि विनियो जन गर्ने  परिपाटीको  विकास गरियो  भने  धे रै  माथि उठ्छ दाङको  खे लकूद । मे रो  र ते रो  भन्दा पनि दशवटै  पालिकाहरु स“गै  बसे र साझा यो जना र बजे ट बनाउन सकियो  भने  त्यसले  कम्तिमा छ महिना प्रशिक्षण दिने  वातावरण बन्ने छ । त्यसपछिको समयमा  भने  दाङका खे लाडीहरुलाई दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खे लाडीको  रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ ।

त्यसको  अगुवाइ तपाइहरुले  गर्नुहुन्छ ?

हामीले  त्यसको  अगुवाई गछौर् ं । अहिले  आठौ ं राष्ट्रिय प्रतियो गिता सम्पन्न गनेर् तिर हाम्रो  ध्यान छ । प्रतियो गितापछि हामी जिल्लाकै  गुरुयो जना निर्माण गरे र सबै  पालिकालाई दिएर दाङको  खे लकूद विकासमा जो ड्ने छौ ं ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top