Free songs
Home / सम्पादकीय / कोसेली घरले उद्यमीलाई उत्साही बनाओस्

कोसेली घरले उद्यमीलाई उत्साही बनाओस्

स्थानीय घरे लु तथा लघुउद्यमबाट उत्पादित वस्तुको  बजार प्रबद्र्धन गर्न दाङमा को से ली घर सञ्चालनमा आएको  छ । स् थानीयस् तरमा उत्पादन भएका वस् तुको  बजार प्रबद्र्धन तथा संरक्षण गनेर्  उद्दे श्य राखे र दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघले  को से ली घर सञ्चालनमा ल्याएको  हो  । दशै ं शुरु भएका बे ला स् थानीयस् तरमा उत्पादित कृषि, लघुउद्यम तथा घरे लु उद्यो गबाट उत्पादन गरिएका वस् तुलाई बजारसँग जो ड्न उद्यो ग वाणिज्य संघले  को से ली घर स् थापना गरे र उद्यमीलाई प्रो त्साहित गनेर्  राम्रो  काम गरे को  छ । उद्यो ग वाणिज्य संघले  सञ्चालन गरे को  को से ली घरले  जिल्लामा छरिएर रहे का उद्यमीलाई एकठाउँमा ल्याउन र बजार प्रबद्र्धनको  कमीले  हराएर जान थाले का वस् तुको  संरक्षणमा समे त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । उद्यो ग वाणिज्य संघ, स्थानीय सरकारलगायत सम्बद्ध क्षेत्रले  उद्यमीलाई प्रो त्साहित गनेर् गरी अरु कार्यक्रम अघि बढाउने  हो  भने  को से ली घरले  निरन्तरता पाउनुका साथै  धे रै  नागरिकलाई उद्यमी बन्न समे त प्रे रित गर्न सक्ने छ । आजभो लि जहाँतहीं समृद्धिको  चर्चा हुने  गरे को  छ । वास्तवमा कृषि, लघुउद्यम तथा घरे लु उद्यो गलाई के न्द्रमा राखे र शुरु गरिएका यस् ता कार्यक्रम प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गनेर्  हो  भने  नागरिकलाई समृद्ध बनाउने  यात्राको  सही अर्थमा थालनी गर्न सकिने छ ।

को से ली घरमा अल्लो बाट बने का वस् तु, बाँसका प्रे mम, ढकिया, डो का, छिटुवा, काष्ठकला, माटो बाट बने का वस् तु, मरमसला, च्याउ, के रा चिप्सलगायत एक सय छ किसिमका स् थानीयस् तरमा उत्पादन भएका कृषि, लघुउद्यमबाट उत्पादित र घरे लु वस् तु राखिएका छन् । ती वस् तुहरु उत्पादनको  सीप भएका र ससानो  परिमाणमा उत्पादन गनेर्  उद्यमीहरुका उत्पादन खरीद गरी उद्यो ग वाणिज्य संघले  को से ली घरमार्फत बिक्री हुने  गरे को  छ । को से ली घरले  सीप भएका तथा पसल खो ले र बजारसम्म जो डिन नसके का उद्यमीहरुलाई सजिलो  हुने छ । आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुग्ने  भएपछि उद्यमीहरुलाई थप उत्पादनमा हौ सला मिल्ने छ भने  सीप भएर पनि बजारको  भे उ नपाएर बसे काहरुलाई उद्यम गर्न प्रे रित गनेर् छ । बजारको  अभावमा हराएर जान थाले का परम्परागत सीप र ज्ञान संरक्षणमा समे त यसले  सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने  अवस् था आउने छ । उद्यो ग वाणिज्य संघले  स् थापना गरे को  को से ली घरलाई बृहत् कार्यक्रमका रुपमा उद्यमीहरुका उत्पादित वस् तु खरीद, थप उत्पादनमा उद्यमीहरुलाई प्रे रित गनेर् , उद्यमीहरुलाई आवश्यक तालिम तथा बजार प्रबद्र्धनका प्राविधिक सीप, ससानो  ऋण प्रवाहसम्म जो ड्न सक्ने  हो  भने  वास् तवमा दिगो  विकास र आर्थिक समृद्धिको  ढो का खो ल्न सकिने छ ।

त्यसो  त पहिले  पनि दाङ उद्यो ग वाणिज्य संघको  अगुवाइमा दाङमा को से ली घर सञ्चालनमा आएका हुन् । खासगरी मे ला महो त्सवका बे ला उद्यो ग वाणिज्य संघले  यस् ता को से ली घर सञ्चालनमा ल्याउने गरे को  थियो  । मे ला महो त्सव सकिएसँगै  सञ्चालनमा आएका को से ली घर हराएर जाने  गरे का थिए । व्यक्तिगतरुपमा र कतै  सामूहिकरुपमा उद्यमीहरुले  आफ्ना लघु उद्यम, कृषि तथा घरे लु उत्पादनलाई बजारसम्म जो ड्ने  काम हुँदै  आएका पनि छन् । कतिपय सहकारी संस्थाहरुले
आफ्ना सदस्यहरुका उत्पादनलाई बजारसम्म जो ड्न यस् ता काम गदैर्  आएका छन् । उद्यो ग वाणिज्य संघले  शुरु गरे को  यो  को से ली घर आफ्ना सदस्य व्यवसायीहरुभन्दा पनि फराकिलो रुपमा जिल्लाका सबै  तह र तप्काका उद्यमीका उत्पादनलाई बजारसम्म जो ड्ने  गरी दिगो रुपमा सञ्चालनमा आउनुपर्छ ।

अझ अगाडि बढे र भन्दा परम्परागत सीप संरक्षण, उद्यमको  विकास तथा विस् तार गरी स् वरो जगार प्रबद्र्धन गर्ने  यो  त स् थानीय सरकारले  गर्नुपनेर्  काम हो  । त्यसै ले  उद्यो ग वाणिज्य संघले  अघि सारे का यस् ता परिणाममुखी काममा स् थानीय सरकारको  सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

दे शभित्र रो जगारीको  अभावमा विदे शिन बाध्य युवालाई उद्यमका नयाँ–नयाँ क्षे त्र पहिचान गरी स्वदे शमै  कमाउन सक्ने  वातावरण बनाउन पनि स् थानीय सरकारले  यस् ता काममा अझ बढी ध्यान के न्द्रित गर्नुपर्छ । उद्यो ग वाणिज्य संघले  शुरु गरे को  को से ली घर उद्यमीलाई उत्साही बनाउन सक्षम हो स् । यस्तो  खालको  राम्रो  काममा सम्बद्ध सबै ले  साथ र सहयो ग गर्नु आवश्यक छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top