Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सहज सेवा र व्यावसायिक सुरक्षाको  खोजीमा छौं

सहज सेवा र व्यावसायिक सुरक्षाको  खोजीमा छौं

भरतनाथ योगी
अध्यक्ष– स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समिति

यातायात से वा क्षे त्रको  विकास जुनरुपमा बढ्दै  गइरहे को  छ । यस अनुसारको  सहज र व्यवस् िथत से वाको  विकास हुन सके को  छै न । सहज र व्यवस् िथत से वाको  विकास हुन नसक्दा से वाग्राहीले  विभिन्न समस् या भो ग्दै  आइरहनुपरे को  छ भने  यातायात क्षे त्रका यी र यस्ता समस्या समाधानतर्फ सम्बन्धित सरो कारवाला पक्षहरुले  पनि दे खिने  गरी काम गरेका छैनन् । जसका कारण यातायात क्षे त्र अस्तव्यस्ततातिर उन्मुख हुदै  गइरहे को  छ । यातायात क्षे त्रको  सहज से वा, दिगो  व्यवस् थापन र व्यावसायिक सुरक्षाबारे  स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष एवं ने पाल यातायात व्यवसायी महासंघका राप्ती अञ्चल संयो जक भरतनाथ योगीसग नया युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले  गर्नुभएको  कुराकानी यहा प्रस्तुत छ । – सम्पादक

स्वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिले  के  कस् ता गतिविधिहरु गरिरहे को  छ ?

स् वर्गद्धारी टिप्पर व्यवसायी समिति टिप्पर व्यवसायीहरुको  संयुक्त छाता संगठन हो  । हामीले  टिप्पर व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने  सम्पूर्ण सल्लाह सुझावसहित व्यावसायिक हक हित, सुरक्षा र व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा दे खिने  कठिनाइहरुलाई समाधान गर्दै  व्यवस् िथत र सहज से वाको  विकास गर्ने  काम गर्दै  आइरहे का छौ ं । समितिले  नियमित से वा सञ्चालन गर्दै  आइरहे को  छ । राज्यको  नीति नियमभित्र रहे र व्यवसाय र से वा नियमित गरिरहे का छौ ं । टिप्पर व्यवसायमा अलिकति दे खिएको  समस् या भने को  ओ भरलो डको  थियो  । त्यो  पनि राज्यले  ढाला काट्ने  निर्दे शन जारी गरे  लगत्तै  हामीले  त्यो  काम पनि पूरा गरिसके का छौ ं ।

व्यवसायीहरु मारमा परे  कि ?

ढालाका कारण व्यवसायीहरु निकै  मारमा परे का छन् । त्यो  हामीलाई थाहा छ । तर राज्यको  नीति नियम कसै ले  पनि बे वास् ता गर्न सक्दै न । राज्यको  नीति नियमलाई पालना गर्नु नागरिकको  पहिलो  दायित्व हो  । कम्पनीले  गाडीसहित ढाला बनाउ“दा के ही हु“दै न । तर व्यवसायीले  गाडी खरीद गरी दुई पै साको  लागि सडकमा गुडाउ“दा ढाला बढी भो  भन्ने  दे खिन्छ । राज्यले  नै  कम्पनीलाई सडक क्ष्ँमता अनुरुपको  ढाला निर्माण गर भन्न सक्नुपर्छ । राज्यको  बाध्यकारी निर्दे शनले  बाध्यतावश व्यवासायीहरुले  ढाला काटे र व्यवसाय सञ्चालन गर्नु परिरहे को  छ । यो  व्यवसायप्रति सरासर अन्याय हो  । तर पनि नीति नियम मान्नै पर्छ । ओ भर लो डका ढालाहरु भन्सारमा नदे खिने  जब एकजना व्यक्तिले  घरखे त धित्तो  राखे र टिप्पर किने र दुई पै साको  आम्दानी गर्न खो ज्छ । प्रहरी प्रशासनले  ते रो  ढाला ओ भरलो ड भो छिट्टै  काट भने र भन्छ । यही समस् याले  हामी निकै  पीडित भएका छौ ं । जसलाई राज्यले  गम्भीर तरीकाले  सो च्न जरुरी छ । यो  समस् याले  हामीलाई पीडित बनाएको  छ ।

राज्यले  यातायात समितिहरुलाई प्रालिमा लै जान नीति निर्देशन जारी गरिरहे को  छ । तर तपाइहरुले  के  कस्ता गृहकार्य गरिरहनुभएको  छ ?

सरकारले  सबै  यातायात समितिहरुलाई प्रालिमा जाने  निर्दे शन दिएको  छ । सबै  यातायात समितिहरुले  प्रालिका जाने  गृहकार्य पनि गरिरहे का छन् । हामीले  पनि टिप्पर समितिलाई प्रालिमा लै जाने  आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहे का छौ ं । आगामी मंसिरभित्र सबै  यातायात समितिहरु अनिवार्य प्रालिमा दर्ता भइसक्नुपर्ने  नीति निर्दे शन जारी गरे को  छ । समितिहरुलाई जसरी पनि आगामी मंसिरसम्म प्रालिद्वारा नै  सञ्चालन हुनुपर्ने  भएकाले  हामीले  आवश्यक प्रक्रिया सञ्चालन गरिरहे का छौ ं ।

कस्तो  प्रक्रिया ?

स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिलाई प्रालिमा लै जानका लागि दिएको  म्याण्डे टभित्र रही आवश्यक पर्ने  संस् थागत नीति नियम निर्माण, प्रालिद्वारा व्यवसायीहरुलाई हुने  फाइदा बे फाइदालगायतका कुराहरु व्यवसायीहरुस“गको  छलफल लगायत प्रक्रिया ।

व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा समितिले  भो ग्नु परे का समस् याहरु के  कस् ता छन् ?

व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा भो ग्नुपरे का समस्याहरु तमाम छन् । ती मध्ये को  एक समस् या अघि नै  मै ले  माथि उल्ले ख गरिसके ं जुन हो  ढालाको  समस् या । अब कुरा रह्यो  बाटो घाटो  र प्रहरी प्रशासनको  । प्रत्ये क सडकको  अवस् था दयनीय छ । सँघ“ुरा सडक छन् । त्यसमा न फुटपाथ छ । गाडी र पै दलयात्रु लगभग एउटै  बाटो मा हि“ड्नुपर्ने  बाध्यता छ । त्यसमा राज्यको  ध्यान पुग्न सके को  छै न । कुनै  कारणले  दुर्घटना भयो  भने  व्यवसायीकै  दो ष दे खिन्छ । राज्य व्यवसायीको  दो ष दे खाउ“दै  पन्छिन्छ । तर सर्वसाधारणले  त्यो  कुरा बुझ्दै नन् । व्यवसायीकै  लापरवाहीले  दुर्घटना भएको  हो  भन्ने  गर्दछ । निजी व्यवसायीले  सञ्चालन गरे का यातायात से वा क्षे त्रमा राज्य निर्भर छ । तर विभे दकारी व्यवहार राज्यले  गर्छ । हामी नागरिकको  सहायताका लागि व्यवसाय सञ्चालन गर्दासम्म पनि सरकार र नागरिकले  हामीलाई गाडीवालाको  नजरले  हे र्दा यातायात व्यवसायीहरुले  आत्मसम्मान पाउन सके का छै नांै  । राज्यले  सडक सुधारमा ध्यान दिदै न । सवारी साधनको  संख्या थपको  अनुमति जति पनि दिन्छ । पे ट्रो े लियम पदार्थ सहुलियतामा ख्याल गर्दै न । भाडा बृद्धिमा रो क लगाउ“छ । दशकौ ं वर्षअघिका सडकहरु भत्किएर पुरिदै छन् । तर ती सडकहरुको  मर्मत सम्भार गर्दै न । सवारी दुर्घटना सडककै  कारणले  भइरहे का छन् । नागरिकले  त्यो  कुरा बुझ्दै नन् । अहिले  व्यवसायमा सबै भन्दा मारको  व्यवसाय र मर्काको  व्यापारीका रुपमा यातायातकर्मीहरु नै  रहे का छौ ं । यातायात क्षे त्रको  समस् या समाधानका लागि राज्यले  ठो स नीति नियम तथा कार्यक्रम निर्माण गरी तत्काल सडक सुधार तथा पुल पुले सा निर्माण गरी पे ट्रो लियम पदार्थमा सहुलियतको  व्यवस् था गर्नुपर्छ । हो इन भने  व्यावसायीले  सञ्चालन गरे को  व्यवसायमा यस् तो  त्यस् तो  भन्न पाइ“दै न । राज्यले  आफूले  काम गर्न नसक्ने , दो ष हामीलाई थुपार्ने  प्रवृत्तिले  यस् तो  समस् या दे खा परे को  हो  ।

टिप्पर आंतक निकै  छ नि ? हलुका सवारी साधनको  झन है रानीमा परे को  गुनासो  सुनिन्छन् त ?

हो इन, सडक पनि त साघुरा छन् । त्यो  किन दे ख्नुहुदै न ? लो ड बो के का गाडी साघुरो  सडकमा हिड्दा अलिकति के ही प्रभाव त परिहाल्छ नि  । हरे क पै दलयात्रु, सवारी चालकहरुले  कुरा के  बुझ्नु प¥यो  भने  कुनै  सवारी साधन लो ड बो के का हुन्छन् । उसै मा तछाडमछाड गर्दै  गाडीहरु दौ डिरहे का हुन्छन् । ठाउ हेरेर ओ भरटे क गर्ने , लो ड वा मालवाहक गाडी आएमा छे उमा साइड लाग्ने  गरे मा के ही अप्ठे रो  भो ग्नुपर्ने  पनि थिएन । दुर्घटना हुने  पनि थिएन । अब आफै  जान्दाजान्दै  दे ख्दादे ख्दै  ओ भरटे क गर्न खो ज्ने , लो डको  गाडीलाई साइट नदिएर हिड्नाले  यस्ता गुनासाहरु सुनिएका हुन् । त्यो  कुरा आफूले  पनि जान्नु पर्छ । हामीले  टिप्पर चालकहरुलाई समय–समयमा प्रशिक्षित गरे का पनि छौ ं । विस्तारै  गाडी चलाउने , रातिमा अगाडिबाट व्यक्ति वा सवारी साधन आए नियमित हे डलाइट डिम गर्ने , ट्राफिक नियमको  पूर्ण पालना गर्ने लगायतका थुप्रै  कुरा सिकाउ“दै  आइरहे का छौ ं ।

नागरिकले  गुनासो  गर्नु स् वाभाविकै  हो  । हामी व्यवसायी हो  र त हामी पनि गुनासो  गर्छांै  । यी यस् ता गुनासो का आधारमा प्रहरी प्रशासनले  अलिकति ध्यान दिनुपर्ने  हो  । तर त्यो  छै न । प्रहरी प्रशासन जब दुर्घटना हुन्छ जो  ठूलो  गाडी हुन्छ उसै को दो ष दे खाउने  परम्परा बसाले का छन् । यही भएर पनि हो ला । तर यो  बुझौ ं कि सडकमा हि“ड्दा ठूलाको  मात्रै  दो ष ह“ुदै न । साना सवारी साधन र पै दल यात्रुहरुको  पनि ठूलो  दो ष हुन्छ । त्यसको  मुख्य कारण ट्राफिक नियमको  अभाव हो  । यसतर्फ स् थानीय प्रशासनले  ध्यान दिन जरुरी छ ।

टिप्पर सञ्चालनको  छुट्टै  सडक निर्माणको  कुरा पनि चले को  सुनिन्छ नि बे ला–बे ला ?

यो  कुरा मात्रै  हो  । भएका सडकको  अवस् था कस्तो  छ । बन्न लागे का सडक त वर्षाै ंदे खि अलपत्र छन् । अब टिप्पर चलाउनका लागि मात्रै  छुट्टै  सडक † त्यो  गफ मात्रै  हो  ।

दुर्घटना बिमा नि ?

जब दुर्घटना भयो  तत्काल घटना पीडितले  पै सा चाहियो  भन्छन् । बिमाले  एउटा व्यक्ति दुर्घटनामा परे मा उपचारका लागि तीन लाखसम्म दिन्छ । मृत्यु भएमा पा“च लाख । तर उपचारमा त्यो  भन्दा बा“की थप रकम व्यावसायी आफै ले  व्यहो र्नुपर्ने  बाध्यता छ । यो निकै  समस् याका कुरा हो  । अब राज्यले  यो  कुरालाई तत्काल समाधान गर्न पीडित र व्यवसायीको  न्यायप्रति दुर्घटना विमाको  रकम बृद्धि गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा थप के ही छ ?

स् वर्गद्वारी टिप्पर व्यवसायी समितिद्वारा दुई सय ४८ वटा टिप्पर सञ्चालनमा छन् । जुन हामी ऐ न नियमभित्रै  रहे र सञ्चालानमा छांै  । तर प्रहरी प्रशासनले  अलिकति सामान्य कुरामा पनि बढी दुःख दिने  चलन छ । यसलाई समाधान गरी सहज र सुरक्षित व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा सबै को  सहयो ग रहो स् । सडक, पुलपुले सा निर्माणमा राज्यको  ध्यान पुगो स्  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top