Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / राप्ती गाउँपालिकाको  चौ थो  बै ठक

राप्ती गाउँपालिकाको  चौ थो  बै ठक

 तीर्थराज ज्ञवाली

मसुरिया । राप्ती गाउ“पालिकाको  यस आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को  चौ थो  बै ठक मंगलवार सम्पन्न भएको  छ । राप्ती गाउ“पालिका गाउ“ कार्यपालिकाका अध्यक्ष नुनामन्द सुवे दीको  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  पाचवटा प्रस्तावमा निर्णय गरे को  छ ।

बै ठकमा उठे का प्रस् तावहरुमा दे उकी कृषि सहकारी संस् थालाई मलखाद र बिउबिजन बिक्री वितरण अनुमति दिने , मिलाप कृषि सहकारी संस् थाले  पे श गरे को  कार्यक्रम स् वीकृत गनेर् , सिसहनिया स् वास् थ्य चौ कीमा सरुवा भई आएका अ.न.मी.हरु सम्बन्धमा, वडा नं. १ का यो जनाका लागि बजे ट विनियो जन र घरनक्सा अभिले खीकरणका विषयमा छलफल भएको  थियो  । बै ठकले  प्रस् तावमा छलफल गरी निर्णय गरे को  राप्ती गाउ“पालिकाका प्रवक्ता विद्याशरण चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  ।

बै ठकले  राप्ती गाउ“पालिका क्षे त्रमा कार्यालय स् थापना गरी आफ्नो  गतिविधि सञ्चालन गर्दै  आइरहे को  दे उकी कृषि सहकारी संस् थाले  सो  संस् थाबाट मलखाद र बिउबिजन बिक्री वितरणको  लागि गाउ“पालिकास“ग अनुमति माग गरे काले  सो  सहकारी संस् थालाई मलखाद र बिउबिजन बिक्री वितरण गर्ने  अनुमतिका लागि सिफारिस दिने , राप्ती गाउ“पालिका क्षे त्रमा कार्यालय स् थापना गरी आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै  आइरहे को  मिलाप कृषि सहकारी संस्थाले  गाउपालिकामा स्वीकृतिका लागि पे श गरे को  कार्यक्रम स् वीकृत गरी स् वीकृत भएबमो जिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने  निर्णय गरे को  छ ।

त्यस्तै  स्वास्थ्य से वा विभागको  सरुवामा सिसहनिया स् वास् थ्य चौ कीमा रिक्त रहे को  एक स् थानमा चारजना अ.न.मी.हरुको  सरुवा भएको  दे खिएको ले  सरुवाको  स्पष्ट हुनका लागि स् वास् थ्य से वा विभागमा पत्राचार गरी सरुवाको  बारे मा संशो धनपश्चात मात्र सरुवा भई आउने  अ.न.मी.लाई हाजिर गराउने , वडा नं. १ को  बगासो तीमा खाने पानी वितरण व्यवस् थाका लागि राप्ती गाउ“पालिकाको  समपूरक को षमा रहे को  रकमबाट पाच लाख बजे ट विनियो जन गर्ने , घर नक्सा अभिले खीकरण तथा नक्सापासको  कार्यलाई सम्बन्धित वडाले  कडाइका साथ अगाडि बढाउने  निर्णय गरे को  चौ धरीले  वताउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top