Free songs
Home / फिचर समाचार / दाङमा कृषि ज्ञान र पशु सेवा विज्ञकेन्द्र

दाङमा कृषि ज्ञान र पशु सेवा विज्ञकेन्द्र

गिरिराज नेपाली

घो राही  । दाङमा कृषि ज्ञान के न्द्र एंव भे टे रे नरी अस्पताल तथा पशु से वा विज्ञके न्द्र स् थापना गरिएको  छ ।

कृषिको  आधुनिकीरण तथा विकासका लागि आवश्यक विशे षज्ञ प्राविधिक से वा सुविधा र पशुपंक्षीको  उचित विकास एवं सुधार तथा आवश्यक औ षधि उपचारका लागि कृषि ज्ञान र पशु से वा विज्ञके न्द्र स्थापना गरिएको  हो  ।

संघीय संरचनाको  निर्माणसगै  असार मसान्तदे खि से वा बन्द गरी बसे का साविकका दुई कार्यालयहरु कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला पशु से वा कार्यालय प्रदे श सरकार प्रदे श नंं. ५ को  भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत दुई कार्यालयका रुपमा स्थापित गरिएको  हो  । दाङमा स्थापित कार्यालयले  दाङ र प्युठान गरी दुई जिल्लामा से वा पु¥याउने  भएको  छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौ डे लको  अध्यक्षतामा एक कार्यक्रमका बीच कार्यालय स् थापना गरिएको  हो  । कृषि ज्ञान के न्द्रले  कृषि क्षे त्रको  स–साना अध्ययनदे खि स् थानीय तहले  भ्याउन नसके को  विशे षज्ञ प्राविधिक से वा प्रदान गर्ने छ । त्यस् तै  कृषि अनुसन्धान परिषदको  बाह्य अनुसन्धानस् थलका रुपमा पनि ज्ञानके न्द्रले  काम गनेर्  भएको  छ । यसै गरी कृषि से वा सुविधाको  पहु“च बाहिर रहे का हरे क किसान तथा कृषि क्षे त्रलाई से वा सुविधाको  पह“ुचमा ल्याउन ज्ञानके न्द्रले  निकै  मद्दत गर्ने  के न्द्र प्रमुख कृष्णबहादुर बस् ने तले े  जानकारी दिनुभयो  । पशुपंक्षीको  स् वास् थ्य उपचारका लागि प्राविधिक से वा सुविधासहित दाङमा फष्टाउ“दै  गइरहे को  मत्स् यपालन व्यवसाय प्रवद्र्धन र विकासका लागि भे टे रे नरी अस् पताल तथा पशु से वा विज्ञके न्द्रले  काम गर्ने  विज्ञ के न्द्रका प्रमुख डा. बे दबहादुर के सीले  जानकारी दिनुभयो  ।

कार्यालय उद्घाटन गर्दै  प्रदे शसभा सदस्य अमरबहादर डागीले  ज्ञानके न्द्र र विज्ञके न्द्रले  कृषि तथा पशुपंक्षी क्षे त्रको  विकासमा निकै  टे वा पु¥याउनसक्ने  बताउनुभयो  । उहाले ृ कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको  विकास नै  आर्थिक समृद्धिको  आधार रहे काले  के न्द्रले  मुलुक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको  विकासमा र अर्थतन्त्रको  समृद्धिमा निकै  टे वा पु¥याउने  बताउनुभयो  ।

त्यस् तै  प्रदे शसभा सदस् य रे वतीरमण शर्माले  जनताले  अनुभूति गर्न सक्ने  गरी से वा प्रदान गर्न सक्नुपर्ने  बताउनुभयो  । अझै  पनि कतिपय किसान तथा निम्नस् तरका व्यवसायहरु राज्यको  से वासुविधाको  पहु“चमा पुग्न नसके को  बताउदै  चुस्तदुरुस् त तथा प्रभावकारी से वा सुविधाको  विकास गर्नुपर्ने मा जो ड दिनुभयो  । उहा“ले  मुलुकको  आर्थिक विकासको  मुख्य आधार नै  कृषि र पशुपंक्षी व्यवसाय रहदै  आइरहे  पनि अझै  कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसाय परम्परागतरुपमा चल्दै  आइरहे काले  के न्द्रले  यी र यस् ता कुरालाई आधुनिकतातर्फ अग्रसर बनाउदै  लग्नुपर्ने  बताउनुभयो  ।

घो राही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता न्यौ पानेले  के न्द्रले  कृषि क्षे त्रको  विकासका लागि नया“–नया“ खो ज तथा अनुसन्धान गर्दै  कृषि क्षे त्रको  व्यवस् थापन तथा सुधारतर्फ अग्रसर हुुनुपर्ने  बताउनुभयो  । सो अवसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजे न्द्रबहादुर श्रे ष्ठलले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको  थियो  । कार्यक्रमको  सहजीकरण उपसचिव दीपक शर्माले  गर्नुभएको  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top