Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सकारात्मक चासो

प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न सकारात्मक चासो

धे रै  समय बिते को  छै न, दाङमा राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स् थापना हुनुलाई एउटा ठूलो  सफलताको  रुपमा हे रिएको  थियो  । हुन पनि साविक राप्ती क्षे त्रमा कुनै  पनि मे डिकल कले ज नभएको  बे ला एकै पटक सरकारी मे डिकल कले ज आउनु चानचुने  कुरा थिएन । त्यो  पनि ५० प्रतिशत सरकारी छात्रवृत्तिमा पढाइ हुने  दे शकै  महत्वपूर्ण मे डिकल कले ज । के ही अगुवाको  पहलकदमी र राजनीतिक दलहरुको  सहमतिबाट निकै  छो टो  बाटो बाट विधे यक पारित गरे र राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐ न तयार पारिएको  थियो  । थो रै  ढिला भएको  भए पुरानो  व्यवस् थापिका–संसदको  अवधि सकिने वाला थियो  र त्यसपछि चुनाव आदिका कारणले  यो  एजे ण्डा त्यसै  हराउनसक्थ्यो  । त्यतिबे ला जुन तदारुकताका साथ काम गरे र ऐ न बनाइयो , दाङ र यस क्षे त्रका लागि निकै  ठूलो  उपलब्धि हो  । तर, यो  प्रतिष्ठान जुन गतिमा चल्नुपथ्योर् , त्यसरी चल्न नसक्दा स् थापनाको  बे ला दीप प्रज्वलन गनेर्  दाङवासी अहिले  निराश भएका छन् ।

अहिले  प्रतिष्ठान सञ्चालन हुने  त परै  जाओ स्, राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालको  से वा सुविधा नै  अस् तव्यस् त हुन थाले को  छ । अस् पताल प्रतिष्ठानको  मातहत सञ्चालन हुने  भएपछि त्यहाँ चिकित्सकहरुमा शुरुमै  के ही मनो वै ज्ञानिक समस् या दे खिएको  छ । प्रतिष्ठान आए हाम्रो  भविष्य के  हुन्छ भन्ने  चिन्तामा रहे का चिकित्सकहरुलाई आश्वस् त बनाएर प्रतिष्ठान अघि बढाउनुपनेर् मा स् वयं प्रतिष्ठानका उपकूलपतिले  राजधानीमा भवन भाडामा लिएर उतै  कार्यालय सञ्चालन गर्न थाले पछि समस् या शुरु भएको  हो  । उपकूलपतिका पनि के ही गुनासा दे खिन्छन् तर पनि मूल ने तृत्वले  सम्हाले र लै जानुपनेर् मा आफै  प्रतिस् पर्धीजस् तो  गरे र व्यवहार गर्न थाले पछि मातहतको  अस् पतालको  से वा सुविधा नै  अस् तव्यस् त हुन पुगे को  छ । कुनै  बे ला अधिकांश रो गका विशे षज्ञ चिकित्सक रहे को  अस् पताल अहिले  स् वयंसे वक चिकित्सकबाट चलाउनुपनेर्  अवस् था आएको  छ । यस् तो  अवस् था किन आयो , अब गम्भीर समीक्षा गनेर्  बे ला आएको  छ ।

सरसर्ती हे र्दा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी दाङमा आएर काम गर्नुपनेर्  बे लामा यहाँ विभाजन ल्याएर आफू राजधानीमा बस् ने  जुन क्रियाकलाप दे खाउन थाले , त्यहींबाटै  समस् या शुरु भएको  हो  । अब समस् या समाधान गनेर्  हो  भने  यही बिन्दुबाट निकास खो जिनुपर्छ । राजधानीमा खो लिएको  कार्यालय बन्द गरे र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी दाङमा आएर भौ तिक पूर्वाधार निर्माण र अस् पतालमा सहज वातावरण बनाउने  काम गर्नुपर्छ । अस् पतालको  अहिले को  ब्यवस् थापनबाट काम चल्दै न भने  त्यसमा समे त विचार गर्नसक्ने  अधिकार प्रतिष्ठानलाई छ किनकि अब कानु्नीरुपमा अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत गइसके को  छ । यहाँने र प्रतिष्ठान र स् वास् थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिस् पर्धी दे खाउने  प्रयास पनि गरिएको  छ, यसले  पनि समस् या ल्याएको  छ ।

प्रतिष्ठान सरकारी स् वामित्वकै  भए पनि यो  ऐ नअनुसार गठन भएको  स् वायत्त संस् था हो  तर अहिले  नै  अस् पतालको  सम्पूर्ण जिम्मा प्रतिष्ठानले  मात्रै  लिएर चल्ने  अवस् था छै न । त्यसो  त यस् ता नजिर अन्य अस् पताल र प्रतिष्ठानमा पनि नभएका हो इनन् । पो खरा स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पश्चिमाञ्चल अस् पतालको  अवस् था यस् तै  हो  । वीर अस् पताल र न्याम्सको  अवस् था त्यस् तै  हो  । त्यहाँ प्रतिष्ठानको  प्राज्ञिक काम गरिरहे को  छ, अस्पताल पनि हे रिरहे को  छ भने  अस् पताल स् वास् थ्य मन्त्रालयबाट तलब खाने गरी चिकित्सक पनि खटिरहे का छन् । यहाँ पनि प्रतिष्ठान पूर्णआत्मनिर्भर नबन्दासम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तलब खाने  गरी चिकित्सक ब्यवस् था गर्नु जरुरी छ, जसले  प्रतिष्ठान स् वयंलाई सहज हुने छ । प्रतिष्ठान पनि अघि बढ्न नसके को  र अस्पताल पनि लथालिंग हुन थाले को  प्रति चिन्ता व्यक्त गदैर्  एउटा सरो कार समिति गठन भएको  छ । ढिलो  नै  सही, स् थानीयस् तरबाट गरिएको  यो  पहल सकारात्मक छ । अब यसले  अस् पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउने  र प्रतिष्ठान पनि अघि बढाउने  गरी दबाबमूलक काम गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलका ने ताहरु पनि रहे काले  उनीहरु एकमतका साथ जान सके मा समस् या समाधान धे रै  टाढा छै न । यी दुबै  संस् थालाई कुनै  व्यक्ति वा समूहका निहित स्वार्थबाट मुक्त गनेर् बित्तिकै  प्रतिष्ठान अघि बढ्छ र अस् पताल पनि चल्छ । त्यसका लागि समितिले  निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top