Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरेका छौं

ट्राफिक व्यवस्थापन सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरेका छौं

 मदनबहादुर कुवर
जिल्ला ट्राफिक कार्यालय दाङका प्रमुख

भूगो लको  हिसाबले  ठूलो  जिल्ला र अत्यधिक सवारी साधन रहे को  दाङको  ट्राफिक अवस् था सो चे जति राम्रो  छै न । दे शकै  धे रै  दुर्घटना हुने  जिल्लामध्ये मा दाङ पर्छ । कुनै  न कुनै  सवारी दुर्घटना दिनहु भइरहे का छन् । त्यसको  नियमन गनेर्  सरो कारवालामध्ये को  पहिलो  सरो कारवाला ट्राफिक नै  हो  तर यति ठूलो  क्षे त्रमा जम्मा ३१ जनाको  दरवन्दी छ । अहिले  १० जनाजति थप गरिए पनि त्यो  संख्या पर्याप्त छै न । ट्राफिक समस् या र यसको  उचित व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ । यसै  सन्दर्भमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख मदनबहादुर कुँवरसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

ट्राफिक व्यवस् थापन खासै  प्रभावकारी भएन है  ?

ट्राफिक व्यवस् थापन अलि जटिल विषय हो  । किनभने  यसमा उद्यो गी, व्यापारी, विद्यार्थीलगायत सबै  मान्छे हरु सडकमा हिंड्छन । यसको  विकल्प नै  छै न तर हाम्रो  दाङको  सडकको  अवस् था भन्नुहुन्छ भने  अव्यवस् िथत, साघुरो  छ र त्यसमाथि पुल पुले सा नहु“दा झनै  समस् या थपिएको  छ । अकोर्  कुरा यहाका सडकको  मापदण्डअनुसारका सवारी साधन धे रै  छन् । जस् तो  टिप्पर, हे भी बस चल्ने  गरे का छन् । यहा“को  सडकको  मापदण्ड भने को  बढीमा १० टन क्षमता छ तर यहा ४२ टन सम्मका सवारी साधन चलिरहे का छन् । यसले  गर्दा यहा“ सवारी दुर्घटना हुनु र सडक विग्रनुलाई त अस् वाभाविक मानिदै न । किनकि हाम्रो  संरचना नै  यस्तै  छ ।

जिम्मे वारीको  हिसावले  भन्ने  हो  भने  ट्राफिकको  जिम्मे वारी भूमिका ३ दे खि ७ प्रतिशत हो  । यसका सरो कारवाला त अरु धे रै  छन् । सडक विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस् था विभाग, वन कार्यालय, नगरपालिका, उमहानगरपालिका, गाउ“पालिका, स् थानीय, प्रदे श र के न्द्रीय सरकारको  भूमिका धे रै  छ । ट्राफिक त उहा“हरुले  गर भने को  काम गनेर्  हो  । यहा“को  बाटो मा यातायातका साधन सुरक्षित हिडाउन निगरानी गनेर्  हो  । कागजपत्र छ छै न ? त्यो  हे नेर्  हो  । ट्राफिकसंग मे कानिकल टे ष्ट गनेर्  स्रो त साधन अहिले सम्म छै न । त्यो  गनेर्  काम यातायात व्यवस् था कार्यालयको  हो  । समस् या धे रै  छन । सडक अव्यवस् िथत हुनु, यहा“का नदीनालाका कारण पनि समस् या छ भने  बढ्दो  जनसंख्या र बढ्दो  सवारी साधन, ट्राफिक नियमको  पालना र जानकारी समे त नहुनु समस् याका रुपमा दे खिएका छन् ।

समस्या समाधानमा ट्राफिक आफै ले  नागरिक अपे क्षा अनुसारको  काम गरे न कि ?

त्यसो  हो इन । प्रहरीको  तीनदे खि सात प्रतिशत जिम्मे वारी हो  तर अहिले  ट्राफिक प्रहरीले  तीन सयदे खि सात सय प्रतिशत काम गरे को  छ । ल कसै ले  भनो स ट्राफिक व्यवस् थापनमा मै ले  यो  काम गर्छु वा गरे को  छु भने र । स् वयंसे वाको  रुपमा कही कतै  कसै ले  ट्राफिक व्यवस् थापनको  काम गरे को  रहे छ भने  जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले  सार्वजनिक सम्मान गर्छ तर कसै ले  गरे का छै नन । सबै  जिम्मे वारी ट्राफिकको  थाप्लो मा फाल्ने  काम भएको  छ । खो लानालामा बाढी आउछ त्यहा“जनतालाई वारपार गराउने दे खि सवारी आवागमनको  काम ट्राफिकले  गरे को  छ तर काम सडक विभागको  हो  । सडकमा रुख ढल्छ तर रुख काटे र सवारी सुचारु ट्राफिकले  गर्छ । त्यो  वन कार्यालयको  काम हो  । फो हरमै ला, पार्किङ, बजारमा सवारी सञ्चालनको  काम नगरपालिकाको  हो  । त्यो  काम पनि हामीले  गरे का छौ ं ।

छडलगायतका हे भी सामानको  लो ड, अनलो ड कतिबे ला गनेर् , त्यस् ता मालबाहक गाडी कतिबे ला शहरी क्षे त्रमा सञ्चालन गनेर्  त्यो  काम उद्यो ग वाणिज्य संघको  काम हो  तर पनि हामीले  गरे का छौ ं । अब भन्नुस् ट्राफिकले  कहा“ काम गरे न ? दावीका साथ भन्छु, ट्राफिकले  जस् तै  सबै  सरो कारवालाहरुले  भूमिका अनुसारको  काम गनेर्  हो  भने  दाङ दुर्घटनामुक्त क्षे त्र, हराभरा, विकसित, सभ्य शहर बजार बनाउन कुनै  समय पर्खिनु पदैर् न । हो , नागरिकको  अपे क्षा धे रै  छ किनभने  ट्राफिकले  धे रै  काम गर्छ, भने रै  अपे क्षा पनि धे रै  गर्नुभएको  हो ला ।

फुटपाथ व्यवस्थापनमा यहाहरुको  सहयो ग हुदैन त ?

वडा नं. १४ र १५ का अध्यक्ष र म आफै  गएर फुटपाथका टहरा भत्काउने  काम हामीले  गरे का छौ ं । पार्किङ व्यवस् थापनका लागि ट्राफिक कार्यालयकै  छे उमा टे म्पो  पार्किङस् थल बनाइएको  छ । मो टर साइकल र टे म्पो  पार्किङका लागि २१ वटा ठाउ“ निर्धारण गरे का छौ ं । विनाश चा“ही छिटै  गर्न सकिन्छ तर विकास गर्न समय लाग्छ । विकास क्रमिक रुपले  हुने  कुरा हो  । हामीले  पार्किङको  व्यवस् था, रुट निर्धारण र भाडाका टे म्पो हरुको  बारे मा घो राही, लमही, तुलसीपुर र भालुवाङको  समस् या समाधानका लागि लगातार १० दिन भयो  लागिरहे का छौं । म आइसके पछि नर्तीमा ट्राफिक पो ष्ट राखे को  छु । दुइखो लीमा थिएन, त्यहा“ पनि ट्राफिक पो ष्ट स् थापना गरियो  । सर्रामा जनशक्ति थप गरियो , भने  घो राहीको  बसपार्कमा स् थायी पो ष्ट स् थापना भएको छ । त्यस् तै  तुलसीपुर बसपार्कमा पनि समस् या थियो  । दुई घण्टा जाने  अनि फर्किने  अवस् था थियो  । अहिले  चौबिसै  घण्टा रहने गरी अस् थायी पो ष्ट खडा गरे को  छु । त्यस् तै  तुलसीपुर–सल्यान सडकअन्तर्गत गो ठीखो लामा पनि पो ष्ट राखियो,  भने  प्रत्ये क युनिटहरु भालुवाङ, लमही, अमे लिया, जस् पुर, तुलसीपुर, नारायणपुरमा अधिकृत ले वलका जनशक्ति परिचालन गरिएको  छ । ट्राफिक समस् यालाई समाधान गर्न सबै तिरको  सहयो ग लिएर काम गनेर्  प्रयास हामीले  गरे का छौ ं । अहिले  उपमहानगरपालिकाबाट पनि साथ सहयो ग पाइएको  छ । त्यस् तै  प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र प्रदे श प्रमुखबाट पनि हौ सला प्रदान भइरहे काले  नागरिकको  से वामा लागिरहे का छौ ं ।

तर दाङमा दुर्घटना त रो किन सके नन्, किन ?

पुरानो  तथ्यांक र म आइसके पछिको  दुईमहिनाको  तथ्यांक हे नेर्  हो  भने  दुर्घटनामा ७५ प्रतिशतले  कमी आएको  छ तर भवितव्यरुपमा हुने  दुर्घटनाहरु त अझै  छन् । खासगरी ट्राफिक सचे तना नहु“दा बाटो  काट्ने , मादक पदार्थ से वन गरे र सवारी चलाउने , गाडीको  कन्डीशनको  चे कजा“च नहुने , अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउने  कारणले  अपे क्षित रुपमा दुर्घटना नरो किएका हुन्  तर हामीले  टिप्पर, स् कूल बसलाई कारवाहीको  दायरामा ल्याएका छौ ं । बढी यात्रु बो क्ने  सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेका छौं । तर मलाई के  लाग्छ भने  कारवाही मात्रै  समस् याको  समाधान हो इन । त्यसै ले  मै ले  अहिले  चालकको  प्रतिवद्धता भने र नया अभियान सुरु गरे को  छु । तीन/चार दिनमात्रै  भएको  छ त्यो  अभियानको  थालनी गरे को  । प्रत्ये क चालकलाई म एउटा कुशल चालक हु, अनुशासित ड्राइभर हु ।

म इमान्दार सडक प्रयो गकर्ता हु । मै ले  सडकको  नियम मान्ने  छु । ने पालको  कानुन मान्ने छु र मै ले  ट्राफिक नियमको  पालना गनेर् छु भने र उसको  नाम, ठे गाना, गाडीको  नम्वर, मो वाइल नम्बरसहितको  हस् ताक्षर गराउने  कामको  थालनी गरे को  छु । जसले  चालकहरुलाई जिम्मे वार बनाउने  छ भने  अकोर्  मै ले  आध्यात्मिक हिसावले  पनि अभियान थालेको  छु । चालकको  सवै भन्दा प्रिय वस्तु के  हो  ? श्रीमती, छो राछो री, आमा बुवा, बहिनी, भाइ वा अन्य कुनै  ? त्यस्को  फो टो  ल्याएर लके ट बनाउने  र सकभर ड्राइभिङ सिटको  अगाडि झुण्ड्याउने  नभए उसको  घाटीमै  पहिराउने  काम गनेर्  । जसले  सडकका हरे क मान्छे हरुलाई आफना प्रिय मान्छे  ठानो स् र सजग भएर यातायात चलाओ स् । यो  अभियानलाई कडाइका साथ लागु गरे र चालकहरुलाई जिम्मे वार बनाउने  काम गरिरहे का छौ ं । जसले  के ही न के ही जिम्मे वार हुने  अवस् था आउने छ । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका, उद्यो ग वाणिज्य संघ, सडक विभाग, यातायात व्यवसायी समिति, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका सरो कारवालाहरुलाई अनुरो धसहितको  चिट्ठी पठाइसके को  छु ।

दुर्घटनाको  मुख्य कारण के  हो  ?

७५ प्रतिशत दुर्घटनाको  मुख्य कारण चालक नै  हुन । चालकको  शारीरिक, मानसिक अवस् था कस् तो  छ भन्ने  कुराको  ख्याल गरिएको  छै न भने  अकोर्  कुरा मापसे  पनि अकोर्  कारण हो  । त्यस् तै  ट्राफिक नियमबारे  सचे तना नहुनु पनि हो  । त्यस् तै  धे रै  तीव्रगतिमा सवारी सञ्चालनका कारण पनि दुर्घटना भएको  दे खिन्छ ।

मापसे  गरे को  चालकलाई रसिद काटे र छो डे पछि दुर्घटना रो किन्छ त ?

म आइसके पछि मापसे  गरे का चालकहरुको  लाइसे न्स प्वाल पारे को  छु । र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको  तथ्यांक हे र्नुस त्यस् ता घटनाका १० प्रतिशतलाई मद्दा चलाएका पनि छौ ं । मुद्दा चलाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  ६० हजारसम्म जरिवाना गरे र छो ड्नु भएको  छ । २४ दिनसम्म थुनामा राखे र अधिकतम् जरिवाना गनेर्  काम पनि भएको  छ ।

जिल्लाका सबै  ठाउमा ट्राफिक किन दे खिदै न ?

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङमा ३१ जनाको  दरवन्दी छ । प्रदे श प्रमुखसंग समस् या दर्शाएपछि अहिले  १० जनाजति थप पाइएको  छ । थप गरिसके पछि नया“ पो ष्टहरुमा खटाइसके को  छु । मुख्य बजार र दुर्घटना क्षे त्रमा ट्राफिक खटाइएको  छ । गढवामा पनि ट्राफिक खटे को  अवस्था छ । तर सवै  ठाउमा ट्राफिक पु¥याउन सकिएको  छै न । तर हाम्रो  क्षमता, दक्षता र स्रो त साधनले  भ्याएसम्म काम गरे का छौ ं ।

आगामी यो जना के  छन ?

दाङमा सवै भन्दा भौ तिक संरचना तयार गर्नु नै  हो  । अहिले  राजमार्गसमे त खाल्डा खुल्डी भएको  छ । त्यसलाई पुर्न हामीसंग स्रो त छै न । त्यसै ले  सडक विभागलाई परिपत्र गरिसके को  छु । सुरक्षित यातायात से वा, पार्किङ क्षे त्र, जे ब्रा क्रसिङलगायतका व्यवस् था गर्न सके  आगामी ६ महिनाभित्र सवारी दुर्घटनालाई अधिकतम्रुपमा घटाउने  काममा सवै  लागौ ं । हामी पनि लाग्छौ ं । मुख्य कुरा सवारी दुर्घटना रो क्न सवै  सरो कारवालाहरुलाई जिम्मे वार बनाउने  हाम्रो  यो जना छ । सो ही अनुसार काम पनि थालिसके को  अवस् था छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top