Free songs
Home / सम्पादकीय / एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर

एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर

रुकुम पूर्वकी एक महिलाले  सुत्के री व्यथा लागे को  तीन दिनसम्म पनि बच्चा जन्माउन सकिनन् । परिवारलाई लागे को  थियो  अब बचाउन सकिदै न । रुकुम पूर्व आफै मा नयाँ हिमाली जिल्ला हो  । यो  जिल्ला नै  विकट हुने  भइहाल्यो  । त्यसमा रुकुम पूर्वको  पनि पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका सबै भन्दा दुर्गममा पर्दछ । त्यसको  पनि वडा नम्बर ६ मयाङ दुर्गम गाउँ पर्दछ । यस् तो  दुर्गम गाउँकी ती महिलाको  ज्यान बचाउने  कुनै  उपाय थिएन । त्यो  ठाउँमा अहिले  पनि यातायात पुगे को  छै न । पै दल बो के र ल्याउँदा सदरमुकाम रुकुमको ट ल्याउन पनि दुई दिन लाग्छ । रुकुमको टमै  पनि भर्खरै  अस् पताल स् थापना भएकाले  अप्रे शन गर्न कठिन थियो  । यी सबै  अवस् थालाई हे र्दा आमा बच्चाको  ज्यान जो गाउन मुस् िकल भइसके को  थियो  । हे र्दाहे दैर्  आमा बच्चाको  ज्यान जाने  स् िथति आएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले  उपराष्ट्रपतिलाई फो न गरे र घटनाको  जानकारी गराए । उपराष्ट्रपतिले  गृहमन्त्रीको  ध्यानाकर्षण गराएपछि सुखेर् तबाट हे लिको प्टर पठाइयो  । पहिलो पटक हे लिको प्टर ल्याण्ड गर्न नसके र रुकुमको ट फक्योर्  र दो स्रो  प्रयासमा हे लिको प्टर मयाङ पुगे र उद्धार गरी महिलालाई ने पालगञ्ज पु¥यायो  ।

यो  घटना हे र्दा सामान्य पनि लाग्नसक्छ । तर यसको  बहुआयामिक सन्दे श छ । पहिलो  कुरा त ने पालको  विकास अवस्था के  छ भन्ने  दे खिन्छ । अझै  पनि ने पाली नागरिकको  बसो बास कस् तो  ठाउँमा छ र उनीहरुको  स् वास् थ्य अवस् था के  छ भन्ने  दे खिन्छ । राजनीतिक पदमा रहे का व्यक्तिहरु उपचारका लागि विदे श गए पनि नागरिकको  अवस् था के  छ भन्ने  बुझ्न यो  घटना काफी हुन्छ । ने पालका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा बनौ ट यस् तो  छ कि जहाँबाट सामान्य औ षधि लिन पनि चार पाँच घण्टा हि“ड्नुपर्छ । जिल्ला सदरमुकाम पुग्न दुई दिन हि“ड्नुपर्छ । तर त्यहाँ पनि स् तरीय स् वास् थ्य सुविधा पाइ“दै न । काठमाडौ ंमा बस् ने  पनि नागरिक हुन्, मयाङमा बस् ने  पनि नागरिक नै  हुन् । दुबै  ठाउँमा बस् ने ले  राज्यलाई कर तिर्छन् । तर काठमाडौ ंका बासिन्दाले  पाँच दश मिने टमै  अस् पताल भे टाउँछन् भने  दुर्गमका बासिन्दाले  दुई दिन हि“ड्दा पनि अस् पताल भे टाउँदै नन् । एकातिर यसप्रकारको  विभे दपूर्ण विकास नीति परिवर्तन गर्नुछ भने  अकोर् तिर नागरिकलाई तत्काल राहत दिने  गरी नयाँ–नयाँ प्रविधि र प्रणालीको  प्रयो ग बढाउनु जरुरी छ ।

अस् ित मात्रै  भएको  मयाङको  यो  प्रतिनिधिमूलक पछिल्लो  घटना हो  । यस् ता कै यौ ं घटना छन्, जहाँ नागरिकले  समयमै  उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहे का छन् । सडक दुर्घटनाका अधिकांश घाइते  समयमै  उपचार नपाएर मनेर्  गरे का छन् । हुने खाले ले  हे लिको प्टर चार्टर गरे र उपचार गराउँछन् । बिपन्न नागरिकले  मृत्यु स् वीकार गर्नुको  विकल्प छै न । ने पालमा ठूलो  राजनीतिक परिवर्तन भएको  छ । विस् तारै  राज्य नागरिकप्रति जवाफदे ही हुँदै छ । कम्तिमा मयाङमा निशुल्क हे लिको प्टर पठाउने  स् िथतिमा राज्य पुगे को  छ । तर सबै  नागरिकले  उपचारका लागि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्री गुहार्न सक्दै नन् । त्यसो  त पहुँचका आधारमा मात्र से वा पाउनु कुनै  परिवर्तन नै  हो इन । त्यसै ले  यस् ता गम्भीर प्रकृतिका बिरामी र दुर्घटनाका घाइते का लागि राज्यले  एयर एम्बुले न्सको  ब्यवस् था गर्नु जरुरी छ । ने पालजस् तो  भौ गो लिक विकटता रहे को  मुलुकमा यो  अनिवार्य भइसके को  छ । बे लायतजस् तो  विकसित दे शमा एयर एम्बुले न्सको  राम्रो  अभ्यास छ । त्यहाँ सरकारी र निजीस् तरबाट यस् तो  से वा उपलब्ध छ । ने पालमा पनि पछिल्लो  समयमा सरकारी वा निजी क्षे त्रबाट सामान्य हे लिको प्टर प्रयो ग गरी विरामी वा घाइते को  उद्धार गनेर्  त गरिन्छ । तर उपचार र चिकित्सकसहित ब्यवस् िथतरुपमै  इयर एम्बुले न्सको  व्यवस् था गरे को  पाइ“दै न । राज्य विस् तारै  लो कल्याणकारी चरित्रमा अघि बढ्दै छ । अझ हामीले  समाजवादी व्यवस् थामा जाने  परिकल्पना गरे को  छौ ं । यो  सन्दर्भमा नागरिकको  जीवनप्रति थप गम्भीर र संवे दनशील बन्नु राज्यको  दायित्व हो  । यसका लागि दे शका जुनसुकै  क्षे त्रमा बसो बास गनेर्  नागरिकले  कम्तिमा एक दुई घण्टामै  स् तरीय उपचार पाउने  अवस् थाका लागि इयर एम्बुले न्सको  सरकारी व्यवस् था गरिनु जरुरी छ । त्यसका लागि हरे क प्रदे श सरकारले  यो जना बनाउनु आवश्यक छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top