Free songs
Home / सम्पादकीय / विकास निर्माणमा दुर्दशा

विकास निर्माणमा दुर्दशा

ने पालमा यो जनाबद्ध विकास प्रक्रिया शुरु भएको  छ दशक पूरा भइसके  पनि हाम्रो  विकासको  गति निकै  सुस् त र गतिहीन अवस् थामा छ । यो  अवधिमा हिजो  विश्वका गरिव भनिने  मुलुकहरु आज धे रै  सवल र सक्षम भइसके का छन् । यसका लागि धे रै  टाढा जानु पदैर् न, हाम्रै  छिमे की मुलुक चीन र भारतलाई हे रे  पुग्छ । पछिल्लो  अवधिमा सूचना प्रविधिलगायतका के ही क्षे त्रहरुमा ने पालले  विकास नगरे को  हो इन, तर समग्रमा हाम्रो  विकासको  मो डे ल मक्किसके को  छ । अब यसलाई पूरै  सुधारे र लग्नुपनेर्  आवश्यकता खड्किएको  छ ।

विकासको  कुरा गर्दा पूर्वाधार निर्माणको  काम पहिलो  प्राथमिकतामा पर्छ । बाटो घाटो , सडक, पुल, सिंचाई, विद्युतजस् ता विकास निर्माणका कामको  गति धे रै  सुस् त छ । यस क्षे त्रमा हुने  गरे का भ्रष्टाचारका कारण कामको  गुणस् तर गिदोर्  अवस् थामा छ । सडक कालो पत्रे  भएको  दुई हप्ता नपुग्दै  खाल्टा पर्न शुरु भइहाल्छ । यस् तो  काम गनेर्  ठे के दार कम्पनीलाई तह लगाउने  निकाय नभएको  हो इन तर संस् थागतरुपमै  भ्रष्टाचार भइरहे काले  तै ं चुप मै  चुपको  अवस् था छ ।

मुलुकको  विकास निर्माणको  अवस् था कति लथालिंग र भताभुंग छ भन्ने  कुराको  यथे ष्ट प्रमाण दाङमा निर्माण भइरहे का आधा दर्जनजति पुलहरुको  हालतबाट नै  प्रष्ट हुन्छ । तीन÷चार वर्षदे खि वर्षातको  समयमा ज्यान जो खिममा पारे र लमहीदे खि तुलसीपुरसम्मको  यात्रा गर्न नागरिकहरु विवश छन् । निर्माणमा लापरवाही गनेर्  काममा विगतमा सांसददे खि मन्त्रीसम्मका व्यक्तिहरु लाग्दा नै  यो  दुरावस् था भएको  हो  । यी र यस् तै  कामहरु भ्रष्टाचारका नमूना हुन् । जहाँ ठे के दार, इञ्जिनियरदे खि ठूलाबडाहरुको  मिलो मतो  रहन्छ । मुलुकमा सरकार नभएको  र कानून नै  नभएको  जस् तो  अवस् था अब कम्तिमा अन्त्य हुनुपनेर्  हो  । हाम्रो  राज्य सञ्चालन
गर्ने परिपाटी नै  पुरानै  ढाँचाको  हुँदा अहिले  पनि यो  प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउन सके े को  छै न ।

सानातिना विकास निर्माणका कामहरु गनेर्  जिम्मे वारी अहिले  स् थानीय तहहरुले  प्राप्त गरे का छन् र त्यसै  अनुरुप बजे ट बिनियो जन एवं स् थानीय बजे ट निर्माण गनेर्  कामहरु भएका छन् । कतिपय ठाउँमा स् थानीय तहहरुले  कम बजे टमा धे रै  काम गनेर्  लक्ष अनुरुप काम गरिरहे को  पाइएको  छ भने  कतिमा पुरानै  विकृति विसंगतिहरुलाई निरन्तरता दिने  प्रवृत्ति दे खिएको  छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले  आफ्नै  तलब भत्ता र से वा सुविधा बढाउनमा दे खाएको  रुचिले  भने  राम्रो  सन्दे श दिएको  छै न । ठूलो  धनराशी तलब भत्ता र सुविधामा खर्च भएपछि विकास निर्माणको  काममा बजे ट अभाव हुने  निश्चित छ । यस् तो  अवस्थामा स्थानीय तहहरुले  विकास निर्माणको  ने तृत्व गर्न सक्दै नन् । अहिले  नै  के ही स् थानीय प्रतिनिधिहरु डो जर धन्दामा लागे को  भने र आलो चना शुरु भइसके को  छ ।

स् थानीय, प्रदे श र संघ गरी तीनवटा सरकारले  विकास निर्माणमा अगुवाइ र प्रतिस् पर्धा गनेर्  हो  भने  मुलुक बन्न एक दशक पनि लाग्दै न । आफ्नो  तलब भत्ता र सुविधा मात्रै  बढाउन थाल्ने  हो  भने  मुलुक थप कंगाल बन्न सक्छ । यसो  भयो  भने  जनताको  आशा चाँडै  निराशामा बदलिने  छ । त्यो  अवस् थामा दल र ने ता मात्र है न हाम्रो  राजनीतिक प्रणाली फे ल हुन सक्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा विकास निर्माणको  काममा हिंजो दे खि दे खिएका बे थिति र अहिले  पलाएका ऐ ंजे रुहरुलाई निमिट्यान्न नपारे र नयाँ ने पाल बन्दै न । सानो तिनो  तागतले  यो  अन्त्य गर्न सकिने  छै न । यसका लागि ठूलो  आँट र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । वर्तमान सरकार यस् ता कुरामा कठो रतापूर्वक उभिन र कडाइ गर्न सक्छ कि सक्दै न, त्यो  आगामी दिनमा दे खिने  नै  छ । सून तस्करीको  छानबिन र यातायात सिन्डिके ट अन्त्य गनेर्  सवालमा सरकार धर्मराएको  जस्तो  दे खिएको  छ । त्यसै ले  हो ला विश्वस् त हुने  आधारहरु कमजो र बन्दै छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top