Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पूर्वाधार हो

हाम्रो प्राथमिकता कृषि र पूर्वाधार हो

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको  वर्षदिन काटिसक्यो  । लामो  समयसम्म जनप्रतिनिधिको  अभाव खे पे का नागरिकले  नया जनप्रतिनिधि आउदा ठूलो  अपे क्षा गरे का थिए । तर जनप्रतिनिधिसगै  आएको  स्थानीय सरकारकोव्यवस्थापनमा तारतम्य नमिल्दा जनअपे क्षाअनुसारको  काम गर्न नसके को  प्रष्ट दे खिएको  छ । समस्याकै  बीचमा पनि थुप्रै  नमूना काम पनि भएका छन् । लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसी युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  बिते को  एक वर्षको  गतिविधिस“ग सम्बन्धित भई गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । – सम्पादक

बिते को  एक वर्ष सम्झनलायक रह्यो  कि ?

सम्झनलायक नै  छ । खासगरी चुनावमा जनताका माझमा हामीले  गरे का प्रतिबद्धता, घो षणापत्रअनुसार पूरै  काम गर्न सकिने  कुरा त भएन, तर पनि  हामीले  जति प्रतिबद्धता गरे का थियौ ं त्यति सबै  काम गरिसक्यौ ं भन्ने  पक्षमा हामी पनि छै नौ ं । जति पनि प्रतिबद्धता हामीले  गरे का छौ ं त्यो  काम पूरा गनेर्  आधार तय गनेर्  काम हामीले  एक वर्षमै  गरे का छौ ं । हिजो  हामीले  दूरदराजका वस् तीलाई लमही बजारस“ग जो ड्ने  काम गछौर् ं र त्यहा“का वासिन्दालाई सिटामो लसम्म नपुगे को  अवस् थामा हामीले  पु¥याउ“छांै  भने का थियौ ं । आज न्यूनतम सुविधा पूरा गरे का छौ ं । अहिले  नगरका प्रत्ये क टो ल बजारस“ग जो ड्ने  काम गरिएको  छ ।

नगरको  विकट क्षे त्र मानिने  शीतलापुर बौ राहा क्षे त्रमा हामीले  पहिलो  वर्षमै  ५० लाख बजे ट हाल्यौ ं र सडक, बत्ती पु¥याउने  काम गरे का छांै  । जसले  पानी लिफ्टिङ गनेर्  कामको  थालनी हु“दै छ । त्यसअन्तर्गतका टो लहरुमा बाटो  विस् तारको  काम अझै  बा“की छ । त्यसै गरी स् वास् थ्यको  अवस् था सुधारमा पनि हामी लागे का छौ  । वडा नं. ४, ९ मा नगर  स् वास् थ्य क्लिनिक सञ्चालन गरे पछि हिजो  सिटामो लसमे त पाउन नसक्ने  ठाउ“मा उपचार से वा प्रवाह गरिएको  छ । यस् तै  नगरको  महत्वपूर्ण विषय भने को  चक्रपथ यो जना नै  हो  । हामीले  दामो दर मार्गलाई नै  चक्रपथको  रुपमा विकास गर्न सकियो  भने  लमहीलाई ठूलै  परिवर्तन गर्न सक्छौ  भन्ने  मान्यताका आधारमा डिपिआर तयार भइसके को  छ । ट्रयाक खो ल्नका लागि प्रक्रिया अघि बढिसके को  अवस् था छ । शिक्षाको  क्षे त्र, बाटो  कालो पत्रे लगायत जनताका न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि थुप्रै  काम गरे का छौ ं ।

हामीले  यो  एक वर्षमा गर्न नसके को  के  हो  भने  किसानहरुका लागि खासै  नमूना काम गर्न सकिएन । भौ तिक पूर्वाधारतर्फ ध्यान गयो  भने  यसपालि किसान के न्द्रित कार्यक्रम हामीले  ल्याएका छौ ं । यो  वर्ष किसानको  वर्ष हुने छ । जति एक वर्षमा गर्नुपनेर्  हो  त्यो  गर्न सकियो  कि सकिएन तर असन्तो ष मान्नुपनेर्  कुनै  ठाउ छै न । घर बनाउदा जगको  काम बाहिर दे खिदै न घर बनेपछि मात्र काम गरे को  दे खिन्छ हामीले  पनि यसपालि जग बसाल्ने  काम गरे का छौ ं अब दे खिने  गरी काम हुन्छ ।

अघिल्लो  वर्षका सबै  कार्यक्रम कार्यान्वयन भए त ?

हामीले  प्रस् ताव गरे का ९५ प्रतिशत यो जना कार्यान्वयन भइसके का छन् भने  बाकी पाच प्रतिशत यो जना कार्यान्वयन गर्न सकिएको  छै न । शतप्रतिशत काम गनेर्  भन्ने  गाह्रो  कुरा रहे छ । हामीस“ग पर्याप्त जनशक्ति थिएन । प्राविधिक थिएनन् । त्यही भएर के ही काम हुन नसके पछि जति गरिएको  छ ती काममा हामी मात्रै  हो इन जनता पनि सन्तुष्ट भएको  मै ले  पाएको  छु । के ही नमूना काम भन्दिनु न ।

लमही नगरको  मात्रै  नभएर दाङकै  गौ रवको  क्षे त्र जखे राको  विकासका लागि त्यसको  गुरुयो जना निर्माण गरिएको  छ । हामीले  त गुरुयो जना कार्यान्वयन गरे पछि हाम्रो  आम्दानीको  मुख्य स्रो तकै  रुपमा लिएका छौ ं । त्यसै गरी धार्मिक पर्यटकीय स् थल रिहारको  पनि गुरुयो जना तयार गरे का छौ ं । प्रदे श सरकारले  पनि त्यसमा बजे ट विनियो जन गरे को  अवस् था छ । बाटाघाटाको  कुरा गनेर्  हो  भने  बाटो  बिनाका टो लहरु छै नन् । यस् तै  चक्रपथ, स् वास् थ्य संस् थाहरुलाई वडा–वडामा लै जाने  काम गरे का छौ ं । हाम्रो  एक वर्षे  कार्यकालमा भएका के ही काम यी हुन् र थुप्रै  यस् ता कामहरु भएका छन् । त्यस् तै  लमही बजारलाई सरसफाइयुक्त बनाउने  काम हामीले  गरे का छौ ं । प्लाष्टिकजन्य वस् तुको  प्रयो ग नगनेर्  र दुना, टपरीजन्य वस् तुको  सदुपयो ग गरे र घरे लु उद्यो गहरुलाई पनि प्रो त्साहन गनेर्  काम हामीले  गरे का छौ ं ।

नराम्रा काम पनि उत्तिकै  भए ?

वास् तवमा लमही नगरपालिकाले  गर्न नसके को  काम के  हो  भने  आफूले  गरे का कामका विषयमा के ही गलत ढंगले  प्रचार भइरहे का छन् । यसलाई चिर्न सकिएको  छै न । यही पत्रिकामार्फत म नगरवासीहरुमा के  आग्रह गर्न चाहन्छु भने  लमही नगरपालिकाका विरुद्धमा जसरी सो सल मिडियाहरुमा प्रचार गरिएको  छ यी सबै  तथ्यहीन छन् । लमही नगरपालिकाले  अवै ध नदीजन्य वस् तु उत्खनन् कार्य रो क्ने  काम ग¥यो  । त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिलाई नै  हतो त्साहित गनेर्  हिसावले  राति–राति छापा मार्नु हुन्थे न भन्ने  कुप्रचार भयो  । पछिल्लो  चरणमा विपत व्यवस् थापन गर्न राप्ती पुल नजिकै  जहा“ एक हजार विगाह जमिन नदीले  नो क्सान बनाएको  छ त्यसलाई जो गाउनका निम्ति धार परिवर्तन गराउन सक्दा पा“चसय विगाह जमिन बचाउन सकिन्छ भने र काम थालिएको  थियो  । त्यसमा पनि लमही नगरपालिकाले  आर्थिक प्रलो भनमा यस् तो  काम ग¥यो  भन्ने  लान्छित गनेर्  काम भयो  । म यही पत्रिकामार्फत भन्न चाहन्छु कि हामी नदीजन्य वस् तु उत्खनन् नियमन गनेर्  काममा हामी त्यतिबे ला थिएनौ ं । सबै  काम जिससले  हे रिरहे को  थियो  । हामी त स् थानीयवासीको  हिसावले  जमिन निकास् न सकिन्छ कि भन्ने  हिसावले  काम गर्न प्रे रित ग¥यौ ं र चो री निकासी हुन नदिन अख्वारीको  काम पनि ग¥यौ ं । तर यसमा पनि तथ्यहीनरुपमा लान्छित गनेर्  काम भयो  । पछिल्लो  चरणमा नगरपालिकाअन्तर्गत कृषि शाखाले  डगट्रयाप निर्माणमा ८० हजार विनियो जन भएको  र प्राविधिकले  ६८ हजारको  स् िटमे ट गनेर्  काम गरे को मा सो ही अनुसार खो र तयार गरिएको  छ ।

त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भयो  भने र निकै  उछाल्ने  काम भयो  । यदि अनियमितता छ भने  विल, भर्पाई, स् िटमे ट र भुक्तानीको  अवस् था हे रे  भइहाल्यो  । सरकारी दरभाउ रे टअनुसार नै  काम भएको  छ । जुन हिसावले  अफवाह फै लाइएको  छ, त्यो  प्रतिशो धपूर्ण छ । नगरपालिकालाई बदनाम गराउने  काम भएको  छ । यो  कामको  सत्यतथ्य बुझ्ने  काम नगरे रै  पूर्वाग्रहीढंगले  बदनाम गनेर्  काम भएको  छ । यदि बदमासी भएको  छ भने  नगरवासी आएर निगरानी गर्नुस, त्यो  अधिकारनगरवासीहरुसग छ, हो इन भने  पूर्वाग्रही हिसावले  जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाकै  बदनाम गराउने  काम ठीक हो इन । चित्त बुझ्दै न भने  अख्तियारमा उजुरी दिनुस् ।

वडामा जाने  बजे ट नै  रो क्न खो ज्यो  भने र वडा अध्यक्षहरुले  नगरसभा अवरुद्ध गरे  । त्यो  पनि पूर्वाग्रही हो  ?

कार्यपालिकामै  छलफल नगरे र नगरसभामा नीति कार्यक्रम लै जान लाग्यो  भन्ने  उहा“हरुमा भ्रम थियो , मै ले  उहा“हरुलाई प्रष्ट भनें  कि स् थानीय तह कार्य सञ्चालन ऐ न २०७४ अध्ययन गर्नुस् । त्यहा“ कार्यपालिकाले  पास नगरे का विषयहरु नगरसभामा लै जान पाइने छै न भने र स् पष्ट ले खे को  छ । उहा“हरुलाई भ्रम प¥यो  कि नियो जित हो  उहा“हरुलाई कार्यपालिकामै  छलफल नभइ सभामा जान लाग्यो  भने र सभा वहिस् कार गनेर्  काम गर्नुभएको  हो  । असार १० गते सम्म नगरसभा शुरु गर्नुपनेर्  थियो  । कार्यपालिकामा के  कुरा छलफल भएको  थियो  भने  नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधे यकमाथि मात्रै  छलफल गरे र पास गरिएको  थियो  र बजे टमाथि छलफल भएको  थिएन । त्यसै ले  हामीहरुबीच के  समझदारी भएको  थियो  भने  १० गते  उद्घाटन र नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक विधे यक पारित गरौ ं । त्यसपछि ११ दे खि १६ गते सम्म हामी कार्यपालिकाको  बै ठक बसांै ला । किनभने  पहिले  विभिन्न कार्यक्रमले  समय मिले न । त्यही समयलाई व्यवस् थापन गरे र कार्यपालिकाको  बै ठक बसे र टुंगो  लगाउ“ला भन्ने  छलफल भएको  थियो  ।  १७ गते  नगरसभा बसे र सक्ने  सबै को  यो जना थियो  । बीचमा धान दिवस भयो  । १६ गते  बै ठक शुरु हुनै  लाग्दा सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री लालबाबु पण्डित ने पालगञ्ज आउनुभएको  र ५, ६ र ७ प्रदे शका स् थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमु र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बो लाएपछि बै ठक स् थगित भयो  भने र हामी त्यतातिर लाग्यौ ं । हाम्रो  कमजो री के  भयो  भने  के  कारणले  बै ठक स् थगित भयो  भन्ने  बारे मा प्रष्ट नपारे रै  ने पालगञ्ज जा“दा उहा“हरुलाई के  प¥यो  भन्दा खे री बै ठकलाई महत्व नदिएर घुम्न गएको  भन्ने  हिसाबले  त्यो  काम गर्नुभएको  रहे छ र पछि त्यो  कुरा थाहा पाइसके पछि तुरुन्त फिर्ता लिएर नगरसभा सम्पन्न भयो  । त्यसै ले  बाहिर भने जस् तो  बजे ट रो के को  भन्ने  कुरा गलत हो  ।

नया नीति कार्यक्रम आइसके का छन् प्राथमिकता के  हो  ?

अबको  प्राथमिकता भने को  शिक्षा, स् वास् थ्य र कृषि नै  हो  । अघिल्लो  वर्ष पूर्वाधारलाई बढी जो ड दिइएको  थियो  । वास् तवमा हाम्रो  दे श कृषिप्रधान दे श मानिन्छ । धे रै जसो  कृषिमा आधारित छन् । तर किसानको  पे शालाई मर्यादित बनाउन सकिएको  छै न ।

कृषिलाई आत्मनिर्भर र व्यावसायिक बनाउन सकिएको  छै न । वर्षदिनभरि खे तिपाती गर्छ उसलाई खानलाउन नै  पुग्दै न । त्यसलाई आयआर्जनस“ग जो डे र कसरी उत्पादन लागत घटाउने  र आयआर्जन बढाउने  भन्ने  विषयमा हामीले  कार्यक्रम तय गरे का छौ ं । सानो  सानो  स् के लमा खे ती गर्दा निर्वाहमुखी मात्रै  भयो  । कम्तिमा चक्लाबन्दी गरे र उत्पादन गर्न सकियो  भने  मात्रै  किसानको  जीवनस् तर बृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले  सो ही अनुसारको  बजे ट ल्याएका छौ  भने  त्यस्तै  पर्यटन पनि हाम्रो  प्राथमिकताकै  विषय हो  । हामीसग जखे रा, रिहार, शीतलापुर बौ राह क्षे त्रलाई पर्यटकीयस्थलको  रुपमा विकास गर्न सकियो  भने  किसानको  जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

कर बढाए से वा बढाएनन् भन्छन् त ?

लमही नगरपालिकामा कर धे रै  भयो  कि भन्ने  गुनासो  मै ले  पनि सुने को  छु । खासगरी मालपो तको  रे ट अलि व्यावहारिक भएन कि भन्ने  म आफै लाई पनि लागे को  छ । तर यो  सबै  करको  सिलिङ हामी आउनुभन्दा अघि नै  सर्वदलीय संयन्त्रले  निर्धारण गरे को  रे टलाई नै  गतवर्ष हामीले  कार्यान्वयनमा ल्याएका हौ ं । तर म आफै  पनि दे शका विभिन्न तहमा गएर करको  विषयमा बुझने  प्रयास गरे को  छु । ती क्षे त्रका करको  रे ट भन्दा लमहीमा धे रै  भएको  यथार्थ हो  । यसमा जनताले  भने को  कुरामा सत्यता छ । तर अन्य करका क्षे त्रमा लगाइएको  कर स् वाभाविक छ । अझ यसपालिदे खि एकीकृत सम्पत्ति कर अनिवार्य गरिएको  छ । यसले  पनि थप पीडा त हो ला । तर विस् तारै  यो  समस् या सामान्य बन्दै  जाने छ । अकोर्  कुरा यहा“हरुले  तिरे को  करले  यहा“हरुकै  क्षे त्रमा विकास गनेर्  हो  । अन्यत्र जाने छै न ।

तपाइहरुले  लक्षित वर्गको  बजे ट कटौ ती गर्नुभो  नि ?

हो  । हामी भर्खर निर्वाचित भएर आएका थियौ ं । चुनावमा हामीले  धे रै  ठाउ“मा काम गछौर् ं भने र प्रतिबद्धता पनि गरे का
थियौं । त्यसलाई मिट गर्न हामीले  लक्षित वर्गको  बजे ट तलमाथि गरे कै  हो  । अहिले  पनि सो चे जति बजे ट विनियो जन हुन सके को  छै न । तर हामीलाई के  थाहा छ भने  भौ तिक विकास मात्रै  विकास हो इन, मानवीय विकास पनि विकास हो  भन्ने  कुरालाई मध्यनजर गरे र काम गर्न हामी लागे कै  छौ ं । अकोर्  वर्षदे खि यो  गुनासो  सुन्ने  अवस् था आउने छै न ।

पाच वर्षमा कस्तो  बनाउने  भन्ने  सपना छ तपाइको  ?

अवश्य पनि छ । लमही नगरपालिकाको  बासिन्दा हुन गर्व महसुस गनेर्  खालको  काम गनेर्  यो जना हामीस“ग छ । स् थानीय सरकारले  राम्रै  काम गरे को  छ भन्ने  अवस् थामा लै जान तयार छौ ं । शुरुका दुई वर्षसम्म त गुनासो  आइहाल्ला किनभने  हामीले  दुई वर्षमै  सबै  प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दै नौ ं नै  । तर त्यसपछि जनताले  अनुभूति गनेर्  खालको  काम हामीले  गछौर् ं । यो  नगरपालिकालाई अन्य नगरपालिका भन्दा नमूना भएको  अनुभूति गराउन हामी लाग्ने छौ ं ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top