Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / यात्रुमैत्री सेवा पु¥याउने अभियानमा छौं

यात्रुमैत्री सेवा पु¥याउने अभियानमा छौं

सरोज शाह

अध्यक्ष : पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालि

 

पछिल्लो  समयमा सार्वजनिक यातायात से वा सुविधाका लागि नया–नया यातायात प्रालि खुल्ने  क्रम बढ्दै  गइरहेको  छ । अहिले  दाङमा मात्रै  सार्वजनिक यातायात व्यवसायी समिति, संघ र प्रालि गरी करीव आधा दर्जन बढी पुगिसके का छन् । वर्षे नि सार्वजनिक यातायात व्यवसायी संघ संगठनको  संख्या थपिदै  गइरहे  पनि सर्वसाधारणले  यात्रुमै त्री, विश्वसनीय र स्तरीय से वाको  अभाव खे प्नु परिरहे को  छ । सार्वजनिक यातायात क्षे त्रभित्रका समस्या र चुनौ ती, सर्वसाधारणले  भो ग्नु परे का समस् याबारे  युगबो धकर्मी गिरिराज ने पालीले  पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालि दाङका अध्यक्ष सरो ज शाह गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक 

 

पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिका हालका गतिविधिहरु के  छन् ?

पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिले  यात्रुहरुलाई निश्चित गन्तव्यसम्म कसरी सुरक्षित पु¥याउन सकिन्छ भन्ने बारे  बढी ध्यान के न्द्रित गरी काम गरिरहे को  छ । वर्षातको  समय रहे काले  बाढीले  कतै  दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ कि भन्ने  चकचकी छ । त्यही अनुरुपको  गतिविधि हामीले  दै निक चलाइरहे का छौ ं सुरक्षितरुपमा निश्चित गन्तव्यसम्म यात्रुलाई पु¥याउने  । अर्काे  कुरा प्रालिले  से वा साविक राप्तीका पा“च जिल्ला र भे रीको  बा“के मा नियमित सञ्चालन गरिहे  को छ । बा“की प्रदे शको  छ जिल्ला अझै  बा“की छन् से वा सञ्चालन गर्न । अब त्यसतर्फ पनि प्रालिको  से वा विस् तार गर्न आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहे को  छ ।

यात्रुहरुको  आकर्षण कस्तो  छ नि ?

पाण्डवे श्वरी पश्चिम ने पालकै  फरक सो च र से वा सुविधाको  लक्ष बो की सञ्चालन भएको  हो  । थो रै  लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने  । जसले  व्यावसायिक व्यक्ति र से वाग्राहीहरु दुबै लाई नाफा दिलाउने  परिकल्पनाले  साना सवारी साधनबाट से वा सञ्चालन शुरु गरे का हौ ं । दाङमा भन्नु हुन्छ भने  खुल्ने  र सञ्चालन हुने  यातायात व्यवसाय ठूला सवारी साधनका मात्रै  भए । आकस् िमकरुपमा को ही कतै  बिरामी परे  टाढा लै जानुप¥यो  भने  सर्वसाधारणले  मंहगो मा सवारीसाधन लै जानुपर्ने  वा कुनै  ठाउ जानुप¥यो  भने  ठूला सवारीहरु मान्छे  भरे र मात्रै  जाने  त्यो  पनि बाटामा लो कल गर्दै  जाने  । जसले  भने को  समयमा यात्रु निश्चित गन्तव्यमा ढिला पुग्ने  । अहिले  चारै तिर जानलाई कालो  नम्बर प्ले टका हाम्रा गाडी नम्बरमा लागे का हुन्छन् । थो रै  यात्रु चाहिन्छ । चाडै  भरिन्छ । ठूला सवारी साधनमा तिर्नुपर्ने  भाडा तिर्छन । निश्चित सिट हुन्छ । भरिन्छ जान्छ । भन्नाले  से वामा छिटो  छरितो  भएकाले  यात्रुहरु खो जी–खो जी पाण्डवे श्वरीकै  गाडीमा चढ्ने  गर्दछन् ।

यात्रुहरुको  आकर्षण राम्रै  छ भन्नुभयो ,  व्यवसायीहरुको  कस्तो  छ नि ? अन्य व्यवसायी, प्रालि र समितिभन्दा गाडी थो रै  छन् नि ?

यात्रुहरुको  मात्रै  हो इन व्यवसायीहरुको  पनि आकर्षण राम्रै  छ । किनकि मै ले  अघि पनि भनिसके ं थो रै  लगानीमा से वा सञ्चालन गरी राम्रो  आम्दानी गर्न सकिन्छ । व्यवसायीहरु पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । हामीले  सञ्चालन गरे को  व्यवसायमा एकजना चालक मात्रै  राखे  पुग्छ । सहचालकहरुको  आवश्यकता पर्दै न । हाम्रा सवारी साधन साना रहे काले  थो रै  यात्रुहरु चढ्छन । तर दै निक आर्थिक संकलन पनि कम हुन्छ । तर मुनाफाको  हिसाब राम्रै  छ । जसले  गर्दा पछिल्लो  समय व्यवसायीहरु पनि हामीतिर बढी आकर्षित भइरहे का छन् । अकोर्  कुरा हामीले  तीनवटा सवारी साधनबाट व्यवसाय सञ्चालन गरे का हौ ं । अहिले  करीव सयवटा सवारी साधन हामीमा आबद्ध छन् । जसले  गर्दा व्यवसायीहरु पनि हामीप्रति आकर्षित बन्दै  गइरहे को  पुष्टि गर्छ ।

अन्य प्रालि र समितिभन्दा पाण्डवे श्वरी यातायात प्रालिमा के  फरक छ ?

अन्य भन्दा हामी धे रै  फरक छौ ं । अन्यले  नाफाको  व्यवसाय गरिरहे का छन् । तर हामी नाफामुखी रहे  पनि से वामुखी व्यवसायीका रुपमा सञ्चालन भइरहे का छौ ं । दाङबाट विभिन्न जिल्लाका तीर्थस् थलमा से वा सञ्चालन गर्ने  काम अहिले सम्म कुनै  व्यावसायिक समिति वा प्रालिहरुले  गरे का थिएनन् जो  हामीले  पहिलो  पटक ग¥यौ ं । अनि अर्काे  फरक के  छ भने  समयको  परितर्वनस“गै  समाजमा विभिन्न विकृतिहरु दे खा परिहे का छन् । जस् तो  लुटपाट, चो री, अपरहणजस् ता अपराधहरु बढ्दै  गइरहे का छन् । त्यो  जो खिमबाट यात्रुहरुलाई जो गाउन हामीले  यात्रुहरुलाई घरमै  लिन जाने  र घरमै  छो ड्न जाने  से वा सुविधा दिएको  छौ ं । यो  हाम्रो  नमूनायो ग्य काम हो  । अकोर्  फरक मै ले  भन्नै पर्छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरु फो हो र हुने , यात्रुमै त्री व्यवहार नपाउने , धे रै  सवारी साधन हुनाले  कुन गाडीमा
कतिजना यात्रुहरु चढे का छन् त्यसको  पनि ले खाजो खा नहुने , सवारीसाधन ठूला हुने  भएकाले  सिट क्षमताभन्दा बढी बो क्ने  गर्दछन् । जसले  अन्य यात्रुहरुलाई असजिलो  पार्दछ तर हामीकहा“ फिक्स सिट, फिक्स यात्रुहरु बो क्ने  गर्दछौ ं । जसले  यात्रुहरुलाई फरक से वा र सुविधाको  महसुस गराउन सके को  छ । अर्काे  कुरा हामीले  यात्रुहरुका लागि सवारी साधनको  संख्यामा भन्दा पनि से वा र सुविधामा प्रतिस् पर्धा गरिरहे का छौ ं । धे रै  गाडी हुने ले  धे रै  यात्रु बो क्लान् तर यात्रुको  सुरक्षा र सहज से वा दिन सक्दै नन् । हामीले  सर्वसुलभ, स् तरीय से वा र सुविधा दिने , यात्रुमै त्री सुरक्षित से वा दिन सक्छौ ं । जसले  गर्दा यात्रुहरुको  विश्वसनीयता र भरो सा बढ्दै  गइरहे को  छ ।

साना सवारी साधनहरुबाट व्यवस् िथत र सुरक्षित से वा दिन्छौ ं भन्नुभयो  । तर यही सेवा राता नम्बर प्ले टका साना सवारी साधनहरुमा पनि पाइन्छ नि ?

राज्यले  रातो  नम्बर प्ले ट व्यक्तिगत प्रयो जनका लागि दिएको  हुन्छ । ती सवारी साधनले  सार्वजनिक यात्रुहरु ओ सारपो सार गर्छन भने  त्यो  गै रकानुनी हो  । तर यो  समस् या निकै  टड्कारो  हो  । गै रकानुनी हिसावले  आम्दानी गर्ने  र राज्यलाई राजस् व छलि गर्दै  धे रै ले  व्यक्तिगत सवारी साधनलाई सार्वजनिक यात्रु बो क्नमा
प्रयो ग गरिरहे का छन तर राज्यले  ती रातो  नम्बर प्ले टका सवारी साधनलाई सार्वजनिक यात्रु बो क्नमा निषे ध गर्न सके को  छै न । जसका कारण राज्यबाटै  स् वीकृति प्राप्त गरी साना सवारी साधनसहितको  सुरक्षित कानुनी अधिकार पाएका हामी अन्यायमा परे का छौ ं । से वा रातो  प्ले टका सवारी साधनले  दिन्छन तर सुरक्षा दिन सक्दै नन् । हामीलाई राज्यले  सार्वजनिक यात्रु बो क भने र मान्यता दिएको  छ । हामीले  दुर्घटना बिमा र अन्य भइपरिआउने  जो खिमहरु सहजै  समाधान गर्न सक्छौ ं । तर रातो  प्ले टका सवासी साधनमा त्यो  सुरक्षा ह“ुदै न । रातो  प्ले टका गाडी कालो  नम्बर प्ले टका गाडी कालागि चुनौ तीका रुपमा दे खिएकाले  राज्यले  उनीहरु लाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यावसायिक सुरक्षाको  ग्यारे न्टी र राजस् व असुलीमा ध्यान दिनुपर्छ  । जथाभावीरुपमा गुड्ने  रातो  नं. प्ले ट भएका गाडीले  यात्रु र राज्य दुबै लाई जो खिममा पार्ने  भएकाले  त्यसतर्फ सबै  सजग बन्नुपर्छ ।

सार्वजनिक यातायात से वाको  बिमा प्रक्रिया अलि झञ्झटिलो  हुन्छ भन्ने  जनगुनासो  सुनिन्छ । तपाइहरुको  के  छ ?

सार्वजनिक यातायात से वा क्षे त्रको  सबै भन्दा चुनौ तीपूर्ण विषय भने को  नै  बिण्मा हो  । राज्यले  बिमाको  निश्चित मापदण्ड तो के काले  यस् तो  समस् या दे खिएको  हो  । अब राज्यले  बिमाको  वर्गीकरण गरी बच्चा, बृद्ध युवा, सर्वसाधरण किसान, वकिल, इञ्जिनियर, उमे र हद र पे शागत हद छुट्याइ बिमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।

अर्काे  कुरा के  छ भने  कुनै  एकजना किसान छ । तर उसको  परिवार उसमाथि नै  आश्रित छ । तर उसको  सवारी दुर्घटनामा ज्यान गयो  भने  उसलाई कति विमा रकम दिने  वा एक जना बृद्ध छ । उसको  पनि दुर्घटनामा ज्यान गयो  अब उसलाई कति दिने   । यसलाई छुट्याउन अति जरुरी छ । विमारकम सबै लाई समान भएकाले  यस्तो  समस् या दे खिएको  हो  । अर्काे  समस्या के  हो  भने  यात्रु र व्यवसायीबीचको  अन्तरविरो धले  नै  यस् तो  समस्या पै दा गरे को  छ । कुनै  यात्रुलाई सामान्य चो ट लागे मा उसले  स् थानीयस् तरमै  औ षधी उपचार गराउन मान्दै न । अझ मृत्यु नै  भयो  भने  राज्यले  निश्चित दायरा तो के को  छ । तर त्यो  दायरालाई सहजै  स् वीकार गर्न नसक्दा यस् तो  समस् या आएको  हो  । तर हामीमा अहिले सम्म बिमाको  समस् या दे खिएको  छै न । तर समस् या नआउने  गरी प्रालिले  काम गरिरहे को  छ ।

प्रालिको  से वा शहरमा मात्रै  छ कि गाउमा पनि ?

ने पालको  भू–बनो ट प्रायः पहाडै  पहाडको  छ । जहा ठूला सवारी साधन चल्न सक्दै नन् । सानो  सवारी साधन सहजै  चल्न सक्छने  । हामीले  साना सवारी साधनको  से वा सञ्चालन गरिरहे के ा छौ ं । प्रायः हाम्रो  से वा शहरमा भन्दा पनि गाउमा के न्द्रित छ । अहिले  हामी रुकुम, रो ल्पाजस्ता दुर्गम जिल्लाका दुर्गम गाउ मा यातायात से वा सञ्चालन गरिरहे का छौ ं । हामी शहरभन्दा गाउ“मा र सुगम भन्दा दुर्गममा बढी से वा सञ्चालन गरिरहे का छौ ं ।

प्रालिको  आगामी लक्ष के  छ ?

छो टो  समयमा हामी यात्रुहरुको  भरो शा र सारिथ बनिसके का छौ ं । राप्ती र भे री मात्रै  हो इन आगामी दिनमा ने पालभर नै  से वा सञ्चालन गर्न सो च बनाएका छौ ं । हाम्रो  अबको  लक्ष उद्दे श्य भने कै  सर्वसुल, छिटो छरितो  से वा दिने  हो  । अबको  के ही समयमै  प्रदे श नंं. पा चका १२ जिल्लभर नै  एकै साथ से वा सञ्चालन गरी सबै  गाउ“वस् ती र शहर बजारमा स्तरीय यातायात से वाको  पहु“च पु¥याउनु हो  । त्यसमा राज्य, यात्रु सबै को  हाते मालो को  आवश्यकता पर्दछ जो  प्रालिको  एक्लो  प्रयासले  मात्रै  सम्भव छै न ।

अन्त्यमा ?

हामीले  मुनाफा आर्जन गर्ने  उद्दे श्यले  प्रालिमा व्यवसाय सञ्चालन गरे के ा छौ ं । तर यो  मुनाफाको  आर्जन गर्ने  व्यवसाय मात्रै  नभई से वामूलक व्यवसाय रहे काले  राज्यले  राजस् व छुट र प्रो त्साहनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसाय आफै मा जो खिमपूर्ण रहे काले  गै र कानुनीरुपमा सञ्चालन हुने  रातो  प्ले टका सवारी साधनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top