Free songs
Home / सम्पादकीय / सडक निर्माणमा समय र गुणस्तरको  सवाल

सडक निर्माणमा समय र गुणस्तरको  सवाल

पछिल्लो  समयमा मुलुकमा पूर्वाधार विकास ढिलाढाला भए पनि अघि बढिरहे कै  छ । खासगरी सडक निर्माणतर्फ राम्रै  प्रगति भइरहे को  छ भन्दा फरक पदैर् न । मुलुक संघीयतामा गएसँगै  स् थानीय तहमा ठूलो  मात्रामा अनुदान जान थाले पछि स् थानीय तहका सडक निर्माणले  अझ बढी गति लिन थाले को  छ । अब प्रदे श तहबाट र संघीय तहबाट पनि बजे ट आउन थाले पछि यसबाट थप प्रगति हुने छ नै  । यो भन्दा अगाडि सडक यो जनामा पर्याप्त बजे ट नआउनु समस् याको  रुपमा रहे को  थियो  भने  अहिले  बजे ट आए पनि समयमै  गुणस् तरीय काम नहुनु समस् याको  रुपमा दे खिन थाले को  छ । अब सडक निर्माणमा जो ड दिनुपनेर्  विषय नै  समय र गुणस् तर भएको  छ । दाङकै  उदाहरण हे र्दा पनि सडक विस् तार शुरु भएको  लामो  समयसम्म प्रगति हुन नसक्नु, समयमै  पुल निर्माण हुन नसक्नुले  अब विकासका प्राथमिकतामा समय र गुणस् तरलाई राख्नुपनेर्  दे खिएको  छ ।

अब सडक र पुल निर्माणमा बजे ट अभाव हुँदै न भन्ने  दे खिएको  छ । दाङको  सवालमा मात्रै  कुरा गर्दा पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारबाट साढे  ९२ करो ड बजे ट आउँदै छ । प्रदे श र स् थानीय तहका यो जना पनि जो ड्दा ठूलै  परिमाणमा विकास यो जना आउँदै छन् । यति धे रै  बजे टबाट समयमै  काम सम्पन्न हुन सक्यो  भने  यसबाट गुणस् तीय काम भयो  भने  पूर्वाधार विकासले  फड्को  मानेर्  निश्चित छ । प्रदे श तहको  काम हे र्न अझै  बाँकी नै  छ तर स् थानीयस् तरको  एक वर्षको  अभ्यास हे र्दा पूर्वाधार विकासमा राम्रो  प्रगति भएको  छ । सदुपयो ग दुरुपयो ग के  भएको  छ तर प्रायः सबै  वडास् तरीय विकास बजे ट शतप्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको  दे खिएको  छ । यसअघि असार महिनासम्म जिविसमा उपभो क्ता सम्झौ ता गर्न आउने  र कै यौ ं बजे ट फ्रिज हुने  गरे को  थियो  । तर, यो  वर्षदे खि यो  अवस् थामा निकै  कमी आएको  छ ।

यति हुँदाहुँदै  पनि असारे  विकास रो किन सके को  छै न । अरु बे ला सुते र बस् ने , असार महिनामा सबै  बजे ट खर्च गर्न खो ज्दा गुणस् तरमा निकै  समस् या दे खिने  गरे को  छ । दे शब्यापी अवस् था हे र्दा चालु आर्थिक वर्षको  फछ्योर् ट गनेर्  (चे क काट्ने  अन्तिम दिन) अन्तिम दिन दश अर्ब बढी भुक्तानी गरिएको  छ । पहिले को  भन्दा स् थानीय तहका यो जनामा सुधार आए पनि अधिकांश यो जनामा ‘असारे  विकास’ले  छाड्न सके को  दे खिएन । यो  क्रमलाई अझै  कम गदैर्  लै जानुपर्छ । त्यसका लागि जतिसक्यो  विकास यो जना समयमै  सम्पन्न गनेर् तिर सो च्नुपर्छ । साउनमा आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । कागजी प्रक्रिया मिलाउन तीन महिना नै  लागे  पनि दशै ं तिहारलगत्तै  सम्पूर्ण विकास यो जना शुरु गनेर्  गरी राज्यले  यो जना बनाउनुपर्छ । यसले  गर्दा समयमै  विकास निर्माणको  काम हुन्छ, समयमै  अनुगमन र भुक्तानी हुन्छ ।

समयमै  काम हुनु भने को  गुणस् तरीयताका हिसाबले  पनि राम्रो  हो  । समयमै  सम्पन्न भएका यो जनामा समय दिएर अनुगमन मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । हतारमा हुने  विकास यो जनाको  अनुगमन मूल्यांकन पनि हतारमै  हुन्छ र गुणस् तरीयतामा निकै  समस् या रहन्छ । अहिले  तीनै  तहमा जनप्रतिनिधि रहे काले  पनि उनीहरुले  आफ्नो  विकास यो जना कार्यान्वयनका लागि पहल लिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि वा ने ताहरुले  आफ्नो  क्षे त्रमा बजे ट पार्न जति मे हनत गर्छन्, अब समयमै  गुणस् तरीय काम सम्पन्न गर्न पनि त्यति नै  मे हनत जरुरी छ । अन्यथा बजे ट आउने , काम पनि हुने  तर परिणाम नआउने  अवस् थाले  राज्यको षको  मात्र दुरुपयो ग हुन्छ, नागरिकले  प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने  छै नन् ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top