Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / अवसर र चुनौतीको वर्ष रह्यो

अवसर र चुनौतीको वर्ष रह्यो

 

भक्तबहादुर ओली
बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष

राज्य पुनर्संरचनापछि स्थापित स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि आएको  वर्ष दिन भयो  । नया संरचनामा भने जस्तै  गरी काम गर्न गाह्रो  नै  हुन्छ ।   जनताको  विकासको  अपे क्षा स्थानीय तहको  क्षमता भन्दा धे रै  छ । तर पनि क्षमताअनुसारका विकासे  काम र नीतिगत व्यवस्था स्थानीय तहले  बिते को  एक वर्षमा गरे का पनि छन् । बिते को  एक वर्ष कस्तो  रह्यो  ? यसै  सन्दर्भमा बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर ओ लीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सार संक्षे प यहाँ प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

एक वर्षको  कार्यकाल कस्तो  रह्यो  ?

यो  एक वर्षलाई हामीले  अवसरको  रुपमा लिएका छौ ं भने  धे रै  चुनौ तीहरुको  पनि सामना गर्नु परे को  छ । अवसर र चुनौ ती दुवै  हाम्रा अघि दे खापरे  । त्यसै ले  एक वर्षको  अवधिमा हामीले  नया“ कार्यको  थालनी पनि गरे का छौ ं । विशे षगरी विकास निर्माणमै  के न्द्रित रहे र कामहरु भएका छन् । नीतिगत कुराहरु पनि छन् ।

नीतिगत कुरामा हामीलाई प्रायः चुनौ तीकै  रुपमा दे खापरे  । स्थानीय तह स्वायत्त छ भनिएको  छ तर फे रि त्यो  स्वायत्ततालाई पुराना ऐ न नियमावलीतेस्र्याएर अवरो ध गनेर्  काम पनि भएको  छ । नीतिगतरुपमा हामी समस्यामै  छांै  । विकास निर्माणका बारे मा पनि जनताका अपे क्षा धे रै  छन् । कामको  हिसाबले  पनि हामीले  त्यो  काम गर्नुपनेर् छ । स्रो त साधन हामीस“ग छै न । त्यसै ले  जनताको  अपे क्षाअनुसारको  काम हामीले  गर्न सके का छै नौ ं । तसर्थ विकास निर्माणमा पनि चुनौ तीका पहाड कम्ति छै नन् ।

बिते को  एक वर्ष सम्झनयो ग्य कि बिर्सन ?

चुनौ ती रहे  पनि अवसर पनि सगसगै  आउछन् । हामीले  के ही अप्ठे राका बीचमा पनि के ही नया काम गरे का छौ ं । तसर्थ बिते को  एक वर्ष सम्झनयो ग्य नै  छ । हामी निर्वाचित भएर आइसके पछि दुई तीनवटा कुरा सम्झनयो ग्य छन् । पहिलो  कुरा गाउ पालिकाका विकट वस्तीको  वस्तुस्थितिका बारे बुझ्ने , जनताका वास्तविक समस्या के  छन् बुझ्ने  अवसर मिले को  हो  ती समस्याको  समाधान तत्काल गर्न नसक्ने  र जनताको  चाहना छिटो  समाधान हो स् भन्ने  कुरा अहिले  चुनौ तीका रुपमा देखिएका छन् । त्यस्तै  द्वन्द्वपीडितको  अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्यको  समस्या, कृषिका समस्या दे ख्दाखे री पीडाबो ध हुन्छ । पीडाबो धका साथ एक बर्ष बिते को  छ ।

नमूना काम के  गर्नुभयो  ?

बंगलाचुली गाउपालिका पहाडी क्षे त्र हो  । यसको  के न्द्र कमिरे चौ र हो  । प्रत्ये क वडालाई कमिरे चौ रसग जो ड्नका निम्ति बाटाघाटा थिएनन् । साविक हासीपुर हाल बंगलाचुलीको  वडा नं. ७ र ८ मा हामी चुनावकै  बे ला जा“दा पनि कि प्युठान भएर कि त घो राही भएर जानुपथ्योर्  । अहिले  हासीपुर क्षे त्रसग गाउपालिकाको  के न्द्र जो ड्न गणतन्त्र मार्ग निर्माण गरे का छौ ं । त्यस्तै  साविक स्यूजा हाल वडा नं. १ र २ सग गाउपालिकाको  के न्द्रलाई जो ड्यौ ं । भित्र पनि हामीले  एउटा कृषि सडक जो  घो राहीको  मसिनाबाट मपेर् स हु“दै  बडीपो खरा पुरुङ हुदै  दाङबाङ जो ड्दै  गनारी, मसुरे  हु“दै  मुर्कुटीसम्म बाटो  निर्माण तथा सञ्चालन गनेर्  काम पनि भएको  छ । अकोर्  गढी ले कलाई उजागर गनेर्  काम गरे का छौ ं । ऐ तिहासिक महत्व बो के को  ले क हो  । गढीले कमा पुग्ने  जो  को हीले  किल्लाको  अवलो कन गर्न सक्ने  भग्नावशे षहरु अहिले  पनि छन् । त्यस्तै  सिंगो  दाङ र हिमालय श्रृंखलाहरु दे ख्न सकिन्छ । यसलाई पर्यटकीय क्षे त्रको  रुपमा विकास गनेर्  कामको  शुरुवात भएको  छ ।

त्यस्तै  घो राही–दे वीस्थानसम्मको  सडक ओ झे लमा परिरहे को  अवस्था थियो  । स्थानीय तहस्तरबाट हामीले  पहल ग¥यौ ं र के न्द्रमा सभामुखले  पहल गरे र यो  सडकलाई मदन भण्डारी मार्गभित्र पार्न सफल भएका छौ ं । घो राहीदे खि दे वीस्थानसम्मको  सडक कालो पत्रे  हुने  प्रक्रिया आरम्भ भइसके को  छ । यो  पनि महत्वपूर्ण उपलव्धिकै  रुपमा लिएका छौ ं । यस्तै  शै क्षिक क्षे त्र सुधारका लागि धे रै  पहल गरे का छौ ं तर शिक्षा नियमावली २०२८ लगायतका नियमावलीहरुले  हामीलाई अवरो ध सिर्जना गरे को  छ । यसलाई निष्क्रिय र खारे ज गनेर्  काम संघीय संसदले  गनेर्  भएकाले  हामी पखेर् र बसे को  अवस्था छ । त्यस्तै  स्वास्थ्यको  क्षे त्रमा पनि यसै  वर्षदे खि १५ बे डको  अस्पताल सञ्चालन गनेर्  यो जना थियो  तर स्रो त साधनको  कमीका कारणले  यसै  वर्षदे खि सञ्चालन गर्न सकिएन । प्रदे श सरकारस“ग अनुरो ध गनेर्  र अस्पताल सञ्चालनका लागि पहल गनेर्  नीतिगत निर्णय गरिसके का छौ ं ।

असारे  विकास जनप्रतिनिधिहरुले  पनि तो ड्न सके नन्, किन ?

भनाइ, प्रचारमा असारे  विकास भनिएको  छ यसमा म चाहि“ सहमत छै न । किनभने  कामको  शुरुवात पुस, माघ, फागुनबाटै  भइसके को  हुन्छ । सिस्टम उपभो क्ताहरुलाई पे श्की नदिने  छ । जनताले  विकासका लागि कहा“बाट ल्याएर विकास गर्छ ? समस्या छ । निर्माण सामग्री जुटाउ“दै  काम गदैर्  गरिरहे कै  हुन्छन् । काम सके पछि भुक्तानी लिन पनि कागजी प्रक्रिया मिलाउन उपभो क्ताहरुलाई उत्तिकै  समय लाग्छ । काम जे ठको  पहिलो  हप्तामै  सकिएको  हुन्छ ।   यावत प्रक्रिया पूरा गर्न उपभो क्ताहरुलाई समय लाग्छ र भुक्तानी असारमा आएर हुन्छ । भुक्तानी असारमै  हु“दा त नीतिगतरुपमा असारमै  पै सा निकासा भयो , खर्च गरियो  भन्ने  हो ला ।   कामको  थालनी माघ, फागुनदे खि नै  हुन्छ । त्यसै ले  यसलाई असारे  विकास भने र प्रचार गर्नुमा कुनै  सत्यता छै न म सहमत छै न । असारे  विकास हो इन, असारमा भुक्तानी लिएको  मात्रै  हो  । जुन दिन भुक्तानी हुन्छ उही दिन विकासे  काम पनि भयो  भन्ने  सो च्ने हरु नै  गलत छन । उही दिन काम सके र उही दिन भुक्तानी माग्ने  काम हु“दै न । त्यो  कुरा सबै ले  बुझ्न जरुरी छ ।

 

दुईवटा गाउसभा पनि गरिसक्नु भो , यसपालि नीति कार्यक्रम के  छन् ?

नया“ नीति कार्यक्रम बनाउन पुराना नीति निष्क्रिय बन्नुपर्छ । नत्र पुरानो लाई बो के र नया  नीति कार्यान्वयनमा समस्या छ । यहा त कहा ने र कमजो री भयो  भन्ने  खो जे र अदालतसम्म धाउने हरु पनि पखेर् र बसे का छन् । यो  अवस्थामा पुराना नीतिहरु निस्क्रिय गनेर्  वा खारे ज गनेर्  काम पहिले  हुनुपर्छ । हामीले  बनाएका नीतिहरुलाई पुराना नियमावलीले  विस्थापित गनेर्  काम भइरहे को  छ । त्यसो  हो  भने  हामीले  किन बनाउने  ? यसको  सहजीकरण गनेर्  काम संघीय संसद र प्रदे शले  सल्टाउनका लागि काम गर्नुपर्छ । संघबाट पुराना नीति खारे ज भएको  भन्ने  कुरा जहिले  आउछ त्यसपछि स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्छौ ं ।

बजेट कति ल्याउनुभयो  ?

सशर्त, समानीकरणलगायतबाट गरी ३२ करो ड ८० लाखको  बजे ट नया आर्थिक वर्षका लागि विनियो जन गरिएको  छ ।

बजे टको  प्राथमिकता के  हो  ?

बजे टको  प्राथमिकता सडक नै  हो  । मानिसहरुको  आवतजावतलाई मध्यनजर गरे र सडकलाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । त्यस्तै  शै क्षिक क्षे त्रलाई अलि सुधार गर्न सकिन्छ कि भने र शै क्षिक क्षे त्र सुधार कार्यक्रम ल्याएका छौ ं । त्यस्तै  सिंचाई र पर्यटनलाई पनि बजे टले  प्राथमिकता दिएको  छ । हाम्रो  प्राथमिकता भने को  सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र पर्यटन परे का छन् ।

विकट क्षे त्र धे रै  छन्, । कतिपय ठाउमा फो न चल्दै न,   प्राथमिकतामा सञ्चार किन परे न ?

सञ्चारलाई पनि प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । टे लिकमलगायतका दूरसञ्चारका क्षे त्र अलि नाफामुखी रहे छन् । हाम्रा गाउवस्ती
अलि पातला छितरिएर रहे का छन् । हामीले  हारगुहार पनि गरे का छौ ं । सवेर् क्षणमा पनि जानुभएको  छ ।   से वाग्राहीको  वस्ती पातलो  हु दा त्यो बाट फाइदा कमआउने  दे खियो  । त्यही भएर अहिले सम्म टे लिकम वा त्यस्तै  दूरसञ्चारका क्षे त्रहरु त्यहा“ पुगे र पनि से वा विस्तारमा कञ्जुस्याइ“ गरिरहे को  अवस्था छ । उनीहरु शहर के न्द्रित छन् । हामीले  प्राथमिकतामा राख्दा पनि उनीहरु गाउ“मा जा“दै नन् । तसर्थ म यही मिडियामार्फत भन्न चाहन्छु कि सबै  ठाउ“मा नाफा खो जे र हु“दै न । से वाका लागि काम गर्नुपर्छ । सम्बन्धित पक्षलाई मे रो  आग्रह छ सबै  व्यापारमा फाइदै  फाइदा हु‘“दै न । बंगलाचुलीका विकट वस्तीमा टे लिफो न से वा विस्तारका लागि सबै ले  सहयो ग गर्नुस् ।

बंगलाचुली जडीबुटीको  क्षे त्र पनि हो  । त्यसको  सदुपयो ग कसरी गर्नुभएको  छ ?

हो  । बंगलाचुलीमा जडीबुटी पनि छ । जस्तो  टिमुर, सुगन्ध को किलालगायतका जडीबुटी पाइन्छन् । त्यसै ले  गाउ“पालिकाले  त्यस्ता जडीबुटीहरुको  संरक्षण गनेर्  र बिरुवासमे त उत्पादन गरे र किसानहरुलाई वितरण गनेर्  कुरा नीतिगतरुपमै  निर्णयगरे र अघि बढे का छौ ं । यो  सगसगै  बंगलाचुली समुन्द्री सतहदे खि साढे  तीन सयदे खि १८ सयसम्मको  उचाइमा रहे काले  ती क्षे त्रहरुमा उचाइअनुसार फलफूल खे ती गर्नका लागि गाउ“पालिकाले  कार्यक्रमहरु बनाएको  छ । जस्तो  यसपालि पनि
चार हजारजति सुन्तलाका बिरुवा रो प्ने  काम भएको  छ ।

त्यस्तै  कुनै  ठाउमा के रा, अलै ंची उत्पादनका लागि पके ट क्षे त्रको  विकास गर्न कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने  जमकोर्  गरिरहे का छौ ं । किसानहरुलाई उत्पादनको  क्षे त्रमा जो ड्ने  गाउ पालिकाको  यो जना छ र अकोर्  कुरा बंगलाचुलीमा के ही खानी क्षे त्र पनि छ । विशे षगरी चुनढुंगा पाइन्छ यहा । स्थानीय स्रो त साधनलाई उपयो ग गनेर्  नीतिमा छ । तर त्यस्तो  व्यवस्था हु“दाहु“दै  पनि ठूलो  भने का जनता हुन् । जनतालाई बचाएर मात्रै  खानी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मा हामी छौ ं । जनताको  बसो बास सुनिश्चित नगरी उत्खनन गनेर्  काम हुन सक्दै न । जनताको  बसो बासको  ग्यारे न्टी हुन सके न भने  खानी नचल्न पनि सक्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top