Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / संघीय योजनामा दाङका सडक र पुल, साढे  बयानब्बे  करोडको  बजेट

संघीय योजनामा दाङका सडक र पुल, साढे  बयानब्बे  करोडको  बजेट

युगबो ध समाचारदाता

घो राही  । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को  संघीय बजे टमा परे का दाङका सडक र पुल आयो जनाहरुले  प्राथमिकताका साथ बजे ट पाएका छन् ।

सरकारले  बजे टसगै  तयार पारे को  वार्षिक कार्यक्रम पुस् ितका (रातो  किताब) मा परे का दाङका यो जनामध्ये  साढे  ९२ करो डभन्दा बढीका सडक यो जनाको  रकम खुलाइएको  छ भने  बा“की दर्जन बढी यो जनामा रकम उल्ले ख गरिएको  छ ।

दाङमा सबै भन्दा बढी बजे ट तुलसीपुर–पुरन्धारा–बो टे चौ र सडकले  पाएको  छ । जसका लागि ३७ करो ड ७४ लाख ९१ हजार बजे ट छुट्याइएको  छ । यो  डिभिजन सडक दाङमार्फत कार्यान्वयन गरिने छ । त्यस् तै  डिभिजन सडक सुखेर् तमार्फत कार्यान्वयन गनेर्  तुलसीपुर–पुुरन्धारा–बो टे चौ र सडकमा १५ करो ड छुट्याइएको  छ । त्यसै गरी मदन भण्डारी राजमार्ग (झापाको  शान्तिनगर–डडे ल्धुराको  रुपाल) अन्तर्गत घो राही–हनोर् क–कमिरे चौ रका लागि १५ करो ड बजे ट छुट्याइएको  छ ।

यसपटक दाङलाई छो एको  शहीद मार्ग (घो राही–नुवागाउ–तिला–घर्तीगाउ–थबाङ–मै को ट) मा २६ करो ड चार लाख बजे ट छुट्याइएको  छ । यद्यपि यो  सडक दाङका आयो जनामा जो डिएको  छै न । दाङमा स्थानीय पुल र सडकका लागि १२ करो ड २२ लाख बजे ट छुट्याइएको  छ । जसअनुसार बबई नदी पुल (भो जपुर मते रा जो ड्ने  सडक) मा ५५ लाख, ग्वारखो ला पुल (टरिगाउ पुकार पसलदे खि लहलौ रा जाने  सडक) मा १८ लाख, पातुखो ला पुल (सुकौ रा–तुलसीपुर–हे कुलीसुकदे वा) मा एक करो ड ८२ लाख र राप्ती नदी जहरे मा पक्की पुल (सतबरिया–राजपुर जो ड्ने  सडक) मा ९७ लाख रुपै या“ छुट्याइएको  छ ।

त्यसै गरी बबई नदी पुल (लो हाडबरा–ड्वांङपुर जो ड्ने  सडक) मा ४६ लाख, बबई नदी पुल (पञ्चकुले  मठ्यौ रा र ढो लपुर बीचमा मो टरे बल पुल) मा १८ लाख, सिसहनिया महदे वा जो ड्ने  राप्ती नदीमा पुल दुई करो ड ९८ लाख ५० हजार, बे ला बनकुसरी पुलमा १८ लाख, बबई नदी पुल (गो लटाकुरीको  बा“की र हे कुलीको  बै बाङबीच) मा १८ लाख, तुलसीपुर सुकौ रा छरकट्टा बबई नदीमा पक्की पुल १८ लाख, ग्वारखो ला पुल (रिहार सिमल सो ता फूलबारी रनियापुर कटे डा“डा, टरिगाउ“ एयरपो र्ट सडक) मा ४० लाख ५० हजार र सतबरिया र कालीपरुवाबीचमा राप्ती नदीमा पक्की पुल १८ लाख बजे ट विनियो जन गरिएको  छ ।

त्यस् तै  सक्रामखो ला पुल (लमही तुलसीपुर सहायक राजमार्ग) मा १८ लाख, से वारखो ला पुलमा १८ लाख, पिपरी गाउ मा पुल १८ लाख, शिकारबहा (प्रनाहा) खो लामा पुल (लमही–को इलाबास सडक) मा १८ लाख, तुहीसो ता कज्वे  गो लटाकुरीमा १८ लाख, हापुरखो ला पुल (को ठरी को टियाडाडा डुरुवागाउ  जो ड्ने  सडक) मा १८ लाख, घो राही–हापुर–आ“खा अस् पताल सडकको  निघुवार बगिया जो ड्ने  खो लामा पुल निर्माण १८ लाख, डुरुवा लुहाडबरा ड्वाङपुर बबई नदीमा पुल १८ लाख, कालाखो ला सिसहनिया पुल १८ लाख, तुही सो ता मझखटुवा पुल फूलबारीमा १८ लाख, तुही सो ता गिधनिया पुल फूलबारीमा १८ लाख र चिरे गार खो ला पुल श्रीगाउको  धवगाउ“ र हे कुलीको  एकलीबीचमा १८ लाख बजे टसहितको  यो जना प्राप्त भएको  सभामुख तथा दाङ क्षे त्र नं. २ का सांसद कृष्णबहादुर महराका स् वकीय सचिवालयले  जनाएको  छ ।

महराका प्रे स सल्लाहकार डिल्ली मल्लका अनुसार बौ लाहाखो ला पुल (धनौ रीको  को रबाङ र पञ्चकुले को  मठ्यौ री बीच) मा १८ लाख, मया खो ला हे कुलीको  बिजुलीपुर र बै बाङबीचमा मो टरे बल पुलमा १८ लाख, गहते खो ला मो टरे बल पुल (तुलसीपुर नया वस्ती र कटकुइयाको  बीच) मा १८ लाख, गढवा शान्तिपुर कक्रहवा खो ला पुलमा १८ लाख, घो राही–धारापानी सडकको  बबई नदीमा मो टरे बल पुल १८ लाख, कक्रहवा खो ला पुल गढवा हात्तीपुरमा १८ लाख, लमही–घो राही सडकको  सिस्ने  खो ला पुलमा १८ लाख, से वार खो ला पुल (घो राही– १० झिंगौ रादे खि ते रौ ंटे  जो ड्ने ) १८ लाख, करुंगा खो ला पुल (फो हरा र बसन्तपुर बीच) मा १८ लाख, बबई नदी पुल ढिकपुरमा १८ लाख र हापुर खो ला पुल (घो राही–आ“खा अस् पताल सडक) मा १८ लाख बजे ट विनियो जन गरिएको  छ ।

त्यस् तै  रणनीतिक सडक र पुलका लागि १२ करो ड ६० लाख छुट्याइएको  छ । जसअनुसार कटुवाखो ला पुलमा एक करो ड ५० लाख, गुजेर् खो ला पुलमा एक करो ड ५० लाख, बबई खो ला पुलमा चार करो ड, पत्रे खो ला पुलमा ८० लाख, हापुर खो लामा पुल (डुरुवा को ठरी दामो दर मार्ग) मा ४५ लाख, सिस् ने  खो ला पुल ४५ लाख, बालिमखो ला पुल (विपी राजमार्ग घो राही चै ते  सडक) मा ४५ लाख, ग्वारखो ला पुलमा तीन करो ड र हापुर खो लामा पुल (घो राही–तुलसीपुर सडक) मा ४५ लाख बजे ट विनियो जन गरिएको  छ ।

त्यस् तै  रणनीतिक सडक पुनस् र्थापना तथा सुधारअन्तर्गत राप्ती राजमार्ग (अमिलिया–तुलसीपुर–मुसीको ट), अमिलिया–तुलसीपुर सडकखण्ड, लुम्बिनी–रारा मुगु सडक (लुम्बिनी–दाङ–सल्यान–चौ रजहारी–जाजरको ट–जुम्ला–पै ंक–रारा, मुगु) सडक, छिन्चु–छारीवन–काल्चे –सल्यान–दाङ सडक, को इलाबास–चुनबाङ–रुकुमको ट–सिस् ने –डो ल्पा–मरिम्ला नाका सडक, मध्यपश्चिम लो कमार्ग (लुम्बिनी–तुलसीपुर–शीतलपाटी–चौ रजहारी–खलंगा (जाजरको ट)–पा“चकटिया–खलंगा (जुम्ला)–रारा सडक), लुम्बिनी–दाङ–जाजरको ट–जुम्ला–मुगु रारा–नाम्चे  नाग्ला सडक, कुइरे पानी–तुलसीपुर सडक, दाङ–सुखेर् त–दिपायल सडक र भै ंसाही–डा“डागाउ“–हँ“सीपुर हु“दै  प्युठानको  बडडा“डा सडकलाई राखिएको  छ । यी यो जनामा बजे ट रकम उल्ले ख छै न ।

त्यस् तै  तराई मधे श सडक पूर्वाधार विशे ष कार्यक्रमअन्तर्गत सिर्सिया नाका–किरनी–बे ला म.रा.मा. सडक दाङ, भौ वानाका–भाउने पुर कुसुम सडक बा“के , धारापानी–गो ग्ली डाडागाउ–सवारीको ट सडक, भै ंसाही–डा“डागाउ“–हा“सीपुर हु“दै  प्युठानको  बड्डा“डा सडक, भालुबाङ–गढवा–को इलाबास रो ड जो ड्ने  दामो दर सडक, घो राही–१६ सानीअम्बापुर स् कूलदे खि मुना टो ल हु“दै  दामो दर सडक, घो राही– १३ बडहरा लाउरे डाँडा–शहीदमार्ग जो ड्ने  सडक, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१४ करंगा, भो जुर जो ड्ने  शहीद क्षे त्र सडक, कालाका“टे –राजपुर सडकअन्तर्गत घो राहीदे खि मानपुर हु“दै  मकनहवा, झारबै रा, कान्छीगाउ“ से मरीसम्म सडक, बंगलाचुली गापा–१ बो जपो खरा–पिपलडा“डा–ढुरेर् चौ र–दुडा–हार्जाङ–पाताहाराङखो ला सडक, घो राही–मुर्कुटी–दे वीस्थान सडक,
रिहार–हो ले री–स् वर्गद्वारी सडक, पो टे ली–विकासनगर–हे कुली सडक र कुइरे पानी–तुलसीपुर सडक राखिएको  छ । यी यो जनामा पनि बजे ट रकम उल्ले ख छै न ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top