Free songs
Home / सम्पादकीय / ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सम्पर्कविच्छेद हुन नदेऊ

ग्रामीण क्षेत्रलाई सडक सम्पर्कविच्छेद हुन नदेऊ

 

वर्षायाम लागे सँगै  जनजीवन प्रभावित हुने  क्रम शुरु भएको  छ । अरु समयको  तुलनामा वर्षायाममा समस् या बढी नै  हुने  गरे का छन् । त्यसमा अझ ने पालजस् तो  विकासो न्मुख मुलुकका नागरिकले  बढी नै  समस्या भो ग्नुपनेर्  अवस् था छ । सडक निर्माणको  दृष्टिले  ने पालले  अझै  पनि बामे  सदैर्  गरे को  अवस् था छ । शहर बजार क्षे त्रमा सडक निर्माणको  राम्रो  प्रगति दे खिए पनि ग्रामीण क्षे त्रको  अवस् था निकै  पछाडि छ । अधिकांश गाउँहरु अहिले  पनि सडक सञ्जालमा जो डिएका छै नन् भने  जो डिएका गाउँमा पनि वर्षायाममा आवागमन ठप्प हुने  स् िथति छ । अरु समयमा गाउँमा गाडी गए पनि हरे क वर्षको  वर्षायाममा गाउँहरु यातायात सम्पर्कबाट विच्छे द हुने  गरे का छन् । यो  क्रमलाई कसरी न्यून गदैर्  लै जान सकिन्छ, सो च्न जरुरी छ । वर्षायाममा गाउँलाई सडक सम्पर्कबाट विच्छे द हुन नदिन सरकारले  विशे ष यो जना बनाउन आवश्यक छ ।

पूर्वको  तुलनामा पश्चिम ने पाल पूर्वाधार विकास हिसाबले  धे रै  नै  पछि छ । खासगरी ७ नम्बर प्रदे शको  ग्रामीण अवस् था अहिले  पनि निकै  पछाडि छ । कर्णाली प्रदे श साविक कर्णालीका दुई जिल्ला अहिले  पनि सडक सञ्जालसँग जो डिन सके का छै नन् । जिल्ला सदरमुकाम नै  सडक सञ्जालमा नजो डिएको  अवस् थामा गाउँहरुको  अवस् था कस् तो  छ आफै  प्रष्ट हुन्छ । पछिल्लो  समयमा सडक निर्माणले  गति त लिएको  छ तर प्रायः अधिकांश ग्रामीण सडकहरु मौ समी सडकमा सीमित छन् । हिउँद लागे सँगै  सडक सञ्जालमा आउने  र वर्षात लागे सँगै  बन्द हुने  स् िथतिमा यी सडकहरु छन् । नागरिकका लागि सडक बढी आवश्यक पनेर्  समय वर्षायाम नै  हो  । वर्षायाममा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत र रो गब्याधिको  प्रको प दे खिने  गर्दछ । यस्तो  अवस्थामा गाउँहरुको  शहर बजारसँग सम्पर्क कायमै  रहनु आवश्यक हुन्छ । कम्तिमा सबै  मौ सममा सबै  गाउँमा एम्बुले न्स पुग्ने  अवस् था बनाउनु आजको  पहिलो  आवश्यकता हो  ।

राजनीतिकरुपमा मुलुकमा धे रै  परिवर्तन भएको  छ । राज्यसंरचना पनि हिजो को  भन्दा धे रै  फे रिएको  छ । गाउँकै  जनता जागे र दे शमा यति चाँडो  राजनीतिक परिवर्तन भएको  हो  । त्यसै ले  पनि राजनीतिक परिवर्तनको  लाभ गाउँमा पु¥याउनतिर सरकार र दलहरुले  जो ड दिनुपर्छ । अहिले  तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारले  ठूला, प्रदे श सरकारले  मझौ ला र स् थानीय सरकारले  साना विकास आयो जना सञ्चालन गनेर्  गरी अधिकार संविधानमै  बाँडफाँड गरिएको  छ । त्यसका साथै  आम नागरिकको  जीवनस् तरमा सुधार ल्याउने  र उनीहरुको  जीवन सहज बनाउने  मुख्य दायित्व स् थानीय सरकारको  भनिएको  छ । ग्रामीण क्षे त्रको  सडक सम्पर्कविच्दे  हुन नदिनु पनि स् थानीय सरकारकै  दायित्व हो  । हरे क वर्षजस् तै  यो  वर्ष पनि वर्षायामको  शुरुवातसँगै  गाउँहरु सडक सम्पर्कबाट विच्छे द हुने  क्रम शुरु भएको  छ । यो  क्रमलाई तत्काल रो क्न र सडक सम्पर्क जीवन्त राख्न स् थानीय तह तदारुकताका लागि साथ लाग्नु जरुरी छ । त्यसका लागि जो खिमयुक्त सडकको  पहिचान गरी ती सडकको  पहुँचमा वर्षातभरि डो जरलगायतका अत्यावश्यक सामग्री तयारी हालतमा राख्नु जरुरी छ । अब नयाँ सडक निर्माण मात्र हो इन् भएका सडकलाई जीवन्त राख्न पनि स् थानीय तहले  बजे ट व्यवस् थापन गर्नु जरुरी छ । अब राजनीतिक र राज्यसंरचनामा यति धे रै  परिवर्तन आइसक्दा पनि नागरिकले  पुरानै  समस् या ब्यहो र्नु राम्रो  हो इन । अब स् थानीय सरकारहरुले  यति किलो मिटर सडक बनायौ ं भने र मात्र हुँदै न यति किलो मिटर सडक बाह्रै  महिना चल्छन् भने र गर्व गनेर्  अवस् था सिर्जना गरिनुपर्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top