Free songs
Home / फिचर समाचार / प्रदे श ५ सरकारको  शै क्षिक नीति, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय

प्रदे श ५ सरकारको  शै क्षिक नीति, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय

यमलाल भुसाल

बुटवल  । मुलुक संघीय संरचनामा गएस“गै  प्रदे श नम्बर ५ को  सरकारले  शिक्षामा आमूल परिवर्तन गनेर्  गरी नया“ शै क्षिक नीति सार्वजनिक गरे को  छ । प्रदे श सरकारले  हालै  पारित गरे को  नीति कार्यक्रममा प्रदे शको  शै क्षिक नीतिमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइएको  छ ।

प्रदे श प्रमुख उमाकान्त झाले  आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को  प्रदे श नं. ५ प्रदे श सरकारको  नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गदैर्  प्रदे शको  शै क्षिक अवस्था आगामी दिनमा यसरी सञ्चालन गरिने  आंै ल्याउनुभएको  छ ।

प्रदे श प्रमुख झाले  सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ दे खि नै  ने पाली वा मातृभाषामा पढाइ हुने  विषयबाहे क अरु सबै  विषयहरुको  क्रमशः अंग्रे जी माध्यमबाट पठनपाठनको  व्यवस् था
मिलाइने  र कक्षा ४ दे खि नै  कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यरुपमा लागु गदैर्  जान स् थानीय सरकारलाई सहयो ग प्रदान गरिने  नीति कार्यक्रममा उल्ले ख गरिएको  छ । त्यस् तै  उच्च शिक्षाको  विकासका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी साझे दारीलाई प्रो त्साहित गरिने  पनि कार्यक्रममा समावे श गरिएको  छ ।

शिक्षाको  गुणस् तर सुधार गर्न अंग्रे जी, विज्ञान र गणित पढाउन सरकारी विद्यालयमा स् वयंसे वक शिक्षकहरु पठाउने  व्यवस् था गरिने छ र शिक्षकहरुलाई नियमित तालिम तथा वृत्ति विकासका अवसर सिर्जना गरी प्रदान गनेर्  व्यवस् था मिलाइने  नीति कार्यक्रममा उल्ले ख गरिएको  छ ।

स् वस् थ समाजका लागि स् वस् थ आचरण आवश्यक पनेर्  हुदा विद्यार्थीहरुलाई नै तिक शिक्षा पढाउन जो ड दिइने छ । विद्यालयको  भौ तिक पूर्वाधारसहित विज्ञान प्रयो गशाला, कम्प्युटर प्रयो गशालालगायतका पूर्वाधारहरुको  समयानुकुल विकास गरी विद्यालयहरुलाई सिकाइका साथै  प्रयो गात्मक अभ्यासको  के न्द्रका रुपमा विकास गर्न स् थानीय सरकारलाई सहयो ग गरिने छ । शिक्षकको  पे शागत दक्षता अभिबृद्धि गर्न शिक्षकका उपयुक्त विषयवस् तुको  छनो ट तरीका र प्रयो गमा जो ड दिइने छ ।

गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै  धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई शै क्षिक मूलप्रवाहीकरण गरिने छ । यस प्रदे शलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदे श घो षणा गरिने छ । प्रादे शिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरु स् थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रत्ये क निर्वाचन क्षे त्रमा निम्न तथा मध्यमस् तरको  प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने  छ । विद्यालय तथा समुदायमा लागूऔ षध दुव्र्यसनविरुद्ध किशो रकिशो री र युवामाझ चे तनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । लागूऔ षध दुव्र्यसनीहरुलाई सुधार गर्नका लागि पुनस् र्थापना के न्द्र सञ्चालन गर्न स् थानीय सरकारलाई सहयो ग प्रदान गरिने छ ।

यसै बीच प्रदे श सरकारले  ल्याएको  शै क्षिक नीतिका सम्बन्धमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजे सन प्याब्सन प्रदे श नम्बर ५ का अध्यक्ष कृष्ण खनालले  के न्द्रीय सरकारले  यसअघि निजी विद्यालयहरुलाई गरे को  विभे द जस् तै  प्रदे श सरकारले  पनि निरन्तरता दिएको  भन्दै  शिक्षामा निजी विद्यालयको  यो गदानको  अवमूल्यन गरिएको  आरो प लगाउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top