Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सहकारीको संस्थागत विकास मापन प्रणाली कार्यशाला

सहकारीको संस्थागत विकास मापन प्रणाली कार्यशाला

 

युगबो ध समाचारदाता

घो राही । जिल्ला सहकारी संघको  आयो जना र सहकारी बिभागको  प्राविधिक एवं आर्थिक सहयो गमा घो राहीमा एक दिने  ‘सदस् य के न्द्रीयता सूचकांकका आधारमा संस् थागत बिकास मापन प्रणाली विश्ले षण’ सम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको  छ ।

जिल्लाका दशवटा स् थानीय तहका ४३ जना सहकारी संस् थाहरुबाट संकलन गरिएका फारामहरुलाई सम्बन्धित संस् थाका व्यवस् थापकहरुबीच संस् थापकीय सरो कार, संचालकीय सक्रियता र संरक्षणीय सम्बन्धन, सूचकांकको  आधारमा प्रत्ये क सहकारीको  विश्ले षण गरी दाङका सहकारी आफ्ना सदस् यप्रति कतिसम्म के न्द्रित छन् भन्ने  विषयमा छलफल भएको  थियो  । कार्यशालाको  मुख्य उद्दे श्य सबै  सहकारीहरुका क्रियालापकहरु आफ्ना शे यर सदस् यहरुको  हितप्रति के न्द्रित हुनुपर्छ भन्ने  रहे को  थियो  । उक्त कार्यशालाको  प्रशिक्षण डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख बिनो दकुमार पौ डे लले  गर्नुभएको  थियो  ।

संघका अध्यक्ष गो विन्दप्रसाद शर्माको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष पद्मा न्यौ पाने , सहभागी उमे शकुमार चौ धरी र विष्णु गिरीलगायतले  बो ल्नुभएको  थियो  । कार्यक्रमको  सहजीकरण संघका सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top