Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रदेश पाँचको  बजेट २८ अर्ब

प्रदेश पाँचको  बजेट २८ अर्ब

यमलाल भुसाल

बुटवल  । पाच नम्बर प्रदे श सरकारले  आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब बढीको  बजे ट सार्वजनिक गरे को  छ । आर्थिक मामिला तथा यो जना मन्त्रीको  समे त कार्यभार सम्हाल्नु भएका मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  शुक्रवार प्रदे शसभामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि कूल २८ अर्ब ९ करो ड ३ लाख रुपै याको  बजे ट प्रस्तुत गर्नुभएको  छ ।

कुल बजे टमध्ये  चालुतर्फ ११ अर्ब ४६ करो ड ५९ लाख ३ हजार अर्थात कूल बजे टको  ४० दशमलव ८० प्रतिशत र पू“जीगततर्फ १६ अर्ब ६५ करो ड ४३ लख ९८ हजार अर्थात कूल बजे टको  ५९ दशमलव २० प्रतिशत बजे ट बिनियो जन गरिएको  छ । प्रदे शको  बजे ट संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण, समपूरक, सशर्त अनुदान तथा स्थानीय स्रो त परिचालनबाट प्राप्त हुने  रकम र चालु वर्षको  बा“की रकमलगायतका शीर्षकबाट प्राप्त हुने  विश्वास लिइएको  छ । जस अनुसार प्रदे श सरकारलाई संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा ६ अर्ब ८६ करो ड र सशर्त अनुदानको  ९ अर्ब ६७ करो ड गरी १६ अर्ब ५४ करो ड बजे ट प्राप्त भएको  छ । त्यसका अतिरिक्त राजस्व बाडफाडवापत ८ अर्ब ५० करो ड प्राप्त हुने  अनुमान प्रदे श सरकारको  छ । त्यसै गरी स् थानीय स्रो त व्यवस् थापनबाट करिब ३ अर्ब र प्रदे शको  आन्तरिक स्रो तबाट २ अर्ब २५ करो ड आम्दानी गनेर्  अपे क्षा राखिएको  मुख्यमन्त्री पो ख्र े लले  उल्ले ख गर्नुभयो  ।

प्रदे श सरकारले  प्रदे शमा सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रे शन, प्राकृतिक स्रो त तथा नदीजन्य वस् तुको  कर, मनो रञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, से वा शुल्क तथा दस् तुर, दण्ड–जरिवाना र कृषि आयकरमार्फत करिव २ अर्ब बढी आम्दानी हुने  उल्ले ख गरिएको  छ । प्रदे श सभाको  शुक्रवारको  वै ठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले  नया“ आर्थिक वर्षको  बजे ट प्रस् तुत गर्न समय दिनुभएपछि मुख्यमन्त्री पो ख्र े लले  बजे ट प्रस् तुत गर्नुभएको  हो  । मुख्यमन्त्री पो ख्र े लले  प्रस् तुत गर्नुभएको  बजे टमा कृषि, पर्यटन र उद्यो गलाई प्राथमिकता दिइएको  छ । प्रदे श नं. ५ ने पालकै  मिनी ने पाल हो  भन्दै  मुख्यमन्त्री पो ख्र े लले  संमृद्ध प्रदे श सुखी जनता भन्ने  नारा पूरा गर्न नया“ बजे ट सफल हुने  विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  ।

बजे टमा वुटवलको  चरंगे दे खि झुम्सा जो ड्ने  वै कल्पिक मार्ग प्रदे श सरकारको  प्राथमिकतामा रहे को  उल्ले ख छ । उक्त मार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० करो ड विनियो जन गरिएको  छ भने  लुम्विनी, कपिलवस् तु र नवलपरासी जो ड्ने  बुद्धसर्किटमा मो नो रे लको  संभाव्यता अध्ययन गरिने  बजे टमा उल्ले ख गरिएको  छ । यसै गरी वुटवलको  ऐ तिहासिक जीतगढी किल्लाका लागि १ करो ड ५० लाख, पाल्पा दरबारलाई प्रादे शिक संग्रहालय बनाउने , पाल्पाको  श्रीनगर, बर्दियाको  ठाकुराद्वारामा सांस् कृतिक डबली निर्माण गर्न २ करो डको  दरले  बजे ट विनियो जन गरिएको  छ । बजे टमा हाइड्रो सिलकोनिःशुल्क उपचार गनेर् , आमा सुरक्षाकार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गनेर् , ५० बे डका सरकारी अस् पतालमा अनिवार्य दुई एम्बुले न्स व्यवस् था गनेर् , स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकासका लागि बजे ट व्यवस् था र गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम घो षणा गरिएको  छ ।

 

यसै गरी ढुंगा बालुवा खानी संभाव्यता अध्ययनका लागि बजे ट विनियो जन गरिएको  उल्ले ख छ भने  जगदीशपुर तालका लागि २ करो ड, गजे डी तालका लागि २ करो ड, एक गाउ“ एक पो खरीका लागि ४ करो ड तथा थप पो खरीका लागि राष्ट्रपति चुरे संग सहकार्य गरी नया“ कार्यक्रम गरिने  बजे टमा उल्ले ख छ । बजे टमा भै रहवा—बुटवल, ने पालगञ्ज—को हलपुर र तुलसीपुर—घो राहीको  एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउन बजे टको  व्यवस् था गरिएको  उल्ले ख छ । सञ्चारमै त्री सरकार, विकासमै त्री सञ्चार सरकारको  नीति अन्तर्गत लो ककल्याणकारी विज्ञापनको
व्यवस् था तथा प्राकृतिक प्रको प प्रभावितलाई तत्काल राहत दिन प्रदे श विपत को ष स् थापना गरिने  बजे टमा उल्ले ख छ ।

त्यसका लागि निदेर् शिका बनाएर को ष सञ्चालन गरिने  छ भने  दाङ र बुटवलमा रंगशाला बनाउनका लागि बजे टको  व्यवस्था तथा लमहीमा क्रिके ट रंगशाला वनाइने  उल्ले ख गरिएको  छ । प्रदे श सरकारले  यसपटकको  बजे टमा पाल्पा–रो ल्पा सडकलाई विशे ष प्राथमिकता दिएको  छ । यस्तै  स्थानीय तहका के न्द्रसम्म पुग्ने  सडक, जिल्लाका रणनीतिक सडक पनि बजे टमा समावे श भएका छन् । ने पालको  संविधानको  अनुसूचीबमो जिम प्रदे श सरकारको  क्षे त्राधिकारभित्र रहे का र प्रदे श र स् थानीय तहको  साझा सूचीमा रहे का विषयमा कर तथा गै रकर राजश्व लगाउने , उठाउने , बाडफाड गनेर् , सञ्चित को षमा दाखिला गनेर् जस्ता अधिकार प्रदे श सरकारस“ग छन् । कर संकलनको  काम प्रदे श सरकारले  स्थापना गनेर्  कर कार्यालय र स् थानीय तहमार्फत् हुने छन् ।

बजे टमा दाङ
दंगीशरण गाउ पालिकामा थारु सांस् कृतिक ग्राम तथा पार्क निर्माण ।
धारपानी पाण्डवे श्वर धाम भौ तिक पूर्वाधार निर्माण ।
घो रदौ रामा सांस् कृतिक डबली निर्माण ।
तुलसीपुरमा वनस् पति उद्यान निर्माण ।
गढवामा थारु संग्रहालय स्थापना ।
बाह्रकुने  दह क्षे त्रमा बहुउद्दे श्यीय उद्यान निर्माण ।
तुलसीपुरमा सभाहल निर्माण ।
घो राहीमा ने त्रलाल रंगशाला निर्माण ।
लमहीमा क्रिके ट रंगशाला निर्माण ।
लमहीमा ट्रमा से न्टर स्थापना ।
घो राही, तुलसीपुरमा खाने पानी प्रणाली सुधार ।
घो राही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस से वा सम्भाव्यता अध्ययन ।
प्रदे शस्तरीय जडिबुटी संकलन तथा प्रशो धन के न्द्र सम्भाव्यता अध्ययन ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top