Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / परिवार नियोजनका साधन प्रयोगको  मात्रा बृद्धि गर्न अभियान

परिवार नियोजनका साधन प्रयोगको  मात्रा बृद्धि गर्न अभियान

मसुरिया (युस)– राप्ती गाउपालिका स्वास्थ्य शाखाको  आयो जनामा परिवार नियो जनसम्वन्धी दुई दिने  सूक्ष्म यो जना तर्जुमा गो ष्ठीले  राप्ती गाउपालिकामा परिवार नियो जनको  हालको  अवस्थामा बृद्वि गर्न अभियान शुरु गनेर्  निर्णय गरे को   छ ।

राप्ती गाउ“पालिकाभित्रका नागरिकहरुलाई परिवार नियो जनसम्वन्धी से वाको  पहुच पु¥याउन यस क्षे त्रका स् वास् थ्य संस् थालाई थप सामग्री तथा स् वास् थ्यकर्मी परिचालन गरिने  भएको  छ ।
नागरिकहरुलाई सचे तना दिदै   परिवार नियो जनप्रति सकारात्मक सो चको  विकास गर्न पहलकदमीस् वरुप जनप्रतिनिधि, स् वास् थ्यकर्मीहरुबीच हालको  अवस् थाका बारे मा छलफल गदै र्  जन्मान्तरप्रति नागरिकलाई सचे त गराउन लागिपनेर्  वातावरण बनाउन गो ष्ठी आयो जना गरिएको  हो  ।

राप्ती गाउ“पालिकाभित्र परिवार नियो जनका साधनको  प्रगो गलाई तीब्रता दिन आठवटा यो जना एवं कार्यक्रम निर्माण गरिएको  छ र ती यो जना सफल बनाउन सरो कारवाला निकायस“ग सहकार्य गरिने  स् वास् थ्य शाखा संयो जक नारायण रावतले  जानकारी दिनुभयो  ।

राप्तीमा परिवार नियो जनका साधन प्रयो गको  मात्रा बढाउन इम्प्लान्ट निकाल्ने  सामग्री राप्ती गाउपालिकाभित्रका दुई स् वास् थ्य संस् थामा बढाउने , आइयुसिडि राख्ने  र निकाल्ने  सामग्री थप गनेर् , नया अटो कले म राख्ने  ब्यवस्था मिलाउने  । किशो र अवस्थामा गर्भवती हुने  जो डीलाई महिला स्वास्थ्य स्वंसे विकामार्फत स्वास्थ्य संस्थामा प्रे षण गरी परिवार नियो जनसम्बन्धी परामर्श
दिने  । निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुबाट प्रवाह हुने  परिवार नियो जन से वाको  तथ्यांक राख्न निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुसग सहकार्य गनेर्  । वडा नं. ९ को  दे वीको टमा इम्प्लान्ट से वा शुरु गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम तथा औ  जारको  ब्यवस्था मिलाउने  । सिसहनिया र लालमटिया स्वास्थ्य चौ  की मार्फत परिवार नियो जन स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गनेर्  यो जना निर्माण गरिएको  स् वास् थ्य शाखा संयो जक नारायण रावतले  जानकारी दिनुभयो  ।

राप्ती गाउ“पालिकास् तरीय परिवार नियो जन सम्वन्धी सूक्ष्म यो जना तर्जुमा गो ष्ठी सामाजिक विकास समितिका संयो जक विद्याशरण चौ  धरीको  अध्यक्षता तथा गाउपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवे दीको  प्रमुख आतिथ्यता, उपाध्यक्ष जगदम्बाकुमारी चौ  धरी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुसालको  विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको  हो  ।

कार्यक्रममा आगामी दिनमा राप्ती गाउँपालिका भित्रका नागरिकहरुमा परिवार नियो जनका साधनको  प्रयो गको  अवस् था र उमे र पुगे काको  मात्र विवाह र बच्चा जन्माउने  अवस् था सिर्जना गर्न
जनचे तना अभिबृद्धि गर्न सबै   लाग्नुपनेर् बारे  छलफल गरिएको  स् वास् थ्य शाखा सहसंयो जक नवराज न्यौ  पाने ले  जानकारी दिनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top