Free songs
Home / सम्पादकीय / योजनामा पक्षपात बन्द गर

योजनामा पक्षपात बन्द गर

 

सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो जना तथा बजे ट बनाउने  बे ला हो  यो  । संघीय सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि जे ठ १५ मा संसदमा प्रस् तुत गरे को  बजे टमा छलफल भइरहे को  छ । कतिपय प्रदे श सरकारहरुले  नीति तथा कार्यक्रम प्रस् तुत गरिसके का छन् भने  बजे ट आउने  तयारीमा छ । संघ र प्रदे श मात्र हो इन, यो  समय स्थानीय तहले  पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो जना बनाउने , बजे टको  तयारी गनेर्  समय हो  । यतिबे ला स् थानीय तहलाई अघिल्लो  आर्थिक वर्षका कार्यक्रम सक्ने  र नयाँ यो जना तथा बजे ट बनाउने  चटारो  छ । स्थानीय तहको  शासन सञ्चालनको  एक वर्ष पुग्दै  गर्दा यो जनामा दलीय पक्षपात भएको  गुनासो  आउन थाले को  छ । यस्तो  पक्षपात जुन वडामा जसले  जिते को  छ सो ही पार्टी पक्षधरलाई फाइदा पुग्ने  गरी यो जना स् वीकृत गरे को  दे खिएको  छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले  दलीय पक्षधरताका आधारमा यो जना स्वीकृत गर्नु, बजे ट छुट्याउनु पक्कै  पनि राम्रो  कुरा हो इन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स् थानीय तहको  बजे ट असार १० गते भित्र गाउँ वा नगरसभामा प्रस् तुत भइसके को  हुनुपर्ने  व्यवस् था छ । वार्षिक बजे ट सभामा पे श भएको  १५ दिनभित्र छलफलको  काम सम्पन्न गर्ने  कार्यतालिका बनाउनुपर्ने छ । असारमसान्तसम्म सम्बन्धित सभाले  बजे ट पास गरिसक्नुपर्ने छ । सो  बजे ट सर्वसाधारणको  जानकारीका लागि गाउँ तथा नगरसभाले  स् वीकृत गरे को  १५ दिनभित्र प्रस् तुत गरिसक्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्षको  यो जना तथा बजे टका लागि स् थानीय तह जुटिरहे को  यो  बे ला जनस् तरबाट सुनिएका गुनासा सबै  जनप्रतिनिधिहरुले  मनन गर्नुपर्दछ । दलीय आस् था हुनु स् वाभाविक हो , तर निर्वाचित भइसके पछि आफ्नो  क्षे त्रका सबै  राजनीतिक आस् था राख्ने हरुप्रति जनप्रतिनिधिको  समान दायित्व हुन्छ । यो  कुरा जनप्रतिनिधिले  आफूले  गनेर्  कामबाट पुष्टि गर्नु पर्छ । हामीकहाँ विकास र यो जनाहरुमा राजनीतिकरुपमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुँदै  आएको  कुरा हो  । अझ क्षमता विकास र सचे तनाका नाममा गरिने  कार्यक्रममा काम नाम मात्रको  गरे र ‘आफ्ना’ पो स् ने  काम हुँदै  आएको  हो  । बदलिएको  राजनीतिक व्यवस्थामा, समृद्ध मुलुक बनाउने  संकल्प लिइरहँदा पनि पुरानो  त्यही कार्यशै ली नफे रिनु दुःखलाग्दो  कुरा हो  । जनप्रतिनिधिहरुले  राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह प्रे रित कार्यशै ली तत्काल सच्याउनुपर्छ ।

आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपत व्यवस् थापन र सुशासन तथा संस् थागत विकासमा बजे ट निर्धारणका सीमा तो किएका छन् । स् थानीय तहको  यो जना तथा बजे ट तर्जुमा दिग्दर्शनले  दिगो  विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संम्बद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने , महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका क्षे त्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने  र लै ङ्गिक समानता र सामाजिक समावे शीकरण अभिबृद्धि गर्ने लगायतका स् थानीय तहको  आवश्यकता हे रे र कार्यक्रम तय गर्न सुझाएको  छ । दिग्दर्शनमा वडा समितिले  वस् तीस् तरको  आयो जना र कार्यक्रम छनो ट गर्दा वडाभित्रका वस् तीहरुलाई भौ गो लिक अवस् िथति, जनसंख्या, यातायातको  सुविधालगायतका आधारमा कलस् टर निर्माण गरे र सबै  नागरिकलाई यो जना छनो टको  वडास् तरीय भे लामा सहभागी हुने  व्यवस् था मिलाउनुपनेर् छ । यो जना छनो टको  भे लामा महिला, बालबालिका, अपांग, जनजाति, दलित, पिछडा वर्गलगायत सबै को  सहभागिता हुने  गरी वडा समितिले  वार्षिक यो जना तर्जुमा सहभागितामूलकढंगले  सम्पन्न गर्नुपर्छ । भे लामा आएका सुझाव र नआाएका तर महत्वपूर्ण दे खिएका आयो जना कार्यक्रमलाई समे त औ चित्य खुलाई बजे ट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पठाउनुपर्छ । वडा तहको  यो  सहभागितामूलक यो जना छनो ट विधि यसपूर्व पनि अवलम्बन गरिँदै  आइएको  थियो  । तर वडा तहदे खि यो जना छनो टको  कुरा एउटा औ पचारिकतामा सीमित थियो  । प्रक्रिया दे खिन्थ्यो , तर भे लाबाट आएका मागको  विरलै  वास् ता हुन्थ्यो  । पास भएका यो जना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाँदा अने क आग्रह पूर्वाग्रहको  सामना गर्नुपथ्योर्  । अब यो  कार्यशै लीको  अन्त्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय सरकारको  ने तृत्व गनेर् हरु गम्भीर बन्नै  पर्छ । सबै  खालका आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुँदै  सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदे हिता स् थापित गर्न दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्नु पर्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top