Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / तलब नगरबाटै  दिन माग

तलब नगरबाटै  दिन माग

दे उखुरी  (युस)– लमही नगरपालिकाभित्र रहे का सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रो तका शिक्षकहरुको  तलव भत्ता उपलब्ध गराउन नगरकार्यपालिकालाई आग्रह गरिने  भएको  छ  ।

लमही नगरपालिकामा गठन भएको  सामाजिक विकास समितिको  बै ठकले  लमही नगरपालिका क्षे त्रभित्रका निजी स्रो तबाट सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको  तलव भत्ता नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउन नगर कार्यपालिकालाई आग्रह गर्ने  निर्णय गरे को  छ ।

यस् तै  बै ठकले  नगरपालिकाभित्र रहे का विद्यालयहरुमा शिक्षकको  दरबन्दी विद्यार्थी संख्याको  अनुपातको  आधारमा सम्बन्धित निकायस“ग समन्वय गरी मिलान गर्ने  निर्णय गरे को  छ । सामाजिक विकास समितिका संयो जक गणे शमान चौ धरीको  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  नमूना विद्यालय छनो ट गरी अनुदानको  रुपमा बजे ट उपलब्ध गराउने , आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा नगरपालिकाभित्र रहे का माध्यमिक तहका विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको  बीचमा भलिबल, फूटवल, क्रिके ट खे लको  प्रतिस् प्रर्धा पहिलो  चरणमा वडास् तरमा गराउने  र त्यसपछि मे यर कप प्रतियो गिता आयो जना गर्ने  निर्णय गरे को  छ ।

बै ठकले  लमही अस् पतालमा अल्ट्रासाउण्ड (भिडियो  एक्सरे ) मे सिन खरीद गर्ने  निर्णय गरे को  छ । यस् तै  लमही अस् पतालमा मे डिकल अधिकृत करारमा नियुक्त गर्ने  निर्णय बै ठकले  गरे को  छ । सो नपुर स् वास् थ्य चौ कीको  भवन निर्माण गर्न आवश्यक बजे ट ब्यवस् था गर्न सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गनेर्  निर्णय पनि बै ठकले  गरे को  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top