Free songs
Home / सम्पादकीय / साहित्यको विकासमा योजना बनाऊ

साहित्यको विकासमा योजना बनाऊ

 

साहित्य, संगीत र कला मानव जीवनका अभिन्न अंग जस् तै  हुन् र यी एक आपसमा अन्यो न्याश्रितरुपले  जो डिएका छन् । विगतमा यस क्षे त्रको  विकास र प्रबद्र्धनका लागि राज्य सञ्चालकहरुले  खासै  ध्यान दिएका थिएनन् । भौ तिक विकास र उन्नतिलाई मात्रै  विकास सम्झने  गलत चिन्तनका कारण साहित्य क्षे त्र उपे क्षित रह“दै  आएको  थियो  । अहिले  विगतको  त्यो  पुरानो  सो चमा के ही परिवर्तनका संके तहरु दे खिन थाले का छन् । विशे ष गरी स् थानीय सरकारहरुले  यस क्षे त्रको  विकासमा रुचि दे खाउन थाले का छन् । यसलाई सकारात्मक नै  मान्नुपर्छ ।

ने पालको  राजनीतिक परिवर्तन र जागरणको  आन्दो लनमा साहित्य, कला, पत्रकारिता क्षे त्रले  महत्वपूर्ण यो गदान पु¥याएको  कसै ले  पनि नकार्न सक्दै न । निरंकुश राणाशासनकालमा ‘मकै को  खे ती’ ले खे र सुब्बा कृष्णलालले  राणाविरो धी आन्दो लनको  शंखनाद गरे का थिए भने  २०६२÷०६३ को  ऐ तिहासिक जनक्रान्तिसम्म आइपुग्दा यो  आन्दो लनले  राजनीतिक दलहरुलाई समे त उछिने को  थियो  । हरे क राजनीतिक परिवर्तनले  नयाँ सत्ताधारी वर्ग जन्माइरहे को  छ । तर त्यही परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गनेर्  क्षे त्र सदै व उपे क्षित रहँदै  आएको  छ ।

समाज परिवर्तनमा साहित्यको  भूमिका निर्विवादरुपमा उल्ले ख्य छ । साथै  राजनीतिलाई मार्गनिदेर् श गर्न सक्ने  क्षमता र सामथ्र्यसमे त यससँग हुन्छ । यो  यथार्थ विस् तारै  स् थापित गर्न सकियो  भने  यो  क्षे त्र उपे क्षित हुनुपदैर् न । भर्खरै  मात्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र रो ल्पा नगरपालिकाले  आ–आफ्नो  क्षे त्रमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयो जना गरे र यस क्षे त्रको  साहित्यिक एवं बौ द्धिक विकासमा ज्यादै  स् तुत्य काम गरे का छन् । स् थानीय संघसंस् थाहरुसँग सहकार्य गरे र अगाडि बढ्दा यस् ता कार्यक्रमहरुको  प्रभावकारिता झनै  बढ्ने छ । स् थानीय तहहरुले  यस्ता काममा चासो  दे खाएर बजे ट विनियो जन समे त गर्न थाले काले  हिजो को  स् िथतिमा विस् तारै  सुधार आउने  अपे क्षा गर्न सकिन्छ ।

पश्चिम ने पालमा राप्ती अञ्चल त्यसमा पनि दाङ जिल्ला साहित्यिक, बौ द्धिक दृष्टिले  महत्वपूर्ण ठाउँ मानिन्छ । यहाँ छ दशक अगाडिदे खि नै  सामूहिक एवं व्यक्तिगतरुपमा साहित्यिक जागरणको  प्रारम्भ भइसके को  थियो  । बीचमा कहिले  मन्द र सुस् त दे खिए पनि यसको  गति अद्यापि रुके को  छै न । मुलुक गणतन्त्रको  नयाँ युगमा प्रवे श गरे को  छ । तर अहिले  पनि बहुसंख्यक जनताले  गणतन्त्रको  प्रतिफल पाउन सके का छै नन् । यसमा साहित्य र कलाको  भूमिका के  हुन सक्छ ? गम्भीर बहस र छलफलको  खाँचो  छ ।

ने पालको  संविधानले  समाजवादउन्मुख समाजको  परिकल्पना गरे को  छ । तर समाजवादमा पुग्ने  बाटो  अलमलमै  परे को  दे खिन्छ । यस्तो  बे ला साहित्यिक, बौ द्धिक क्षे त्रले  राजनीतिक ने तृत्वलाई मार्गनिदेर् श गर्न सक्नुपर्छ । त्यसै ले  निस् वार्थ र जनमुखी साहित्यको  खाँचो  झनै  बढे र गएको  छ । स् तुति र चाप्लुसीमा रमाउने  एवं मानसम्मानको  पछाडि दौ डने हरुले  युगको  आवाज र समयको  प्रवाहलाई बुझ्न सक्दै नन् । यस् तो  साहित्यले  समाजको  विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दै न । त्यसै ले  जनमुखी र जनउत्तरदायी ले खनीको  खाँचो  अहिले  झनै  बढे र गएको  छ । अहिले  भइरहे को  बहस र छलफल त्यही दिशातर्फ के न्द्रित गर्न जरुरी छ ।

साहित्य र कलाको  उन्नयन र विकासका लागि स् थानीय तहबाट हुन थाले को  शुरुवात स् वागतयो ग्य छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ विस् तारित र विकसित गर्न जरुरी छ । अब यसका लागि सामूहिक एवं संस् थागतरुपमा ठो स यो जना बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । त्यसका लागि यो  नै  उपयुक्त समय हो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top