Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / खाने ठाउँमा गन्ध आउँछ भने ग्राहक नखाएरै उठ्नुपर्छ

खाने ठाउँमा गन्ध आउँछ भने ग्राहक नखाएरै उठ्नुपर्छ

रुद्रबहादुर डागीँ
दाङ देउखुरी होटल व्यवसायी समितीका अध्यक्ष

घो राहीमा हो टलको  अवस्था कस्तो  छ ?

पाच हजारदे खि पाच लाख हुदा करो डौ ंको  लगानी भएका हो टलहरु छन् । स्वदे शी विदे शी अतिथिहरुलाई स् वागत गर्न सक्ने  क्षमता राख्छन् । प्रदे श र के न्द्रस्तरका कार्यक्रम चले  पनि हो टलको  से वामा कमी छै न । विभिन्न दे शका ब्राण्डे ड परिकारहरु बनाएर खुवाउन सक्ने  अवस्था छ ।

सरसफाइ कस्तो  छ नि ?

ठूला हो टलमा पो शाकसहितका क्षमतावान कर्मचारी छन् । सिष्टमको  विकास भएको  छ । अर्डर अनुसारको  खाना पकाउ“छन् । उनीहरुको  किचन गो प्य र सुरक्षित छ । मझौ ला र साना हो टलमा के ही समस् या दे खिन्छ । कतिमा साहु आफै  लागे का हुन्छन् । के हीमा न्यून तलवमा कामदार राखिएको  छ । थो रै  तलवमा काम गनेर्  व्यक्ति राखे काहरुले  पकाउदा कन्याउने , हात समयमा नधुने , त्यही हातले  खाने कुरा समाते र ग्राहकलाई दिने  समस्या छ । साहु पनि पकाउदै , खाने कुरा त्यही हातले  दिदै  र आउने  जतिस“ग हात मिलाउदै  गनेर्  घिनलाग्ने  बानी छ ।

यसको  समाधान के  हो  नि ?

ढो काभित्र पस् दा फो हो र दे खे पछि ग्राहक फर्किनुप¥यो  । पै सा दिएर खाने  ग्राहकले  फो हो र कुरा खान्न भन्ने  अधिकार छ । सचे त नभएर मात्रै  त्यसो  भन्न सके का छै नन् । दामो दरचो क आसपासमा के ही समस् या भे टिएको  छ । बसपार्कमा पनि एक दुईटाले  अटे र गरे का छन् । उनीहरुलाई सुधार गर्नुस् भनिरहे का छौ ं । म पनि हो टल–हो टलमा पुगे र साहुहरुलाई सरसफाइमा ध्यान दिनुस् भने को  छु । कतिले  ग्राहकले  नदे खे को  खा“दै नन् त्यसै ले  खुला राखे को  छु भन्छन् । उनीहरुलाई पनि नमूना दे खाउने  सिसाभित्र राख्नुस् । अरु कुरा सुरक्षित राख्नुस् भने का छांै  ।
ग्राहकले  सुधार्नुपनेर्  कुरा के  हो  ?

हो टलमा पसिसके पछि कर्मचारीको  अव्यवस् था, बस् ने  ठाउ“ कस् तो  छ ? हे र्नुपर्छ । बसी सके पछिको  से वा कस् तो  छ ? साहुले  सबै स“ग हात मिलाउ“दै  र खाने कुरा समाते र दिंदै  गरे को  छ, वे टरहरु फो हो री छन् । हात धुने  वे शिन छै न । पिसाव गनेर्  शौ चालय छै न । खाने  ठाउ“ गन्ध आउ“छ भने  ग्राहक नखाएरै  उठ्नुपर्छ । त्यसरी हि“डे पछि सञ्चालकलाई चो ट पर्छ र सुधार हुन्छ । मलाई हतार छ तयार छ भने  दिनुस् नत्र जान्छु भन्ने  ग्राहक आउछन् । तिनलाई बासी, र बिग्रे को  खानाको  मतलब छै न । नाक मुख थुने र हिड्ने  व्यक्तिले  त्यही धुलो भित्रको  जे री, समो सा, पुरी डो नट खाएको  भे टिन्छ । आफूले  खाने  कुरामा विशे ष ध्यान दिनुप¥यो  ।

सञ्चालकले  के  गर्नुपर्ला ?

सामान्य ज्ञान नभएको  व्यक्तिले  हो टलमा हातै  हाल्नु हुन्न । व्यवसाय रहरले  गनेर्  र जा“गरले  चलाउनुपर्छ । एक ग्यालिन रक्सी, दुई हाप मासु, दुई तीन पिले ट मम, एक दुई क्वाटर रक्सी राखे र व्यवसाय चलाउन खो ज्नुहुन्न । पै सा हाले र खाना नास् ता गनेर्  ग्राहकलाई घरको  भन्दा राम्रो  छ भन्ने  विश्वास दिलाउनुपर्छ । मै ले  ठीक खाना खाएको  छु भन्ने  विश्वास भयो  भने  ग्राहकले  खर्च गरे को  चित्त दुखाउ“दै न । झिंगा माखा भन्के को , धुलो  बसे को  खुला खाने कुरा बे च्नु पाप हो  । ग्राहकलाई पूर्ण से वा दिने  र त्यसको  लाभ लिएर सफल व्यवसायी बन्ने  चाहना नभएकाले  हो टल शुरु नै  गर्नुहुन्न ।

सफा र फो हो र हो टलको  मूल्यमा फरक छ र ?

सरसफाइ गरी चिटिक्क पारे का हो टल र झुप्राहरुमा पस् नुस् दर एउटै  पाउनुहुन्छ । नया परिकार बन्ने  ठाउ“मा फरक पर्ला नत्र एउटै  हो  । सिसा भएको , सफा टे बुल तथा भुइ भएका हो टलतिर आकर्षण बढ्न सके को  छै न । यसको  कारण सफामा मान्छे हरु महंगो  हो ला भने र पस् नै  डराउछन् । त्यो  हट्नुपर्छ । बाहिरै बाट फो हो र दे खे र हो टलमा नपस्ने  अवस्था आयो  भने  सबै ले  सरसफाइ नगरी सुखै  छै न । सरसफाइ गदैर् मा मूल्य बढी पदैर् न । पहिल्यै दे खि चल्दै  आएको  यही हो  भन्ने  मानसिकता छ । अब फे रिनुपर्छ । सफामा पस्नुपर्छ भन्ने  चे तना जगाउनुपर्छ ।

अब के  गनेर्  ?

हामीले  समितिको  तर्फबाट संस् थागत पहल गछौर् ं । फो हो र सडे गले को  बासी बे च्ने लाई छुट दिदै नांै  । गाउ“–गाउ“मा पनि सरसफाइका कुरा चले का छन् । मान्छे हरुले सिक्दै छन् । उपभो क्ता सतर्क हुनुपयो  । त्यसो  भयो  भने  व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । कि गतिलो  से वा दिएर पे शा चलाउ“छन् कि त बन्द गरे र अरु काम गर्नतिर लाग्छन् । खाने कुरा बिक्दै  बिके न भने  अकोर्  बाटो  त खो ज्नुपयो  । पै सा हाले र खाने हरु सचे त हुनुपर्छ । पै सा कमाउने ले  इज्जत साथ कमाउनुपर्छ । एक पटक खाएर गएको  ग्राहक फर्की आएन भने  व्यवसाय चल्दै न । हरे क व्यक्तिले  खाने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । खाने  र खुवाउने  दुबै को  जिम्मे वारी हो  । खासमा सबै ले  पहल गर्नुपर्छ । एक दुईजना व्यक्तिको  समस् या हो इन । जसले  खाए पनि फो हो रले  असर गर्छ । सबै ले  सफा बनाउ“, खाउ“, र आफ्नो  क्षे त्र सुन्दर राखौ ं । त्यसमा सबै को  कल्याण छ ।

प्रस्तुतिः गोविन्द खड्का

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top