Free songs
Home / फिचर समाचार / मकै का थरिथरि परिकार !

मकै का थरिथरि परिकार !

युगबोध समाचारदाता

दे उखुरी  । मकै को  कुकिज (विस् कुट) कसरी बनाउने  ? बटर एक सय ग्राम, मकै को  पिठो  एक सय ग्राम, मै दा ५० ग्राम, चिनी एक सय ग्राम, पाउडर १÷२ चम्चा, सो डा १÷२ चम्चा, दुध आवश्यकता अनुसार हाले र मकै को  कुकिज तयार पार्न सकिन्छ ।

लमहीका मे घबहादुर विसीले  मकै  पो ले र, उसुने र, भुटे र, आटो , ढिडो  र रो टीको  रुपमा खादै  आएको  सुनाउनुभयो  । तर मकै को  कुकिज बनाउन सकिन्छ भन्दा आश्चर्यमा पर्नुभयो  । मकै लाई प्रशो धन गरे र यसको  उपयो गिताको  क्षे त्र बढाउन सकिने  बारे मा खासै  जानकारी भने  उहासग छै न । ‘मकै लाई हामीले  पो ले र, उसिने र खादै  आएका छौ ं तर मकै लाई जुसको  रुपमा, विस्कुट र अन्य पो षिला खानामा समावे श गर्न सकिदो रहे छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘मकै का धे रै  परिकार बन्दारहे छन् । मकै लाई जो डे र अन्य धे रै  उद्यो गहरु स् थानीयस् तरमै  खो ले र विदे शबाट आयात हुने  तयारी खाद्य वस् तुलाई निरुत्साहित गर्न सकिदो रहे छ ।’ मकै लाई प्रशो धन गरे र गुणस्तरीय खाद्यवस् तु बनाउन सकिने बारे मा मकै  उत्पादक किसान तथा उपभो क्तालाई जानकारी दिन थालिएको  छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जना (सुपरजो न–मकै ) लागु भएपछि मकै को  नया“ परिकार बनाएर बिक्री वितरण गर्न सकिने  बारे मा जानकारी दिन थालिएको  हो  ।

दाङ जिल्लामा मकै सग जो डिएको  दाना उद्यो ग सञ्चालनमा छ । तर अन्य उद्यो गहरु स् थापना गरे र मकै स“ग जो डिएका नया“ परिकारहरु उत्पादन गर्न सकिने  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जना, परियो जना कार्यान्वयन इकाई लमहीका प्रमुख महे श रे ग्मीले  बताउनुभयो  । ‘मकै को  चिउरा बनाउन सकिन्छ । पाउरो टी, बिस् कुटलगाएत अन्य परिकार बनाएर यसको  उपयो गिताको  क्षे त्र बढाउन सकिन्छ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘मकै सग जो डिएका उद्यो गहरु सञ्चालन गर्न चाहने  उद्यमी तथा किसानहरुलाई हामीले  सहयो ग गर्न सक्छौ ं ।’ मंगलवार लमहीमा मकै  प्रशो धन प्रविधि तथा गुणस तरसम्वन्धी अन्तत्र्रिmया गरिएको  छ । क्षे त्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बा“के ले  कार्यक्रम आयो जना गरे को  हो  ।

कार्यक्रममा क्षे त्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख ज्यो त्स् ना श्रे ष्ठले  मकै को  विकसित प्रविधि तथा गुणस् तरको  बारे मा जानकारी दिनुभएको  थियो  । ‘मकै  एक पो सिलो  अन्न बाली हो  । प्रशस् त मात्रामा कार्वाे हाइडे «ट पाइन्छ’– ज्यो त्स् ना श्रे ष्ठले  भन्नुभयो – ‘मकै लाई खाद्य पदार्थ, दाना पदार्थ र गै रखाद्य पदार्थमा प्रयो ग गर्न सकिन्छ ।’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जना, परियो जना ब्यवस् थापन इकाईका वरिष्ठ यो जना अधिकृत तिलकराज चौ लागाइले  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियो जनाका बारे मा जानकारी दिदै  निश्चित बालीमा फो कस गरे र युवाहरुलाई स् वदे शमै  रो जगारी प्रदान गर्ने  उद्दे श्यले  कार्यक्रम शुरु भएको  बताउनुभयो  ।

क्षे त्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय बाके की प्रमुख ज्यो त्स्ना श्रे ष्ठको  अध्यक्षता एवं लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर के सीको  प्रमुख आतिथ्यतामा भएको  कार्यक्रमलाई सम्वो धन गर्दै  के सीले  मकै स“ग जो डिएका उद्यो गहरु स्थापना गरे र युवाहरुलाई स् वरो जगार बनाउन नगरपालिकाले  पनि ध्यान दिने  प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो  । कार्यक्रमको  सहजीकरण खाद्य अनुसन्धान अधिकृत विवे क बञ्जाराले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top