Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन माग

पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिन माग

 

यमलाल भुसाल

बुटवल  । प्रदे श नंं. ५ का सभासदहरुले  प्रदे श सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७५/ ०७६ का लागि नया“ बजे ट ल्याउने  तयारी गरिरहे का बे ला पर्यटन, कृषि र उद्यो गलाई प्राथमिकतामा राखे र बजे ट ल्याउन माग गर्नुभएको  छ ।

प्रदे श नं. ५ को  विनियो जन विधे यक २०७५ को  सिद्धान्त, उद्दे श्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुका सम्बन्धमा मंगलवारदे खि शुरु भएको  छलफल कार्यक्रममा भाग लिदै  प्रदे श सभासदहरुले  उक्त कुरामा जो ड दिनुभएको  हो  ।

छलफलमा भाग लिदै  प्रदे शसभा सदस् यहरुले  विनियो जन विधे यकले  असमानताका दूरी कम गदैर्  कृषि उत्पादकत्व बढाउने  सरकारको  यो जना प्रशंसनीय भएको  बताउनुभयो  ।

प्रदे श सदस् य कमलराज श्रे ष्ठले  बजे टका कार्यक्रम जति राम्रा भए पनि कार्यान्वयन फितलो  भए त्यसले  परिणाम राम्रो  नल्याउने  धारणा व्यक्त गदैर्  दे शमा सरकारभन्दा ठे के दार ठूला दे खिएकाले  ठे के दारीप्रथाको  अन्त्य जरुरी रहे को  कुरामा जो ड दिनुभयो  ।

प्रदे शसभा सदस् य उत्तरकुमार ओ लीले  दाङको  पश्चिम क्षे त्र चौ धरीको  बाहुल्यता रहे को  क्षे त्र भएकाले  चौ धरी समुदायमा साक्षरता बढाउन थारु भाषालाई ऐ च्छिक भाषाको  रुपमा पाठ्यक्रममा सम्बो धन गर्नुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  ।

प्रदे शसभा सदस् य विष्णु पन्थीले  बजे टले  प्राचीन कपिलवस् तुलाई जो डे र पर्यटकीय शहर बनाउन जो ड दिदै  लगानीमै त्री प्रदे शका रुपमा ५ नं. प्रदे शलाई स् थापित गराउनुपनेर्  आवश्यकतामा जो ड दिनुभयो  ।

प्रदे श सदस् य कृष्णप्रसाद न्यौ पाने ले  बजे टले  पर्यटन, उद्यो ग र कृषिलाई जो ड दिएमा त्यसले  दिगो  लक्ष हासिल गर्न सहज हुने  बताउनुभयो  ।

अर्का प्रदे शसभा सदस् य फकरुद्दिन खा“ले  राजनीतिक पहु“चका आधारमा बजे ट जाने  र कहीं बजे टको  चाङ लाग्ने  विषयले  समृद्धि हासिल हुन नसक्ने  बताउनुभयो  ।

प्रदे शसभा सदस् य सन्तो षकुमार पाण्डे ले  विदे शिने  युवालाई रो क्न नया“ यो जना ल्याउनुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  ।

प्रदे शसभा सदस् य दीपे न्द्रकुमार अधिकारी, वै जनाथ कलवार, कमलादे वी विक, सरस् वती गौ तम लगायतले  विनियो जन विधे यकले  जनताका आधारभूत समस् या सम्बो धन गर्नुपनेर् मा जो ड दिनुभएको  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top