Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रदेश ५ को  बजेट अधिवे शन शुरु, समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार बजेट ः मुख्यमन्त्री

प्रदेश ५ को  बजेट अधिवे शन शुरु, समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार बजेट ः मुख्यमन्त्री

 यमलाल भुसाल

बुटवल । प्रदे श नं. ५ को  बजे ट अधिवे शन सो मवारदे खि प्रदे शको  अस् थायी राजधानी बुटवलमा शुरु भएको  छ ।

प्रदे शसभाको  दो स्रो  अधिवे शनको  पहिलो  बै ठकको  शुरुवात गदैर्  प्रदे श सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले  आर्थिक मामिला तथा यो जना मन्त्रीको  है सियतले  मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ललाई आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि विनियो जन विधे यकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल गरियो स् भन्ने  प्रस् ताव पे श गर्न समय दिनुभयो  ।

सो  अवसरमा बो ल्दै  मुख्यमन्त्री पो खे ्रलले  विकासका यो जना र प्राथमिकताका आधारमा प्रदे श सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि नया“ बजे ट विनियो जन गनेर्  जानकारी दिदै  बजे टको  पूर्ण कार्यान्वयन सरकारको  पहिलो  प्राथमिकता हुने  बताउनुभयो  ।

उहाले  कृषि क्षे त्रको  विकास गरी कृषकहरुको  जीवनस् तर माथि उठाउने , पर्यटन र उद्यो ग क्षे त्रको  विकास र पूर्वाधारका क्षे त्रमा लगानी बढाउन सरकारले  नया बजे ट के न्द्रित गनेर्  जानकारी दिदै  अव्यवस् िथत वसो वासको  समस् या निराकरण र वर्षामा हुने  बाढी पहिरो  नियन्त्रणका लागि समे त सरकारले  बजे टमा प्राथमिकता दिने  सदनलाई जानकारी दिनुभयो  ।

उहाले  स्थानीय तहस“ग सहकार्य गरे रै  प्रदे श सरकार अघि बढ्ने  प्रतिबद्धता जनाउदै  प्रदे श सरकारको  नया“ बजे ट चुहावट नियन्त्रणतर्फ के न्द्रित हुने  र साना र मसिना विकासका आयो जनामा बजे ट कम प्राथमिकतामा राख्ने  प्रदे श सरकारको  नीति रहे को  बताउनुभयो  ।

उहा“ले  भौ तिक पूर्वाधारको  विकास तथा कृषि, पर्यटन र उद्यो ग क्षे त्रको  प्रवद्र्धनका लागि बजे टको  समुचित विनियो जन गरिने  उल्ले ख गदैर्  शिक्षा र स् वास् थ्य क्षे त्रको  गुणस्तर सुधारका लागि प्रदे श सरकारले  प्राथमिकता दिने  प्रतिबद्धता जनाउनुभयो  ।

आर्थिक मामिला तथा यो जना मन्त्रीको  समे त कार्यभार सम्हाल्नुभएका मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  समावे शीताको  सिद्धान्तअनुसार बजे ट निर्माण गनेर्  जानकारी दिदै  वि.सं. २०७५ साउन १ दे खि प्रदे श सरकारले  राजस् व संकलन गनेर्  गरी आधार तयार गनेर्  जानकारी दिनुभयो  ।

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  बजे टको  सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा सदनलाई जानकारी दिदै  सडक, पुल, नहर र खाने पानीमा जनताको  पहु“च पु¥याउने  गरी नया“ बजे टको  प्राथमिकता निर्धारण हुने  स् पष्ट गर्नुभयो  ।

विधायन समितिको  प्रतिवे दन फिर्ता

यसै बीच प्रदे शसभाको  बै ठकले  विधायन समितिले  पे श गरे को  स् थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस् यहरुले  पाउने  सुविधाको  सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बने को  विधे यक पुनः विधान समितिमै  फिर्ता गरिदिएको  छ । यसअघि प्रदे श सरकारले  पे श गरे को  विधे यक परिमार्जन गदैर्  विधायन समितिले  स् थानीय तहका जनप्रतिनिधिको  पारिश्रमिक बृद्धिसहितको  प्रतिवे दन तयार पारे को  थियो  । जसमा प्रदे श सरकारको  प्रस् तावभन्दा बढी जिल्ला समन्वय समितिका सदस् य, कार्यपालिकाका सदस् य र वडा सदस्य समे तलाई मासिक पारिश्रमिक दिने  उल्ले ख थियो  । जसमा उपमहानगरका लागि वडा सदस् यको  मासिक नौ  हजार, नगरपालिकाका वडा सदस्यका लागि आठ हजार र गाउ“पालिकाका वडा सदस्यका लागि सात हजार पारिश्रमिक प्रस् ताव गरिएको  थियो  ।

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  यसप्रकारको  प्रस् तावबाट बढ्न आउने  खर्च प्रदे श सरकारले  धान्न नसक्ने  भन्दै  प्रतिवे दन फिर्ता गर्न प्रस् ताव गर्नुभएको  थियो  । प्रदे शसभाको  बै ठकले  यसलाई अनुमो दन गदैर्  प्रतिवे दन पुनः विधायन समितिमै  फिर्ता गरिदिएको  छ । प्रदे शसभाको  अकोर्  बै ठक जे ठ १ गते  दिउ“सो  १ बजे  बस् ने गरी स्थगित भएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top