Free songs
Home / सम्पादकीय / बजेट निर्माणका प्राथमिकता

बजेट निर्माणका प्राथमिकता

यतिबे ला आगामी नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजे ट बनाउने  प्रक्रिया शुरु भएको  छ । जसका लागि सरकारले  पूर्वबजे ट छलफल शुरु गरे को  छ । संघीय संसदमा बजे टको  चर्चाले  प्रवे श पाइसके को  छ । सरकारले  दुबै  सदनमा आगामी बजे टका प्राथमिकता पे श गरे पछि संसदमा छलफल भइरहे को  छ । बजे ट ल्याउन संघीय प्रतिनिधिसभाको  बजे ट अधिवे शन पनि शुरु भइसके को  छ । त्यसै गरी प्रदे श तहमा पनि बजे ट निर्माणका लागि छलफल शुरु गरिएको  छ । प्रदे श सरकारले  पनि बजे टमा सुझाव संकलन शुरु गरिसके को  छ । त्यस् तै  स् थानीय तहमा पनि आगामी बजे ट र नीति कार्यक्रमका बारे मा छलफल शुरु भएको  छ । यद्यपि वडास् तरीय यो जना छनो ट अझै  शुरु भइसके को  छै न । यो  पनि चाँडै  शुरु हुने छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि बजे ट निश्चित मितिमा आउने  गरे को  छ । यो  परिवर्तनको  राम्रो  झलक हो  । चालु आर्थिक वर्षको  बजे ट संघीय ढाँचामा आउन थाले को  छ । गत वर्ष प्रदे श संरचना तयार भइनसके काले  संघीय सरकारले  स् थानीय सरकारलाई ठूलो  परिमाणमा बजे ट पठाएको  थियो  । जसले  स् थानीय तहमा के ही दे खिने  काम भएका छन् । यो  वर्ष प्रदे श संरचना पनि नबने काले  अब संघीय सरकारले  संघ, प्रदे श र स् थानीय तहलाई बजे ट विनियो जन गनेर् छ । त्यसका अलावा प्रदे श सरकारले  संघको  अनुदान र आफ्नो  स्रो त समे टे र छुट्टै  बजे ट बनाउने  छ । त्यस् तै  स् थानीय सरकारले  संघ र प्रदे शको  अनुदान तथा आफ्नो  स्रो त जो डे र छुट्टै  बजे ट बनाउने छ । यसरी एउटै  आर्थिक वर्षमा तीन तहबाट बजे ट आउने  हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको  बजे ट पूर्ण संघीय ढाँचामा आउने  निश्चित छ ।

संरचनाका हिसाबले  के ही न के ही नयाँ भएको  छ र अझै  हुँदै छ । तर, संरचनाले  मात्र हुँदै न मुख्य कुरा त्यसबाट आउने  प्रतिफल नै  हो  । अब आउने  बजे टको  मुख्य उद्दे श्य परिवर्तनलाई संस् थागत गनेर्  हुनुपर्दछ । अहिले को  परिवर्तन भन्नु नै  गणतन्त्र र संघीयता हो  । अबको  बजे ट संघीयताको  मर्म सम्बो धन गनेर्  हुनुपर्छ । ने पालमा विभिन्न समयमा शासकहरुले  आफ्नो  अनुकूल राज्यपुनर्संरचना गनेर्  गरे का छन् । यसपटक जनताको  अभिमतबाट राज्यपुनर्संरचना भएको  छ । यसलाई दिगो  बनाउने  हो  भने  परिवर्तनअनुकूल बजे ट आउनुपर्छ । अहिले सम्म राज्यको  मूलधारभन्दा बाहिर राखिएको  क्षे त्र र समुदायलाई माथि उठाउने  गरी बजे ट बनाउनुपर्छ । बजे ट जति ब्यवहारिक बन्नसक्यो , कार्यान्वयन पनि त्यसमै  निर्भर रहने छ । ने पालमा विकास नहुनुको  एउटा मुख्य कारण बजे ट परिचालन नहुनु हो  ।

अब चालु आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी छ, यो  अवधिसम्म आधा बजे ट पनि कार्यान्वयनमा आएको  छै न । आर्थिक वर्ष सकिने  बे ला मात्र हतारमा बजे ट खर्च गनेर्  गरिन्छ, जसलाई ‘असारे  विकास’ पनि भनिन्छ । यसमा एकातिर अनियमितताको  बढी खतरा हुन्छ भने  अकोर् तिर विकास पनि गुणस् तरहीन हुने  दे खिएको  छ । त्यसै ले  अब बजे ट बनाउँदा यसको  लक्ष कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्छ । वर्षान्तमा आएर ठूलो  धनराशी खर्चने  हो इन कि पहिले दे खि नै  तीब्र गतिमा बजे ट परिचालन गनेर्  गरी नीति बनाउनु जरुरी छ । अहिले  संघ, प्रदे श र स्थानीय सरकार गरी तीनवटा संरचना भएकाले  कार्यान्वयन गनेर्  संरचनाको  खाँचो  छै न । त्यसो  त लामो  समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा काम नभएको  भनियो , अब त्यस् तो  अवस् था रहे न । त्यसै ले  पनि अब बजे ट कार्यान्वयन र परिमाणमुखी हुनुपर्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top