Free songs
Home / सम्पादकीय / भारतीय प्रधानमन्त्रीको  नेपाल भ्रमण

भारतीय प्रधानमन्त्रीको  नेपाल भ्रमण

 

ने पालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले  भारत भ्रमण गरे को  एक महिना नबित्दै  भारतीय प्रधानमन्त्री नरे न्द्र मो दी आज ने पाल आउँदै हुनुहुन्छ । ने पालसँग सदियौ ं पुरानो  पारस् परिक सम्बन्ध रहे को  दक्षिणको  छिमे की भारतको  उच्च ने तृत्व आफ्नो  मुलुकमा आउँदा स्वागत सम्मान गर्नु हाम्रो  कर्तव्यभित्र पर्दछ । ने पालसँगको  सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखे र उच्च तहबाट भ्रमण हुनु निसन्दे ह स्वागतयो ग्य हो  । तर यस् ता भ्रमणहरु विवादको  घे रामा तानिनु राम्रो  हुँदै न ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको  यो  भ्रमण मूलतः धार्मिक एवं सांस् कृतिक उद्दे श्यबाट मात्रै  अभिप्रे रित छ भन्न मिल्दै न । उहाँले  जनकपुर र मुक्तिनाथको  दर्शन एवं पूजाआजा गनेर्  कार्यक्रम छ । विशे षतः जनकपुर र काठमाडौ ंमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गरिन थाले को  नागरिक अभिनन्दनको  व्यापक आलो चना भइरहे को  छ । मो दीलाई गरिने  नागरिक अभिनन्दनको  औ चित्य र आवश्यकतामाथि नै  धे रै  प्रश्नहरु उठे का छन् । यसरी प्रश्न उठ्नु अस् वाभाविक हो इन । किनभने  यतिबे ला ने पाली जनताले  के ही प्रश्नहरुको  जवाफ खो जे का छन् ।

अघिल्लो  भ्रमणमा ने पालको  संसदलाई सम्बो धन गर्दा मो दीले  जसरी वाहवाही पाएका थिए, त्यो  अवस् था अब बिल्कुलै  छै न । यतिबे ला मो दीले  ने पाली जनतालाई दिने  नयाँ सन्दे श के ही दे खिदै न । मो दीको  बो ली र व्यवहार फरक भएको  ने पाली जन–जनले  महसुस गरिसके का छन् । त्यस माने मा उनको  बो लीले  विश्वसनीय अर्थ राख्दै न । बरु उनको  व्यवहार सुध्रिन्छ कि सुध्रिन्न, यसमा धे रै को  ध्यान के न्द्रित भएको  पाइन्छ । तर पछिल्ला गतिविधि हे र्दा व्यवहार सुध्रने  लक्षण दे खिदै न । अब ने पाली पक्षले  उनको  बो लीमा विश्वास ग¥यो  भने  धो का खाने  सम्भावना नै  बढी छ ।
ने पालले  आफ्नो  संविधान ठूलो  बहुमतका साथ संविधानसभाबाट बनाएर के  गल्ती गरे को  थियो  ? यसको  जवाफ मो दीले  दिनै पनेर्  हुन्छ । यदि दिदै नन् भने  उनी धूर्त र बे इमान भएको  बुझ्नुपनेर्  हुन्छ । भारतले  भने जस् तो  संविधान बनाउन अस् वीकार गर्नु के  ने पालको  अपराध हो  ? के  ने पालले  आफ्नो  संविधान आफै  बनाउने  सार्वभौ म अधिकार राख्दै न ? ने पाल र ने पाली जनताबिरुद्ध नाकाबन्दी गनेर्  अपराधप्रति भारतीय प्रधानमन्त्रीले  स् पष्ट शब्दमा माफी माग्न सक्नुपर्छ । अब यस् तो  गल्ती नगनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ ।

मो दीलाई अत्यन्तै  सतर्कतापूर्वक स्वागत गरिनुपर्छ । भारतले  ने पाली सार्वभौ मिकतालाई कमजो र पानेर् , टुक्र्याउने  सो चे को  छ भने  यो  उसका लागि धे रै  महंगो  पनेर् छ । ने पालको  भूबनो ट र भौ गो लिक अवस् था भारतवे ष्टित जस् तो  दे खिए पनि अब परिस् िथतिमा क्रमिक बदलाव आएको  छ । उत्तरतर्फ नयाँ नाकाहरु खो ले र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुमा नै  ने पाल र ने पाली जनताको  दीर्घकालीन हित छ । यति हुँदाहुँदै  पनि भारतसँगको  पुरानो  पारस् परिक सम्बन्धलाई सुधार गरे र लै जानुको  विकल्प पनि हामीसँग छै न । सीमावर्ती क्षे त्रमा दुई दे शका जनताबीच घनिष्ट पारिवारिक सम्बन्धहरु छन् । अहिले  पनि भारतीय से नामा ने पाली युवाहरुले  रगत पसिना बगाइरहे का छन् । दुई मुलुकबीचको  यो  संवे दनशीलतालाई आत्मसात गरे र नै  ने पाल भारत सम्बन्धलाई बलियो  बनाउन सकिन्छ ।

मो दी सिधै  काठमाडौ ं आएर जनकपुर गएको  भए राम्रो  सन्दे श जाने  थियो  । भारतीय नाकाबन्दीबाट सबै भन्दा बढी पीडा भो ग्ने  दुई नं. प्रदे शका जनता हुन् । भारतले  अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत सीमामा बाँध बा“ध्दा सबै भन्दा बढी दुःख पाउने  पनि त्यहींका जनता हुन् । त्यहींका जनताको  नाममा मो दीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्नुको  कुनै  औ चित्य दे खिन्न । ने पाल र ने पालीलाई यति ठूलो  पीडा दिएर पनि नागरिक अभिनन्दन हुनु आफै मा ठूलो  बिडम्बना हो  । यसको  जवाफ मो दीले  कसरी दिनुहुन्छ, त्यसको  प्रतीक्षाको  घडी टाढा छै न । ने पाल भारत सम्बन्धलाई नयाँढंगले  अगाडि बढाउने  हो  भने  विगतको  गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ । भारतको  आफ्ना छिमे कीहरु कसै सँग पनि राम्रो  सम्बन्ध छै न । क्षे त्रीय प्रभुत्ववादी, विस् तारवादी, है कमवादी सो च राख्दासम्म छिमे कीसँग राम्रो  सम्बन्ध बन्दै न । भारतीय प्रधानमन्त्रीको  ने पाल भ्रमणबाट दुई दे शबीचको  सम्बन्धमा दे खिएको  कालो  बादल हट्न सक्यो  भने  भ्रमणको  सार्थकता रहने छ । दुई दे शको  सम्बन्ध द्विपक्षीय हित, आपसी विश्वास र सहयो गबाटै  सुदृढ बनाउन सकिन्छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top