Free songs
Home / फिचर समाचार / विद्यालय उमेरका बालबालिका होटलमा श्रमिक

विद्यालय उमेरका बालबालिका होटलमा श्रमिक

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । सरकारले  भर्ना अभियान शुरु गरे को  छ । तर लमही क्षे त्रका हो टलहरुमा विद्यालय जाने  उमे रका बालबालिकाहरु श्रमिकको  रुपमा कार्यरत छन् । स्थानीय सरकारले  हो टलमा मजदुरको  रुपमा काम गरिरहे का बालबालिकाहरु दे खे  पनि उनीहरुको  ब्यवस् थापनको  बारे मा ठो स निर्णय गरे को  छै न । हो टलमा श्रमिकको  रुपमा राखिएका बालबालिकाहरुको  अनुगमन गर्ने बाहे क दे खिने गरी काम भएको  छै न ।

बालश्रमिकहरुले  स् कूल जाने  रहर भए पनि घरको  आर्थिक अवस् था कमजो र भएकै  कारण श्रममा लाग्नुपरे को  बताएका छन् । हो टलमा श्रम गरिरहे का बालबालिकाहरु जिल्ला बाहिरका धे रै  छन् । प्युठान, बर्दिया, रो ल्पालगायतका अन्य जिल्लाका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय दाङले  दिएको  जानकारी अनुसार एक हजार दुई सय बढी विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । सडक बालबालिका, हो टलमा काम गर्ने  बाल श्रमिक र अन्यत्रबाट बसाइ सराइ गरे र आएका अभिभावकका छो राछो रीहरु विद्यालय बाहिर छन् । उनीहरुलाई विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने  जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमे शप्रसाद मै नालीले  जानकारी दिनुभयो  ।

विद्यालय जाने  उमे रका बालबालिकाहरुलाई हो टलमा कामदारको  रुपमा राखिएको  छ । यसरी उमे र नपुगे का बालबालिकाहरुलाई कामदारको  रुपमा राख्नु कानुनी अपराध भए पनि हो टल सञ्चालकहरुले  बालबालिकाहरुलाई श्रमिकको  रुपमा राखे को  पाइएको  छ । बालबालिकाहरुलाई कामदारको  रुपमा राख्दा थो रै  पै सामा धे रै  काम गराउन सक्ने  भएकाले  हो टल सञ्चालकहरु यसतर्फ उद्यत भएको  पाइएको  हो  । उमे र पुगे का मानिसलाई कामदारको  रुपमा राख्दा ज्याला धे रै  दिनुपर्ने  हुन्छ । तर बालबालिकाहरुलाई कामदारको  रुपमा राख्दा थो रै  ज्यालामा धे रै  काम गराउने  गरिएको  छ ।

ने पालको  संविधानमा प्रत्ये क नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहु“चको  हक हुने छ भने  स् पष्ट उल्ले ख गरे को  छ । तर संविधानमा उल्ले ख भएको  अधिकारविपरीत बालबालिकाहरुलाई श्रममा लगाएर शिक्षाको  पहु“चबाट टाढा राख्न खो जिएको  छ । के ही दिनअघि लमहीका २० वटा हो टलमा गरिएको  अनुगमनको  क्रममा १२ जनाबालबालिकाहरु श्रमिकको  रुपमा भे टिएका छन् । जसमध्ये  पा“चजना १४ वर्ष भन्दा मुनिका छन् । लमही नगरपालिका भित्र विभिन्न क्षे त्रमा झण्डै  एक सय बालबालिकाहरु श्रममा लागे को  हुनसक्ने  अनुमान गरिएको  छ ।

हो टलका सञ्चालकहरु उमे र ढाट्न लगाउछन्

हो टलमा कामदारको  रुपमा रहे का बालबालिकाहरुलाई अनुगमनमा आउने  टो लीसग हो टल सञ्चालकहरुले  नै  उमे र ढा“ट्न लगाउने  गरे का छन् । कम उमे रका बालबालिकाहरुले  अनुगमनमा आउने  टो लीस“ग १८ वर्ष भन्दा माथि उमे र बताउने  गरे का हुन् । हो टलमा खाना पकाउने , भाडा माझ्ने  लगायतका काम गनेर्  बालबालिकाहरुमा विद्यालय जाने  रहर भए पनि पूरा हुन नसके को  बताउने  गरे का छन् । दाङ दे उखुरी हो टल व्यवसायी समिति इकाई लमहीका अध्यक्ष हिमन्तप्रसाद पाण्डे ले  आफ्नो  कार्यक्षे त्रभित्रका हो टहरुमा श्रमिका रुपमा बालबालिका प्रयो ग नगर्न बारम्बार आग्रह गरिएको  बताउनुभयो  । तर हो टल व्यवसायी समितिमा आबद्ध पदाधिकारीहरुकै  हो टलमा बालश्रमिक रहे का छन् । लमही नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष वीमबहादुर के सीले  लमही क्षे त्रमा बालश्रम धे रै  दे खिनु चिन्ताको  विषय भएको  भन्दै  यसलाई हल गर्नका लागि आफूहरुले  यो जना बनाउने  बताउनुभयो  ।

श्रमिक बालबालिकाहरुले  आफूहरुले  बाध्यता र समस् याकै  कारण श्रम गर्न बाध्य रहे को  बताइरह“दा स् थानीय तहले  श्रमिक बालबालिकालाई कसरी व्यवस् थापन गर्ने  र उनीहरुलाई श्रमबाट कसरी छुटकारा दिने  भन्ने  विषयमा यो जना बनाउन आवश्यक रहे को  अधिकारकर्मी निर्मल ने पालीले  बताउनुभयो  । अहिले  नै  बालबालिकाहरुलाई पे शाबाट निकाल्दा उनीहरुको  सुरक्षा नहुने  भन्दै  यस विषयमा आफू संवे दनशील रहे काले  छिट्टै  हल खो ज्ने  लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर के सीले  बताउनुभयो  ।

दलित सचे तना अभियान दाङले  लमही नगरपालिकासँग सहकार्य गरे र बालश्रमिकहरुको  तथ्यांक संकलन गरे को  अध्यक्ष शशीराम ने पालीले  जानकारी दिनुभयो  । नगरपालिकाका नौ वटै  वडामा दलित सचे तना अभियानले  बाल श्रम र बाल हिंसाको  बिरुद्धमा कार्यक्रम चलाएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top