Free songs
Home / सम्पादकीय / रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सन्देश

रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सन्देश

आर्थिक विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परे  पनि अपार सम्भावना बो के को  कर्णाली प्रवे शले  नयाँ वर्षको  अवसर पारे र पर्यटनबाटै  समृद्धि सम्भव छ भन्ने  सन्दे श दिन सफल भएको  छ । साथै  विकास गर्नका लागि ठूलो  धनराशी खर्च गर्नुपदैर् न, कुनै  विदे शीको  मुख ताक्नुपदैर् न र आफ्नै  स्रो त साधन उपयो ग गदैर्  अगाडि बढ्न सकियो  भने  पनि विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने  सन्दे श रारा– कर्णाली पर्यटन महो त्सवले  दिएको  छ । ६ नं. प्रदे शले  प्रदे शको  नाम र राजधानीको  टुंगो  लगाएर समृद्धिको  यात्रा शुरु गरे को  सन्दे श प्रवाह गरे को  छ । यो  अन्य प्रदे शहरुका लागि शिक्षा र चुनौ ती दुबै  हो  । जे हो स्, हिजो सम्म सबै भन्दा दुर्गम, गरिव, पछौ टे  र अविकसित मानिने  कर्णाली अब विकास र समृद्धिको  यात्रामा लम्कन खो ज्दै छ ।

२०७५ वै शाख १ गते  बिहान कर्णाली प्रदे श अन्तर्गत मुगु जिल्लामा पनेर्  रारा तालको  डिलमा बसे र प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले  विकास र समृद्धिका धे रै  बाचाहरु गर्नुभएको  छ । प्रधानमन्त्रीले  ने पाल बन्न सक्छ, विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्दै  त्यसमा आइपनेर्  बाधा अवरो धहरुलाई समे त सूक्ष्मरुपमा के लाउने  को सिस गर्नुभएको  छ । विधिको  शासनलाई कडाइका साथ पालना गनेर् , भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको  नीति अपनाउने , सामन्ती शो षणका अवशे षहरुको  अन्त्य गनेर्  जस् ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र प्रधानमन्त्रीले  आफूले  के ही गर्न खो जे को  सन्दे श दिनुभएको  छ । तर राजनीतिक क्षे त्र र व्यूरो क्रे सी नै  विकृतिको  आहालमा डुबिसके को  अवस् थामा उहाँले  कति गर्न सक्नुहो ला, आशंका यसमै  छ । अहिले  बने का तीनवटै  तहका सरकारहरुले  इमानदारीपूर्वक काम गनेर्  हो  भने  हाम्रो  राष्ट्रिय लक्ष पूरा गर्न धे रै  वर्ष कुर्नुपनेर्  छै न । त्यो  बे ला प्रधानमन्त्रीले  अहिले  दे खाउनुभएको  ‘सपना’ यथार्थको  नजिक पुगे को  महसुस गर्न सकिने छ ।

ने पालको  विकासको  प्रमुख आधार कृषि, जलस्रो त र पर्यटन हो  । कर्णाली प्रदे श यी तीनवटै  क्षे त्रमा समृद्ध छ । कर्णाली प्रदे श समृद्धिको  यात्रामा अगाडि बढ्दा तुलनात्मक रुपमा सम्पन्न मानिने  ५ नं. प्रदे शसमे त लाभान्वित हुने छ । यसको  प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनेर्  सीमा जो डिएको  ७ नं. प्रदे श र अन्य प्रदे शहरुमा पनेर् छ । सबै  प्रदे शमा विकास र समृद्धिका लागि प्रतिस् पर्धा गराउन सकियो  भने  ने पालजस् तो  सानो  मुलुकले  एक दशकमै  ठूलो  प्रगति हासिल गर्न सक्छ । विगतमा गुमाएको  समयको  समे त शो धभर्ना हुने  गरी विकासको  गति यो जनाबद्धढंगले  अगाडि बढाउने  प्रधानमन्त्रीको  प्रतिबद्धताअनुरुप सिंगो  मुलुकलाई एकताबद्ध बनाउने  र विश्वासमा लिने  जिम्मे वारी पनि ने तृत्वको  हो  । पूर्वाधार विकासको  काम राज्यले  गनेर्  र अन्य क्षे त्रमा निजी एवं आम जनतालाई परिचालित गर्न सकियो  भने  तीब्र आर्थिक विकासको  लक्ष हासिल गर्न सकिने छ । यसका लागि उत्पादन बढाउने  र रो जगारीका अवसरहरुको  सिर्जना गनेर्  गरी काम हुन आवश्यक छ ।

कर्णाली प्रदे शमा पर्यटन र जलस्रो त मात्र नभएर अमूल्य जडीबुटी, अग्र्यानिक खे ती, फलफूल खे ती र पशुपालनको  समे त प्रचुर सम्भावना छ । सडक र हवाईमार्गको  विकाससँगै  त्यहाँ थुप्रै  नयाँ–नयाँ सम्भावना दे खा पनेर् छन् । त्यस् ता सम्भावनाहरुको  खो जी गनेर्  र त्यसलाई पूरा गनेर्  जिम्मे वारी प्रदे श सरकारको  काँधमा बढी हुन्छ । त्यसको  शुभारम्भ रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ बाट भएको  छ । कर्णाली प्रदे शको  विकास र समृद्धिप्रति के न्द्र सरकार गम्भीर रहे को  प्रधानमन्त्रीले  आफू स् वयं रारामा उपस् िथत भएर प्रष्ट पारिसक्नुभएको  छ । राराको  पर्यटकीय सम्भावना र समग्र प्रदे शको  आर्थिक समृद्धिका लागि रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष एउटा को शे ढुंगा सावित हुन सक्ने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top