Free songs
Home / फिचर समाचार / बजेट सन्तुलित बनाउने प्रयासः मुख्यमन्त्री

बजेट सन्तुलित बनाउने प्रयासः मुख्यमन्त्री

यमलाल भुसाल

बुटवल  । प्रदे श नं. ५ का मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला यो जनामन्त्री शंकर पो ख्रे लले  अहिले को  बजे ट कुद्ने  अवस् थाको  नरहे को  भन्दै  बजे टमा चालु र पूजीगत खर्चमा सन्तुलन कायम राख्न खो जिएको  बताउनुभएको  छ  ।

यत्रो  प्रदे शका लागि एक अर्ब दुई करो ड पाच लाखको  बजे ट कुनै  पनि अवस् थामा संगतिपूर्ण छै न भन्दै  उहा“ले  तर यो  बजे टमार्फत पद्धति स्थापित गर्न खो जिएकाले  यसको  आफै मा ठूलो  महत्व रहे को  बताउनुभयो  ।

उहा“ले  विभिन्न को षमा छुट्याएको  बजे ट अपर्याप्त रहे को  भन्दै  बजे टको  आकार सानो  भए पनि बजे टलाई सन्तुलित बनाउने  प्रयास गरिएको  बताउनुभयो  । गत शुक्रवार प्रस् तुत गरिएको  बजे टको  आफ्नै  सीमा रहे काले  बजे टका विषयमा गुनासो  आउनु स् वाभाविक रहे को  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

प्रदे शसभाको  आइतवारको  बै ठकमा सभासदहरुले  बजे टका सम्बन्धमा उठाएका जिज्ञासा र प्रश्नहरुको  जवाफ दिदै  मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  के न्द्र सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई नै  बजे ट मान्नुपनेर्  भएकाले  र त्यसमै  आधारित भएर बजे ट बनाएकाले  यसले  बृहत आकार लिन नसके को  बताउनुभयो  ।

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  आर्थिक यो जना मन्त्रीको  है सियतले  शुक्रवारको  प्रदे शसभा बै ठकमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि जम्मा एक अर्ब दुई करो ड पा“च लाखको  बजे ट प्रस् तुत गर्नुभएको  थियो  । पो ख्रे लले  बजे टमा कृषिमा प्राथमिकता, अनुदान, कृषकलाई प्रो त्साहन, सहकारीलाई विकासस“ग जो ड्ने  प्रयास गरिएको  भन्दै  प्राथमिकताका आधारमा बजे ट कार्यान्वयन गरिने  उल्ले ख गर्नुभयो  ।

प्रस् तुत बजे टमाथि प्रदे शसभाको  आइतवारको  वै ठकमा छलफल शुरु भएको  छ भने  आर्थिक यो जना मन्त्रीको  है सियतले  मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  बजे ट सम्बन्धमा उठे का जिज्ञासाको  जवाफ दिनुभएको  हो  । त्यसअघि प्रदे शसभाको  बै ठकमा बो ल्दै  प्रदे शसभा सदस् यहरुले  बजे ट परम्परावादी भएको  र बजे ट तयार गर्दा प्रतिपक्षीस“ग कुनै  सल्लाह र परामर्श नगरिएको  गुनासो  गरे का थिए ।

प्रदे शसभा सदस् य अष्टभुजा पाठकले  बजे ट परम्परामुखी भएको  भन्दै  बजे टले  सांसद विकास को षको  विषयमा कुनै  कुरा नबो ले को  भन्दै  किन मौ नता राखियो  भन्दै  प्रश्न गर्नुभयो  । प्रदे शसभासदस् य कृष्णध्वज खड्काले  बजे टको  सै द्धान्तिक पक्ष राम्रो  छ भन्दै  बजे टले  मितव्ययियता, सुशासन, शीत भण्डार, सूचना प्रविधिको  विकास, भू–उपयो ग नीति कार्यान्वयन गनेर् तर्फ प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपनेर्  माग राख्नुभयो  ।

प्रदे शसभा सदस्य तारा जिसीले  बजे टका लागि फे रि पनि के न्द्रको  मुख ताक्नुपनेर्  अवस् था अन्त्य नभएको  भन्दै  यसले  सहीरुपमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने  टिप्पणी गर्नुभयो  । प्रदे शसभाको  अकोर्  बै ठक सो मवार दिउ“सो  १ बजे  बस् ने छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top