Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रदेशको स्थितिपत्र सार्वजनिक,पाँच नम्बर प्रदे शको  पृथक पहिचान स् थापित गनेर्  उद्घो ष

प्रदेशको स्थितिपत्र सार्वजनिक,पाँच नम्बर प्रदे शको  पृथक पहिचान स् थापित गनेर्  उद्घो ष

 

यमलाल भुसाल

बुटवल  । प्रदे श नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  समग्र प्रदे शको  आर्थिक र सामाजिक अवस् था झल्किने  गरी स् िथतिपत्र प्रदे शसभाको  वै ठकमा सार्वजनिक गर्नुभएको  छ ।

प्रदे शसभाको  बिहीवारको  १४ औ ं बै ठकमा स् िथतिपत्र सार्वजनिक गदैर्  मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  प्रदे शको  हिसावले  प्रदे श नं. ५ औ सतमा चौ थो  स् थानमा रहे को  भन्दै  प्रदे शको  विकास र सम्मृद्धिका लागि सांसदहरुलाई पनि यो  अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्नुभयो  ।
प्रदे शको  विकास कृषि, उद्यो ग र पर्यटन क्षे त्रलाई नै  प्राथमिकतामा राखे र गर्न सकिने  भन्दै  उहा“ले  प्रदे श नं. ५ हिमाल, पहाड र तराई मिले र बने काले  यो  प्रदे श अन्य प्रदे शभन्दा अलग पहिचान भएको  प्रदे शको  रुपमा रहे को  बताउनुभयो े  ।

लुम्बिनीजस् तो  पवित्रस् थल प्रदे श ५ मा छ, दक्षिण एशियाकै  ठूलो  उपत्यका दाङ पनि छ र रुकुमको  पुथा हिमाललगायत दर्जनौ ं आधारस् तम्भ रहे को  उल्ले ख गदैर्  मुख्यमन्त्री पो खे ्रलले  भन्नुभयो – ‘यो  प्रदे शलाई समृद्ध बनाउन सकिने  प्रशस् त आधार छन्, त्यसका लागि हामी सबै को  सक्रिय यो गदान आवश्यक छ ।’

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  स् िथतिपत्र सार्वजनिक गदैर्  प्रदे शको  समग्र गरिबीको  दर २५ दशमलव ८ प्रतिशत रहे को  छ भन्दै  गरिबीको  दर घटाउन आवश्यक काम गरिने  बताउनुभयो  ।

‘मानव विकास प्रतिवे दनका अनुसार यस प्रदे शको  औ सत मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव ४६१ प्रतिशत रहे को  छ जुन राष्ट्रिय औ सत भन्दा कम हो  । यस अनुसार यो  प्रदे श ते स्रो  उच्च मानव विकास सूचकाङ्क भएको  प्रदे शमा पर्दछ’– उहाले  भन्नुभयो  ।

प्रदे शमा एउटा उपक्षे त्रीय अस् पताल, तीनवटा अञ्चल अस् पताल, आठवटा जिल्ला अस् पताल, चारवटा साधारण अस् पताल, ३२ वटा जति प्राथमिक स् वास् थ्य के न्द्र, ५६८ वटा जति स् वास् थ्य चौ की, ६ वटा सामुदायिक स् वास् थ्य युनिट, ६ वटा अन्य सार्वजनिक संस् था र एक सयवटा गै रसरकारी स् वास् थ्य संस् थाहरु गरी सात सय ५२ वटा स् वास् थ्य सम्बन्धी संस् थाहरु सञ्चालनमा रहे का छन् । स् वास् थ्य संस् थाहरुको  संख्याको  दृष्टिले  यो  प्रदे श चौ थो  स् थानमा रहे को  छ ।

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  सार्वजनिक गर्नुभएको  स् िथतिपत्रमा प्रदे शको  औ सत आयु ६७ वर्ष छ भने  जुन ने पालको  औ सत आयु ६८ दशमलव ८ वर्ष भन्दा के ही कम रहे को  छ । तुलनात्मकरुपले  यो  प्रदे श पा“चांै  स् थानमा रहे को  उल्ले ख छ ।

यसै गरी प्रदे शमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउ“पालिका गरी कुल एक सय नौ वटा स् थानीय तहहरु रहे का छन् । स् थानीय तहको  संख्याको  हिसाबले  यो  प्रदे श चौ थौ  स् थानमा रहे को  छ ।

प्रदे श ६ वटा पहाडी र ६ वटा तराईका जिल्लाहरु मिले र बने को  छ । करीब ५४ प्रतिशत भूभाग तराई क्षे त्रमा पर्दछ । पूर्वमा प्रदे श नं. ४, उतरमा प्रदे श नं. ४ र ६, पश्चिममा प्रदे श नं. ७ स“ग सिमाना जो डिएको  छ भने  दक्षिणमा भारतस“ग सिमाना जो डिएको  छ ।
पूर्वमा त्रिवे णीधामदे खि पश्चिममा राजापुरसम्म र उत्तरमा सिस् ने  पुथा हिमालदे खि दक्षिणमा मर्चवारसम्म यो  प्रदे श फै लिएको  स् िथतिपत्रमा उल्ले ख छ ।

स् िथतिपत्रमा दे शको  कुल जनसंख्याको  ४० प्रतिशत आर्थिकरुपले  सक्रिय रहे को मा यो  प्रदे शमा यसको  प्रतिशत ४१ प्रतिशत रहे को  छ । अर्घाखा“ची जिल्लामा सबै भन्दा बढी ५१ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिकरुपले  सक्रिय छ भने  सबभन्दा कम बा“के मा ३५ प्रतिशत रहे को  उल्ले ख छ । ने पाल राष्ट्र बै ंकको  २०७४ मंसिरसम्मको  तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदे शमा बै ंक तथा वित्तीय संस् था नौ सय जति शाखा सञ्चालनमा रहे का छन् । यस हिसाबले  यो  प्रदे श समग्रमा दो स्रो  स् थानमा रहे को  छ । जिल्लागत रुपमा रुपन्दे हीमा सबभन्दा बढी वाणिज्य बै ंकका एक सय १५ वटा शाखाहरु रहे का छन् भने  सबै  भन्दा कम रो ल्पामा ६ वटा रहे का छन् । विकास बै ंकको  उपस् िथति रो ल्पाबाहे क सबै  जिल्लामा रहे को  छ । अकोर्  बै ठक शुक्रवार बस् ने  भएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top