Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / परिषद्ले अठार स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने

परिषद्ले अठार स्रष्टालाई पुरस्कृत गर्ने

घो र ाही, २९ चै त (युस)– र ाप्ती साहित्य परि षद, प्रतिभा छनो ट समितिको े  बै ठकले  यस वर्षका लागि विभिन्न प्रतिभाहरुको  नाम छनो ट गर ेको  छ ।

घो र ाहीमा बसे को  समितिको  बै ठकले  गर े को  निर्णय अनुसार  यस वर्षको  र ाप्ती साहित्य पुर स् कार  दाङका वरि ष्ठ साहित्यकार  उत्तमकृष्ण मजगै यालाई प्रदान गरि ने  भएको  छ । साथै  यस वर्षको  र ाप्ती सिर्जना पुर स् कार  र ो ल्पाका साहित्यकार  डि.बि.टुहुर ो लाई २०७३ सालमा प्रकाशित भएको  उनको  पुस् तक र ो ल्पाको  साहित्यिक रुपर े खा तथा स्रष्टा र  सिर्जनाका लागि प्रदान गरि ने  भएको  छ । यसै गर ी यस वर्षको  डो मादे वी साहित्य पुर स् कार  गिरि प्रसाद बुढा मगर  (रुकुम), अपामुकुन्द प्रज्ञा पुर स् कार  फत्ते कुमार ी ओ ली (रुकुम), ऋषिलक्ष्मी साहित्य पुर स् कार  डि.एम. निशार  (र ो ल्पा), दे वीचन्द्र साहित्य पुर स् कार  व्यो मजी अवतार  (र ो ल्पा), गो पालचन्द्र प्रज्ञा पुर स् कार  बलबहादुर  घर्ती मगर  (र ो ल्पा), नन्दहरि  साहित्य पुर स् कार  इन्द्र भण्डार ी अंकित (सल्यान), खो बिलाल हुकुमादे वी छन्द पुर स् कार  के शवर ाज दे वको टा (सल्यान) लाई प्रदान गरि ने  भएको  छ ।

यसै गर ी विष्णु नुमा साहित्य पुर स् कार  तिला पन्थी (दाङ), गो मा दे वको टा कला पुर स् कार  निर्मला यादव (दाङ), हरि प्रसाद मीना पाण्डे य कलासाहित्य पुर स् कार  हुमबहादुर  डिसी (दाङ), पद्मप्रसाद रुपसा प्रज्ञा पुर स् कार  गणे श गन्धर्व (दाङ), तिलका तुलसीर ाम स् मृति साहित्य पुर स् कार  उदय आले  (दाङ), चक्रपाणि लक्ष्मी लो के श्वर ी छन्द पुर स् कार  दीपककुमार  आचार्य (दाङ), नित्यानन्द शर्मा प्रज्ञा पुर स् कार  गुरुप्रसाद कुमाल बुलबुल (दाङ), पद्माकुल स् मृति हास् यव्यङ्ग्य पुर स् कार  नवर ाज आचार्य (प्युठान), पण्डित कपिलमुनि भक्तकुमार ी शिवाको टी साहित्य पुर स् कार  स् मृति घर्ती मगर  (प्युठान) लाई प्रदान गरि ने  भएको  छ ।

यही बै शाख १७ र  १८ गते  घो र ाहीमा सम्पन्न हुने  परि षद्को  वार्षिको त्सव तथा वृहत् साहित्यिक समार ो हमामा पुर स् कृत प्रतिभाहरुलाई सम्मान गरि ने  परि षद्का अध्यक्ष पुरुषो त्तम खनालले  बताउनभयो  । साथै सो  अवसर मा खो बिलाल हुकुमादे वी छन्द पुर स् कार का संस् थापकहरु र ो ल्पाका साहित्यकार  दामु मर्सिफुल र  कविता उपाध्याय, गणतन्त्र र ाष्ट्रिय दै निक, दाङ र  अग्रज साहित्यकार  प्रा.गदाधर  पौ डे ल, दाङलाई पनि सम्मान गरि ने  भएको  छ । प्रतिभा छनो ट समितिका संयो जकमा परि षद्का संस् थापक अध्यक्ष नार ायणप्रसाद शर्मा तथा सदस् यहरुमा डा.गो विन्द आचार्य, हरि प्रसाद पाण्डे य, के शव थापा र  टीकार ाम उदासी र हनुभएको  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top