Free songs
Home / सम्पादकीय / नसुध्रिएको  विकास प्रवृत्ति

नसुध्रिएको  विकास प्रवृत्ति

 

दे शमा ठूलो  राजनीतिक परिवर्तन भएको  छ । प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई संस् थागत गदैर्  मुलुकलाई अब समृद्धिको  बाटो मा अघि बढाउने  उद्घो ष राज्य र राज्य सञ्चालक दलहरुले  गरिरहे का छन् । कागजी यो जना र राज्य सञ्चालकका प्रतिबद्धता हे र्दा दे श धे रै  अगाडि बढिसके को  दे खिन्छ । तर जुन क्षे त्रमा परिणाम दे खिने  हो  त्यही क्षे त्रको  सो च, चिन्तन र प्रवृत्तिमा कुनै  सुधार आउन सके को  छै न । जुनसुकै  उपलब्धि पनि जनताले  दे ख्ने  र महसुस गनेर्  गरी आउन सक्यो  भने  प्रभावकारी र दिगो  हुन्छ । जनताले  झट्ट दे ख्ने  र महसुस गनेर्  क्षे त्र भने को  विकास निर्माण नै  हो  । तर, ने पालमा सबै भन्दा कुनै  क्षे त्र बिग्रे को  छ भने  त्यो  विकास निर्माण नै  हो  । विकास निर्माणमा ढिलासुस् ती ने पालको  ठूलो  रो गको  रुपमा दे खा पर्न थाले को  लामो  समय भइसक्यो  । यो  रो गको  पहिचान पनि भइसक्यो  । तर उपचार हुन सके को  छै न । उपचारका लागि चिकित्सक (राज्यसत्ता सञ्चालक) हरु पनि बदलिरहे का छन् । तर रो ग बीसको  उन्नाइस हुन सके को  छै न ।

ने पालमा एउटा शब्दावली प्रचलित छ– ‘असारे  विकास ।’ साउनदे खि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ । तर विकास निर्माणको  काम हुन्छ असारमा मात्रै  । बढीमा बै शाखदे खि विकासको  काम शुरु हुन्छ । तीन महिनामा मात्रै  ७० प्रतिशत विकास बजे ट खर्च गरिन्छ । यतिबे ला गुणस् तर हो इन विकासको  परिमाण मात्रै  सबै को  दिमागमा खे लिरहे को  हुन्छ । त्यसै ले  कतै  कालो पत्रे  गदैर्  गरे का सडक पछाडिबाट उप्कन शुरु गर्छन् भने  कतै  तीन चार वर्षभन्दा बढी टिक्दै नन् । कतै  निर्माण गरिएका पुल सञ्चालनमा आएलगत्तै  भत्कन्छन् । यो  ने पालको  निकै  ठूलो  समस् याको  रुपमा रहे को  छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार बै शाखदे खि असारसम्मको  तीन महिने  अवधिमा खर्चको  सीमा ४० प्रतिशतसम्म कटाउन पाइँदै न । तर विकास निर्माणको  अवस् था हे र्दा यही तीन महिनाको  अवधिमा मात्रै  हतारमा ७० प्रतिशतसम्म बजे ट सक्ने  गरी काम भइरहे को  छ । बजे ट कार्यविधिअनुसार विनियो जित बजे टमध्ये  ६० प्रतिशत रकम लगाइएको  यो जनामा प्रगति विवतरण न्यून छ ।

समयमै  बजे ट खर्च हुन नसक्नुका धे रै  कारण दिने  गरिन्छ, ती सबै  बहाना मात्र हुन् । कुनै  वर्ष भनियो – बजे ट ढिला आयो  । कुनै  वर्ष भनियो – नाकाबन्दीले  काम हुन सके न । कुनै  वर्ष भनियो – खो ला र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न नदिंदा समस् या भयो  । तर यो  वर्ष कुनै  बहाना दिने  आधार छै न । तर आर्थिक वर्ष शुरु भएको  नौ  महिनासम्म ३० प्रतिशत पनि बजे ट खर्च हुन सके को  छै न । त्यसै ले  भन्नुपनेर्  हुन्छ, अहिले सम्म भनिएको  सबै  बहाना मात्र थिए । बरु यसको  कारण हो – नसुध्रिएको  विकास प्रवृत्ति । राज्य सञ्चालक फे रिएका छन् । तर कर्मचारीतन्त्र पुरानै  छ । संविधान फे रिएको  तर ठे क्कापट्टा र कार्यान्वयन प्रणाली पुरानै  छ । अझ कै यौ ं राजनीतिक ने तृत्वमा रहे का व्यक्तिहरु नै  ठे क्कापट्टामा लागे का छन् । उनीहरुको  ध्यान विकासको  परिमाण र गुणस् तरमा हो इन, नाफामा बढी के न्द्रित छ । अब पनि यो  अवस् था कायमै  रहने  हो  भने  नयाँ ने पाल पुरानै  प्रवृत्तिको  शिकार हुने  निश्चित छ । त्यसै ले  सरकारले  विकास प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति र संरचना परिवर्तन अपरिहार्य छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top