Free songs
Home / सम्पादकीय / प्रदेशको  नीति तथा कार्यक्रम अपुरो

प्रदेशको  नीति तथा कार्यक्रम अपुरो

आर्थिक र सामाजिकरुपले  समृद्ध प्रदे श बनाउने  ‘समृद्ध प्रदे श खुशी जनता’ को  लक्षसहित पाँच नम्बर प्रदे शको  नीति तथा कार्यक्रम अस् ित आइतवार प्रदे श संसदमा प्रस् तुत भयो  । चालु आर्थिक वर्षको  बाँकी तीन महिनाका लागि ल्याइएको  नीति तथा कार्यक्रम वास् तवमा अपुरो  दे खिएको  छ । तीन महिनाभित्र गनेर्  कार्यक्रम भएकाले  पर्याप्त ध्यान नदिइएको  पनि भन्न सकिएला तर संघीयताको  अभ्यास हुँदै  गर्दाको  नीति तथा कार्यक्रमले  प्रदे शस् तरका सबै  जिल्लाका मुख्य चासो  र सरो कार संबो धन हुन नसक्नु राम्रो  हो इन । संघीयताको  अभ्यास गदैर्  गर्दाका शुरुवाती चरणमा कुनै  पनि जिल्ला, क्षे त्र र समुदायले  प्रदे श सरकारले  उपे क्षा गरे को  अनुभूति हुने  अवस् था कम्तिमा आउन दिनुहुँदै न । त्यसो  त सबै  जिल्ला, क्षे त्र र समुदायका सबै  अपे क्षा यही एउटै  नीति कार्यक्रमले  संबो धन गनैर् पर्छ भन्ने  हो इन । तर पनि प्राथमिकताका आधार तय गर्दा कुनै  पनि जिल्लाले  उपे क्षित महसुस गनेर्  अवस् था आउन दिनुहुँदै न । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै  गर्दा संघीयताको  मर्मअनुरुप १२ जिल्लाका चासो  र सरो कारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।

प्रदे शको  नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्ये क स् थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खो ल्ने  र आधुनिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई लक्षित गरी प्रादे शिक विश्वविद्यालय स् थापना गनेर्  नीति अवलम्बन गनेर्  कुरा आएको  छ । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि मो नो  रे ल, क्यानो निंग, ट्रे किङ, जै विक विविधता तथा विशे ष सांस् कृतिक संग्रहालय, गाडेर् न सिटी, के बलकार, भिले ज, हो म स् टे , हिल स्टे शन आदिको  सम्भाव्यता अध्ययन गरी विकास गदैर्  लगिने  कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको  छ । यो कुरा नयाँ तथा उत्साहप्रद छ । खासगरी प्रदे शको  नीति तथा कार्यक्रमले  पर्यटनलाई विशे ष महत्व दिएको  दे खिन्छ । पर्यटन विकासका लागि विश्वमै  प्रसिद्ध शान्तिका अग्रदूत गौ तम बुद्धको  जन्मस् थल लुम्बिनी एवं बुद्धसँग सम्बन्धित तिलौ राको ट, रामग्राम, दे वदह, निग्लीहवा, कक्रहवा र कुदानजस् ता ऐ तिहासिक स् थलहरुको  संरक्षण र विकास गरिने , पाल्पा दरवार, रानीमहल, जितगढी किल्ला, नुवाको ट, छिल्लीको टजस् ता ऐ तिहासिक स् थलहरुको  संरक्षण र विकास गरिने  कुरा छ भने  धार्मिक पर्यटनका सम्भावित क्षे त्रहरु प्युठानको  स् वर्गद्वारी, गुल्मीको  रिडी रे सुंगा, दाङको  धारापानी, रिहार र बाह्रकुने  दह, परासीको  त्रिवे णीजस् ता क्षे त्रहरुको  विकास र प्रबद्र्धनमा जो ड दिइने  कुरा छ । यति हुँदाहुँदै  पनि पर्यटनका हिसाबले  महत्वपूर्ण मानिने  रो ल्पाको  जलजला, रुकुमको  कमलताल, बाँके को  बागे श्वरीलगायतका स् थानहरु नसमे टिँदा जिल्लागतरुपमा रो ल्पा, रुकुमको  सन्दर्भमा प्रदे श सरकारको  ध्यान पुग्न नसके को  दे खिएको  छ ।

महिलाविरुद्ध हुने  हिंसाका दर्दनाक घटनाले  अहिले  पनि समाज आक्रान्त छ । बलात्कार, घरे लु हिंसा, महिलाविरुद्धका अन्य हिंसा, अन्धविश्वास, विभिन्न परम्परा तथा प्रथाजन्य हिंसाबाट महिला आक्रान्त छन् । यी समस् या हल गर्न जनचे तना बढाउने  कार्यक्रम ल्याउने  भनिएको  छ । समाजमा ब्याप्त विभे द अन्त्य गनेर्  सवाल जनचे तनाका हलुका कार्यक्रमले  मात्रै  पुग्दै न । त्यस् तै  राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे को  पाँच नम्बर प्रदे शका जिल्लाहरुका द्वन्द्व प्रभावितहरुका सवालमा प्रदे शको  नीति तथा कार्यक्रम मौ न छ । ७५ बु“दे  नीति तथा कार्यक्रम प्रस् तुत भइरहँदा यहाँको  पत्रकारिताको  विकास, पत्रकारको  क्षमता अभिबृद्धि, यहाँका आमसञ्चार माध्यमको  संरक्षण र प्रबद्र्धनको  कुरा समे टिएको  छै न । के न्द्रिकृत राज्यव्यवस् थाले  न्याय गर्न नसके को  भन्दै  संघीयतालाई गाउँघरका जनताको  नजिक सरकार पु¥याएको  रुपमा दाबी गरिरहँदा प्रदे शभित्रका जिल्ला, क्षे त्र र समुदायले  उपे क्षित भएको  महसुस गनेर्  अवस् था आउन नदिन प्रदे श सरकारको  बे लै मा ध्यान जानुपर्छ । प्रदे शले  तय गरे का लक्ष समृद्धिको  यात्रामा हरे कलाई जो ड्न पनि यो  जरुरी छ । समृद्धि भाषण गरे र आउने  कुरा हो इन ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top