Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘नयाँ काम गर्दा विवाद हुन्छ, तर पनि समाधान सँगै  आउँछ’

‘नयाँ काम गर्दा विवाद हुन्छ, तर पनि समाधान सँगै  आउँछ’

 भुवनेश्वर पौडेल
बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष

बबई गाउपालिका दाङ जिल्लाका विकट स् थानीय तहमध्येको  एक हो  । अझ त्यहाका स्थानीयले  त बबई गाउपालिकालाई दाङको  कर्णाली भने र चिनाउछन् । बबई गाउपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि करिव चार महिना त विवादै  विवादमा बित्यो  । जनताको  कामले  जसरी गति लिनुपथ्योर्  लिन नसके  पनि पछिल्ला दुई महिनामा भने  उल्ले ख्य काम भएको  जनप्रतिनिधिहरु बताउछन् । पटक–पटक विवादमा आउने  बबई गाउपालिका र त्यहाको  विकासका सन्दर्भमा बबई गाउपालिकाका अध्यक्ष भुवने श्वर पौ डे लसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

गाउपालिकाका गतिविधि के  छन् ?

विभिन्न विवादका कारणले  शुरुवाती चार महिनामा काम गर्न सकिएन । त्यसपछिको  दुई महिनामा थुप्रै  काम भएका छन् । हामीले  रातदिन नभने र काम गरिरहे का छौ ं । विकास निर्माणका काम धे रै जसो  भइसके का छन् । बरु उनीहरुलाई भुक्तानी दिने  काम हुन सकिरहे को  थिएन । विभिन्न कारणले रो किएको  भुक्तानी पनि हामीले  हिजो दे खि शुरु गरिसके का छौ ं । हामीले  हिउदे  सभा पनि सम्पन्न गरिसके का छौ ं । सभाबाट विभिन्न १० वटा ऐ नहरु पारित गरे का छौ ं । अब त्यसलाई पुस् तकाकार गर्न बा“की छ । त्यस् तै  नियमावली निर्माणको  काम पनि भइरहे को  छ । विशे षगरी अहिले  शिक्षामा समय दिनुपनेर्  अवस् था छ । शिक्षा सुधारका निम्ति अन्तत्र्रिmयादे खि विभिन्न कामहरु गरे का छौ ं । त्यसको  प्रतिफल पनि राम्रो  आउने  सम्भावना छ । अहिले  कक्षा ८ को  परीक्षाको  तयारी भइरहे को  छ । खासगरी हो मसे न्टर राख्ने  प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गनेर् गरी काम थाले का छांै  । जसका लागि ११ वटा परीक्षा के न्द्र तो के र काम अघि बढाएका छौ ं । अन्ततः सरकारी र निजी विद्यालयमा हुने  शै क्षिक गुणस् तरको  दूरी यसपालि घटाउने  प्रयासमा हामी छौ ं ।

विकासका लागि गाउपालिकाको  आफ्नो  प्राथमिकता के  हो  ?

हामीले  तीनवटा कुरालाई विशे ष ध्यान दिएका छौ ं । पहिलो  कुरा सडक सञ्जाललाई सबै  गाउवस् तीमा पु¥याउने  हो  । अकोर्  कुरा गुणस् तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स् वास् थ्य यी हाम्रा प्राथमिकताका विषय हुन् । यी मात्रै  हो इनन् शुद्ध खाने पानीमा पनि हाम्रो  उत्तिकै  ध्यान छ । यस् तै  पर्यटन पनि बबई गाउ“पालिकाको  प्राथमिकताको  विषय हो  । यति ह“ुदाह“ुदै  पनि बबई गाउ“पालिका जिल्लाकै  विकट क्षे त्रजस् तै  छ । यसकारणले  हामीले  गाउ“सम्म अन्य विकासका पूर्वाधार पु¥याउन पनि सडकको  आवश्यकता दे खे का छौ ं । साथमा विद्युतीकरण पनि उत्तिकै  समस् याको  रुपमा लिइएकाले  यी सबै  कामलाई यथाशक्य संबो धन गर्न हामी दिनरात खटे र लागे का छांै  । हामीले  हिजो  चुनावका बे ला पनि जनतासमक्ष यी विषयमा काम गछौर् ं भने र प्रतिबद्धता जनाएका थियौ ं त्यसलाई पूरा गरे रै  छाड्ने छौ ं ।

चुनावी प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?

अहिले  जति पनि काम भएका छन् हामीले  हिजो  गरे का प्रतिबद्धताकै  आधारमा गरे का छांै  । हामीले  बिर्सिएका छै नौ ं कि हिजो  जसरी विकास निर्माणका लागि काम गछौर् ं भन्यौ ं, जनताले  हामीलाई यो  ठाउ“मा पु¥याउनुभयो  र सो ही अनुसार बजे ट विनियो जन गरे र कार्यान्वयनको  चरणमा छांै  । सबै  कुरा अहिले  नै  पूरा हुन्छन् भन्ने  छै न, जनताले  पनि त्यो  कुरा बुझ्नुभएको  छ । हामीले  पनि हिजो  गरिएका प्रतिबद्धतालाई लत्याएर छुट्टै  हिसावले  काम गनेर्  पक्षमा छै नौ ं । जनताको  माग सडक, विद्युतलगायतका काम छिटो  हो स् भन्ने  चाहना राख्नुभएको  छ त्यो  लक्ष पूरा गनेर् तर्फ हामी लागिरहे का छौ ं ।

कार्य प्रगति कति छ अहिले  ?

बबई गाउपालिकाको  सरकारको  ने तृत्व गर्न हामी आउदाखेरि कतिपय गाउ“हरु सडक, यातायातबाट बञ्चित हुनुपरे को  अवस् था थियो  । तर अहिले  चारवटा गाउबाहे क सबै  गाउहरुमा हामीले  सडक पु¥याइसके का छौ ं । के ही विकट वस् तीमा पु¥याउन गाह्रो  भएको  छ । बजे टका हिसावले  थुप्रै  लगानी लाग्ने  भएकाले  त्यसको  स्रो त कसरी जुटाउने  भन्ने मा हामी लागे का छौ ं । हाम्रो  गाउ“पालिकाको  बजे टले  मात्रै  त्यहा सडक पु¥याउन सकिने  अवस् था नहु“दा थप स्रो त खो ज्ने मा हामी लागे का छौ ं । त्यस् तै  बबई किनाराका वस् तीहरुलाई पनि सुविधाका लागि सडक सञ्जालको  व्यवस् थापन गनेर्  तयारी गरे का छौ ं । खासगरी सामाजिक विकासका लागि के ही अवरो ध हामीस“ग पनि छन् । एउटा कुरा त हाम्रो  शिक्षा नीति नै  ठीक छै न । हामीस“ग ३४ सरकारी र निजी आठवटा विद्यालय छन् । निजी र सरकारी विद्यालयका बीचमा ठूलो  ग्याप छ । तर यी दुई विद्यालयबीचको  दूरी कम गनेर्  विषयमा हामीले  निजी र सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस् थापन समितिका पदाधिकारीहरुलाई स“गै  राखे र अनुभव आदानप्रदानको  काम पनि गरे र शिक्षालाई कसरी गुणस् तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने  विषयमा प्रयासहरु थाले का छांै  । जबसम्म शिक्षामा सुधार हुनसक्दै न तबसम्म सामाजिक विकासका काम हुन सक्दै नन् भन्ने  विषयमा आम साझा बुझाइका लागि वातावरण बनाउने  काम हामीले  गरे का छौ ं । अकोर्  कुरा स् वास् थ्यका दृष्टिले  पनि बबई गाउ“पालिका पिछडिएको  र जो खिमकै  अवस् थामा छ । किनभने  अहिले  पनि बालविवाह भइरहे का छन् । बालबालिकाले  बिहे  गनेर्  बच्चा जन्माउने  क्रियाकलाप भइरहे को  अवस् था छ । यो  स् वास् थ्यका हिसाबले  निकै  संवे दनशील अवस् था हो  । यसलाई न्यूनीकरण गनेर्  सवालमा सो ही अनुसारको  नीति कार्यक्रम ल्याउने  तयारी छ । अकोर्  कुरा स् वास् थ्य सुधारकै  लागि हामीले  दुईवटा एम्बुले न्स ल्याएका छौ ं । अब के ही दिनमा ती एम्बुले न्स सञ्चालनमा आउ“दै छन् । अन्य पालिकाले  सुत्के रीलाई पाच हजार रुपै या“ दिने  निर्णय गरे का छन् ।

हामीलाई के  लाग्यो  भने  सुत्के रीले  पा“च हजार रुपै या त अस् पतालमा आइपुगे पछि पाउने  हो  तर अस् पताल आउनै  नसक्ने  अवस् था हु“दा बीच बाटो मै  ज्यान जाने  खतरा हुनसक्छ । कसै को  आर्थिक समस् या हुनसक्छ । त्यसै ले  पा“च हजार भन्दा पनि ठूलो  त आमा र शिशुको  ज्यान जो गाउने  कुरा हो  भने र नियमित गर्भ जा“च गनेर्  र सुत्के री हुन आउने हरुलाई निःशुल्क उपचार से वा र घरमै  निःशुल्क एम्बुले न्स से वा पु¥याउने  निर्णय गरे का छांै  । त्यसो  गर्दा स् वास् थ्यमा धे रै  सुधार आउ“छ कि भन्ने  लागे को  छ । अकोर्  कुरा आधारभूत विद्यालय र प्लस टुहरुमा बालविवाह बिरुद्ध सचे तना अभियान सञ्चालन गनेर्  र त्यसका लागि बाल क्लवहरुलाई नै  परिचालन गनेर्  गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे का छौ ं । त्यो  अभियानले  विद्यालय सुधार र बालविवाह न्यूनीकरणका काममा टे वा पुग्ने  दे खिएको  छ । त्यसै ले  हिजो को  हंसपुर, पदमपुर आजको  हंसपुर, पदमपुरमा धे रै  सकारात्मक परिवर्तन आएको  छ ।

बबई गाउपालिकाको  के ही भाग निकुञ्ज प्रभावित क्षे त्रभित्र पनि पर्छ, वन्यजन्तु र मान्छे बीचको  द्वन्द्व न्यूनीकरण गनेर्  के ही यो जना छन् ?

बाके  राष्ट्रिय निकुञ्जको  प्रभावित क्षे त्र पनि हाम्रो  गाउपालिकाका के ही वस् ती छन् । हुन त राष्ट्रिय निकुञ्जले  पनि त्यो  क्षे त्रका लागि थुप्रै  काम गनेर्  यो जना बनाएको  छ । त्यहा“को  विकासका लागि निकुञ्जले  लगानी पनि गर्छ । तथापि हाम्रो  क्षे त्र पनि भएको ले  के ही गर्न सकिन्छ कि भने र छलफल आरम्भ भएका पनि छन् । जस् तो  त्यहा“ आउने  वन्यजन्तुलाई नै  दे खाएर त्यो  क्षे त्रलाई पर्यटकीय क्षे त्रको  रुपमा विकास गनेर्  कि भन्ने  पनि छ । तर विभिन्न जो खिम पनि छन् । मान्छे माथि वन्यजन्तुको  आक्रमण कसरी रो क्ने , गरे का खे तीपातीको  संरक्षण कसरी गनेर्  वा उनीहरुलाई गरिखाने  बाटो को  विषयमा कसरी अघि बढ्ने  भन्ने  विषयमा गम्भीर भएर हामीले  सो चिरहे का छौ ं । यदि त्यसो  हुन सके न भने  ती वस् तीहरुलाई व्यवस् थापन गर्न नया“ वस्ती विकास गनेर्  यो जना पनि हामीले  सो चे का छौ ं । अहिले का मानव वस् ती वनमा रुपान्तरण गनेर्  र अहिले का के ही सुगम क्षे त्रका वनलाई मानव वस् तीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ कि भन्ने  हाम्रो  सो च छ । सो  अनुसार के ही कुरा पनि भएको  छ । वन मन्त्रालयबाट स् वीकृति पाउन सकियो  भने  यो  काम पनि गर्न सकिन्छ ।

जतिबे ला पनि त्यहाका मान्छे माथि हुनसक्ने  आक्रमण वा अन्य नो क्सानीलाई सम्बो धन गर्न के  गर्न सकिन्छ ?

मै ले  भनिहाले ं त्यो  निकुञ्ज आफै ले  पनि के ही व्यवस् था गरे को  छ । हामी पनि गर्न सक्छौ ं तर अहिले  यस विषयमा कुनै  निर्णय भएको  छै न । क्षतिपूर्ति दिनका लागि निकुञ्जले  सिफारिस माग्दा हामीले  दिने  गरे का छौ ं । त्यो बाहे क अरु के ही काम भएको  छै न । ती वन्यजन्तुका आधारमा आफ्नो  आयस्रो त कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने  र वन्यजन्तुले  खे तीपातीमा गनेर्  क्षतिका विषयमा के  गर्न सकिन्छ आगामी दिनमा के ही न के ही गर्नुपर्छ । तर हामी त्यहा पुग्दा कम्तिमा पनि यो  ठाउ“बाट अकोर्  कुनै  ठाउ“मा बस् ने  वातावरण मात्रै  बनाइदिए हुन्थ्यो  भन्ने  कुरा गर्नुहुन्छ । शत्यसै ले  वस् ती विकास गरे र अन्यत्र सानेर्  कि भन्ने तिर पनि छलफल थाले का छौ ं ।

स्थानीय तहमा विकासे  रकम फ्रिज हुने  अवस् था छ भन्ने  सुनिन्छ, के  हो  ?

हाम्रो  सःशर्त बजे ट भने को  नौ  करो ड माथि हो  भने  निःशर्त बजे ट २० करो ड माथि हो  । मलाई अहिले सम्मको  कामको  गतिलाई हे र्दा ९५ प्रतिशत विकासे  बजे ट खर्च गर्न सक्छौ ं भन्ने  लागे को  छ । किनभने  के ही काम भइसके को  छ । के हीमा निर्माण समिति, उपभो क्ता समिति बनिसके को  अवस् था छ भने  के हीमा टे ण्डरबाट पनि गनेर्  तयारी भएकाले  मलाई बजे ट खर्च हु“दै न भन्ने  चिन्ता छै न । हो  के ही समस् या आए । चार  महिनासम्म काम गर्न सकिएन । तर पनि अन्य तहभन्दा काममा ढिलाइ भएको  छै न ।

बबई गापाले  अलि विवादित काम ग¥यो  भन्ने  सुनिन्छ नि  ?

विवादित काम कतिबे ला हुन्छ ? जतिबे ला नया कामको  शुरुवात हुन्छ । हिजो कै  काम, शै ली, व्यवहारले  गरे को  भए विवाद हदै नथ्यो  हो ला । तर समय परिवर्तनशील छ । परिवर्तित समयअनुसारको  काम हामीले  गर्नुपर्छ । म के  चाहन्छु त भन्दा के ही नया काम गर्नुपर्छ । नया“ काम गर्दाखे री स् वाभाविकरुपले  समस् याहरु आउ“छन् । ती समस्याहरुको  समाधान खो जे र अघि बढ्नुपर्छ । जस्तो  के न्द्र स् थानान्तरणको  कुरा, त्यस्तै  ठाउको  नामाकरणको  कुरा तथा ढुंगा गिट्टी बालुवाको  कुरा पनि हो ला । प्राकृतिक स्रो त साधनलाई सदुपयो ग गर्दा भएका बे थिति रो क्न खो ज्दा पनि विवाद हो ला ।

त्यति मात्रै  हो इन, परीक्षाका लागि हो म से न्टर नपाउदा पनि हो ला यी यावत विषयमा आफूलाई चित्त नबुझ्दा विवादजस् तो  पनि भयो  हो ला तर यी सबै  नया“ काम हुन् । अलि फरक गर्न खो ज्दा विवाद आउछ । बबई गाउ“पालिकामा पनि त्यही आएको  हो  । म अध्यक्ष भएर आइसके पछि बबई गाउ“पालिकालाई समृद्ध गाउ“पालिका कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने मा छु । त्यो  समृद्धि ल्याउन हिजो कै  अवस् थाको  कामले  हो इन । के ही फरक गर्नुपर्छ । फरक काम गर्न खो ज्दा विवाद आएका हुन्, ती सबै  समाधान हुन्छन् । हिजो  के न्द्र स् थानान्तरणको  कुरा ग¥यौ ं । अहिले  आएर कानुनी मान्यता पाएका छांै  । नामाकरण गर्दा त साथीहरुले  आन्दो लन नै  गर्नुभयो  । त्यो  पनि सबै  पक्षबीच छलफल गरे र टुंग्यायौ ं र अरु जति पनि विवाद हो लान् हामी समाधान गरे र अघि बढ्छांै  ।

पाच वर्षमा बबई गापा कस् तो  बन्छ ?

बबई समृद्ध गाउपालिका बनाउने  यो जनामा हामी लागे का छौ ं । शिक्षाका हिसाबले , खाने पानीका हिसावले  बबई गाउ पालिकाको  नीति सबै ले  नमूना छ भने र सो च्ने  किसिमको , स्वास्थ्यका हिसावले  बबईमा स्रो त साधनको  उपलव्धता नहुदा नहुदै  पनि आधारभूत स् वास् थ्य से वा पाइएको  गाउ“पालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, सञ्चार सबै  सुविधा पुगे को  गाउ“पालिकाको  रुपमा स् थापित गनेर् छु । त्यसका लागि म कुनै  कसर बा“की राख्ने छै न ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top