Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सरकारी कार्यालयको  अर्धवार्षिक समीक्षा

सरकारी कार्यालयको  अर्धवार्षिक समीक्षा

 

युगबो ध समाचारदाता

घो राही । जिल्लास् िथत सरकारी कार्यालयको  अर्धवार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको  छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङको  आयो जनामा घो राहीमा भएको  कार्यक्रममा विभिन्न डे ढ दर्जन सरकारी कार्यालयले  पहिलो  अर्धवार्षिक प्रगतिको  समीक्षा गरे का हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जीते न्द्रमान ने पालीको  अध्यक्षतामा भएको  समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालय, सडक डिभिजन, जिल्ला पशु से वा, जिल्ला कृषि विकास, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम (सुपरजो न), जलउत्पन्न प्रको प नियन्त्रण, भू–संरक्षण, प्रगन्ना÷बड्कापथ व्यवस् थापन, सिंचाई, जनताको  तटबन्ध, खाने पानी डिभिजन, विद्युत प्राधिकरण घो राही, महिला बालबालिका कार्यालय, घरे लु तथा साना उद्यो गलगायतका सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले  विषयगत कार्यालयको  भौ तिक एवं वित्तीय प्रगतिका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

सो  अवसरमा बो ल्दै  कार्यालय प्रमुखहरुले  कतै  बजे ट अभाव त कतै  कर्मचारी अभावले  कार्य प्रगतिमा समस् या आएको  बताएका थिए । कार्यालयको  प्रस् तुतिका आधारमा जिल्लामा हाल विषयगत कार्यालयको  बजे टमा ३५ दे खि ४० प्रतिशतसम्म खर्च भएको  अनुमान गरिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top