Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / बादी समुदायसँग ‘नथिया’ को बहस

बादी समुदायसँग ‘नथिया’ को बहस

युगबो ध समाचारदाता

घो राही । बादी समुदायका महिलाको  कथामा ले खिएको  उपन्यास ‘नथिया’ का ले खक सरस वती ‘प्रतीक्षा’ ले  बादी समुदायस“ग बहस गर्नुभएको  छ । दाङको  साहित्यिक संस् था ‘उदाहरण समूह’ ने पालले  सो मवार घो राहीमा आयो जना गरे को  कार्यक्रममा यस्तो  बहस भएको  हो  ।

कार्यक्रममा उपन्यासकार सरस् वतीले  बादी महिलाको  सत्यकथामा आधारित रहे र आफूले  उपन्यास ले खे को  बताउनुभयो  भने  बादी समुदाय अगुवाहरुले  कुनै  बे लाको  पीडाको  दस् तावे ज भए पनि फे रिएको  अवस् थामा यो  उपन्यासले  मे ल नखाने  टिप्पणी गर्नुभयो  ।

उपन्यासकारले  २०३५ दे खि २०४५ सालसम्म दाङसहित विभिन्न जिल्लामा बादी महिलाले  भो ग्नुपरे को  यौ न शो षणको  पीडामा आधारित रहे र उपन्यास ले खे को  बताउनुभयो  । २०६४ सालमा भएको  वादी महिलाको  सिंहदरबारके न्द्रित आन्दो लनबाट प्रभावित भएर आफूले  २०६७ सालमा दाङसहित विभिन्न जिल्लाको  अध्ययन गरी अहिले  यो  उपन्यास ले खे को  उपन्यासकारको  भनाइ छ ।

बादी महिलाको  बॉकी कथा ले ख्न बाकी नै  भएकाले  उपन्यासको  अन्तिममा आफूले  मध्यान्तर भने र उल्ले ख गरे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । त्यति मात्र हो इन उपन्यासमा अहिले  कुनै  पनि बादी महिला यौ न व्यवसायमा नरहे को  स् पष्ट गरे को  पनि उहा“ले  बताउनुभयो  । ‘ले खकको  काम तरंग सिर्जना गनेर्  हो ’– उहा“ले  थप्नुभयो – ‘मै ले  यो  उपन्यास ले खे पछि बादी महिलाको  पीडाबारे  बहस शुरु भएको  छ, यसलाई मै ले  सफलता माने को  छु ।’

बादी समुदायका अगुवा निर्मलाकुमारी गुप्ता बादीले  उपन्यासले  एउटा कालखण्डको  चित्रण गर्न खो जे  पनि यो  उपन्यास पढ्ने ले  बादी समुदायका महिलालाई राम्रो  दृष्टिले  नहे नेर्  टिप्पणी गदैर्  अहिले  आएको  परिवर्तन उल्ले ख नगर्नु उपन्यासको  कमजो री भएको  बताउनुभयो  । ‘कतिपय कुरा तथ्यभन्दा बाहिरका छन्, विवाह गरे का कुनै  पनि बादी महिलाले  यौ न व्यवसाय गरे को  इतिहास छै न तर यसमा त्यसलाई गलतरुपमा प्रस् तुत गरिएको  छ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘आफू बिग्रन तयार भए तर बादी महिलाले  परिवार र समुदायलाई बिगारे नन् र बाबुको  पहिचान नहुदा पनि बालबच्चालाई हुर्काएर साहस दे खाएका छन् ।’ उपन्यासमा धे रै  पात्रको  नाम अहिले का महिलासग पनि मिल्ने  भएकाले  यसले  उनीहरुको  प्रगतिमा समस् या आउने  औ ंल्याउदै  उहाले  भन्नुभयो – ‘नया पुस्ताका बहिनीहरु, जसलाई यौ न व्यवसायबारे  जानकारी नै  छै न, उनीहरुको  नामसमे त पात्रसग मिल्दा समस् या दे खिएको  छ, यसलाई पाठकहरुले  आजको  अवस् थास“ग कुनै  सम्बन्ध छै न भने र बुझ्नु उपयुक्त हुने छ ।’

अर्का बादी अगुवा निर्मल बादीले  उपन्यासमा २००७ दे खि २०४५ सालसम्मको  घटनाक्रम ठीकै  ढंगले  उठाएको  भए पनि २०४६ पछिको  अवस् था नआउ“दा पाठकलाई भ्रम पनेर्  खतरा रहे को  बताउनुभयो  । ‘यो  पीडाको  दस्तावे ज हो  तर पनि यसलाई हिजो कै  इतिहासका कतिपय तथ्य हुन् भने र बुझ्नुपर्छ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘महिलाले  समाजबाट पाएको  उत्पीडनका कथा यसमा छन्, अघि बढ्दै  गर्दा अलि उपन्यासले  बाटो  बंग्याएको  दे खिन्छ ।’ उपन्यासमा कथा र परिवे श पक्रै याको  भए पनि भाषा सुदूरपश्चिमको  प्रस् तुत गरिएको  टिप्पणी गर्नुभयो  । यौ न व्यवसाय बादी समुदायको  प्रथा वा प्रचलन नभई कुनै  कालखण्डको  बाध्यताको  परिवे श भएकाले  यसलाई प्रथाकै  रुपमा बुझ्नु सही नहुने  उहा“ले  बताउनुभयो  । कार्यक्रमको  सञ्चालन उदाहरण समूहका नवीन अभिलाषीले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top