Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / गुनासो  सुन्न घोराही उपमहानगरमा निःशुल्क फोन सेवा

गुनासो  सुन्न घोराही उपमहानगरमा निःशुल्क फोन सेवा

 

युगबो ध समाचारदाता

घो राही  । घो राही उपमहानगरपालिकाले  सहजै  गुनासो  सुने र समस् या समाधान गर्न र सहजरुपमा सूचना प्रवाहका लागि पै सा नलाग्ने  फो न से वाको  शुरुवात गरे को  छ ।

गएको  माघ ११ गते को  १९ औ ं नगर कार्यपालिका बै ठकबाट भएको  निर्णयअनुसार उपमहानगरले  नागरिकको  गुनासो  व्यवस् थापन र सहजरुपमा सूचना प्रवाहका लागि पै सा नलाग्ने  टे लिफो नको  व्यवस् था गरे को  हो  । उपमहानगरपालिकाको  कार्य क्षे त्रभित्रका कुनै  पनि गुनासा, समस् या र सूचनाका लागि पै सा नलाग्ने  नम्बर १६६०८२५६५५५ को  व्यवस् था गरे को  हो  ।

उक्त टे लिफो न नम्बरमा फो न गरे र कुनै  पनि गुनासो  राख्न, समस् या भन्न र सूचना प्राप्त गर्न सकिने  गरी व्यवस् था मिलाइएको  नगर प्रमुख नरुलाल चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  । सूचना, गुनासा र समस् या सकभर तत्कालै  समाधान गरिने  र तत्काल सम्भव नभएकाहरुको  छिट्टै  सम्बो धन गनेर्  गरी व्यवस् थापन गरिएको  उहाको  भनाइ छ । सूचना सञ्चार तथा तथ्यांक व्यवस् थापन महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा र सामाजिक विकास महाशाखामा उक्त फो न से वा जो डिएको  छ ।

समस् या तथा गुनासाहरु सम्बन्धित महाशाखाहरुबाट समाधान हुने  र यदि हुन नसके  तत्काल नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराउन नगर प्रमुख चौ धरीले  निदेर् शन दिनुभएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top