Free songs
Home / सम्पादकीय / सुरक्षित आवासको  अभियानलाई राष्ट्रब्यापी बनाऔ ं

सुरक्षित आवासको  अभियानलाई राष्ट्रब्यापी बनाऔ ं

ने पाल विविधखाले  समस् याबाट गुज्रिरहे को  छ । यसमा पनि ने पालीले  भो ग्नुपरे को  सबै भन्दा ठूलो  समस् या भने को  गरिबी नै  हो  । सरकारी अध्ययनले  साढे  ८१ लाख ने पाली नागरिक अझै  पनि निरपे क्ष गरिबीको  रे खामुनि रहे को  दे खाएको  छ । प्रतिहजार जनसंख्यामा दुईसय ८६ ने पाली गरिबीको  रे खामुनि रहे को  सरकारी तथ्यांक बो लिरहे को  छ । गरिबी विभिन्नरुपमा प्रकट भइरहे को  छ । खान नपाएर भो कभो कै  मनेर् को  संख्या कम हो ला तर आधा पे ट खाएर जीवन गुजानेर् को  संख्या अहिले  पनि धे रै  छ । यो  संख्यालाई घटाउनु अबको  चुनौ ती हो  । राजनीतिक व्यवस् था धे रै  फे रिएको  छ, जनताको  अवस् था फे र्नु अबको  चुनौ ती हो  । ढिलाचाँडो  मुलुक समृद्धिको  यात्रामा त अघि बढ्छ तर यसका लागि सचे त पहल भएन भने  समय बढी लाग्न सक्छ । जनताको  अवस् था बदल्नका लागि संघीय सरकारदे खि प्रदे श र स् थानीय तहहरुले  नवीनतम र सिर्जनशील कार्यक्रम अघि सार्न सक्नुपर्छ ।

हे र्दा सानो  तर एउटा नवीन अभियानको  थालनी भएको  छ दाङमा । घो राही उपमहानगरपालिका–१६ मा खरको  छाना हटाएर टिनको  छाना लगाउन स् थानीय सरकारले  अनुदानको  व्यवस् था गरे को  छ । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षदे खि उपमहानगरपालिकाभरि नै  विस् तार गनेर्  घो राही उपमहानगरले  घो षणा गरे को  छ । त्यसो  त तुलसीपुर उपमहानगरले  कार्यविधि नै  बनाएर यसका लागि सवेर् क्षण गरिसके को  छ । त्यस् तै  रो ल्पाको  सुनिल स् मृति गाउँपालिकाले  पनि यसका लागि पहल थाले को  छ भने  संसद आवास कार्यक्रममार्फत आगामी वर्षदे खि रो ल्पामा खरको  छानामुक्त अभियान चलाउने  र पाँच वर्षभित्र अभियान पूरा गनेर्  प्रतिनिधिसभा सदस् यले  घो षणा गरे का छन् । यी सबै  घो षणा कार्यान्वयनमा आए भने  यस क्षे त्रमा खरको  छाना हटाउने  अभियान अघि बढ्ने  दे खिन्छ । यसले  प्रतीकात्मकरुपमा भए पनि जनताको  जीवन सुधारमा के ही भूमिका निर्वाह गनेर् छ ।

ग्रामीण क्षे त्रमा प्रशस् त मात्रामा खर उत्पादन हुन्छ र यसलाई घर छाउन प्रयो ग गरिन्छ । खरले  छाएका घर मानव स् वास् थ्यका लागि हितकर नै  मानिन्छ । तर सामाजिक र सुरक्षा दुबै  दृष्टिको णले  खरको  छानालाई राम्रो  मान्न सकिदै न । सामाजिक दृष्टिले  खरको  छाना गरिबीको  सूचक हो  भने  आवास सुरक्षाका दृष्टिले  आगलागीको  सर्वाधिक जो खिम रहन्छ । सामाजिक अध्ययनका क्रममा गरिबीको  सूचकको  खो जी गर्दा खरको  छानालाई गरिबीकै  सूचकको  रुपमा हे नेर्  गरिन्छ । खरको  छाना जो खिमयुक्त हुन्छ र जो खिमयुक्त जीवन बिताइरहे का जनतालाई आर्थिक–सामाजिक दृष्टिको णबाट विपन्न मान्ने  गरिन्छ । त्यसै ले  सक्ने  जतिलाई खरको  छाना विस् थापन गर्न प्रो त्साहन गनेर्  र नसक्ने लाई राज्यले  निश्चित अनुदान नै  दिएर भए पनि यो  अभियानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

अहिले  वडा र पालिकास् तरमा शुरु भएको  यो  अभियान कम्तिमा प्रदे शस् तर र बढीमा राष्ट्रियस् तरमै  सञ्चालन गर्नुपर्छ । टिन मात्र अनुदान दिने  व्यवस् था गरिए पनि बाँकी खर्च जनता आफै ले  जुटाउनसक्छन् । सुरक्षित आवासको  व्यवस् था सामाजिक दृष्टिले  मात्र हो इन, राजनीतिक दृष्टिले  पनि अनिवार्य भइसके को  छ । किनकि यसलाई संविधानले  नै  व्यवस् था गरे को  छ । संविधानको  धारा ३७ ले  आवासको  हकलाई मौ लिक हकको  रुपमा सुरक्षित गरे को  छ । प्रत्ये क नागरिकलाई उपयुक्त आवासको  हक हुने  र भूमिहीन र दलितको  सवालमा एक पटकसम्म राज्यले  नै  घरजग्गाको  ब्यवस् था गरिदिने सम्मको  संवै धानिक व्यवस् था छ । सुरक्षित आवासको  हक कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले  नै  स् पष्ट कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । त्यसो  भएन भने  पनि प्रदे श र स् थानीय सरकारहरुले  यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले  दाङका के ही स् थानमा शुरु भएको  यो  अभियानलाई राष्ट्रब्यापी बनाउनु जरुरी छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top