Free songs
Home / सम्पादकीय / महायज्ञमा अनावश्यक दान विवाद

महायज्ञमा अनावश्यक दान विवाद

जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय दूधरास दाङमा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गनेर्  उद्दे श्यसहित आयो जना गरिएको  श्रीमद्भागवत ज्ञान महायज्ञ सम्पन्न भइसके को  छ । महायज्ञ सम्पन्न भइसके पछि पनि महायज्ञमा दानको  विषयमा यतिबे ला अनावश्यकरुपमा विवाद गरिएको  छ । जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा डिप्लो मा तहको  इञ्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक एक करो ड रुपै याँ संकलन गनेर्  लक्ष राखे र आयो जना गरिएको  महायज्ञमा अनावश्यकरुपमा विवाद सार्वजनिक भएको  छ । सो  महायज्ञमा सो नापुर सिमे न्ट प्रालिले  गरे को  भनिएको  दान लिन अस् वीकार गरिएको  भन्ने  कुरा आएको  छ । एकातर्फ दान थो रै  भएको  भन्दै  अस् वीकार गरे को  भनिएको  छ भने  अकोर् तर्फ त्यसो  नभएको  भन्ने  पनि स् वयं मूल व्यवस् थापन समितिका अध्यक्षको  भनाइ छ । जे  भए पनि दानको  विषय यसरी अनावश्यक चर्चाको  विषय बनाइनुहुँदै नथ्यो  । यो  विषयलाई अनावश्यकरुपमा उछाले र न दान दिएको  भनिएको  सो नापुर सिमे न्ट न त विद्यालय, न स् थानीय कसै लाई पनि फाइदा पुग्दै न ।

त्यसो  त यस् ता धार्मिक ज्ञान महायज्ञमा दान के  कति दिने  भन्ने  विषय लिने  भन्दा पनि दिने को  इच्छाअनुसार हुने  गर्छ । तर कतिपय सन्दर्भ यस् ता हुन्छन् कि दान दिने  र लिने बीच एकखालको  समझदारी पहिल्यै  हुने  गर्छ । दान दिँदै  गर्दा ती समझदारी पालना भएन भने  अने क प्रो पो गण्डा शुरु हुने  गर्छ । यस् ता प्रो पो गण्डा कि त दान दिने  पक्षले  नदिनका लागि गर्छ कि त आयो जकको  उद्दे श्य विफल पार्न लागिपरे का समूह या बीचमा बसे र निजी फाइदा लिन उद्यत समूहले  गर्छ । आयो जक टिमको  एकता र उद्दे श्यप्रति बलियो  प्रतिबद्धता नहुँदा नै  यस् ता प्रो पो गण्डाहरु सतहमा आउने  गर्छन् । महायज्ञ मूल आयो जक समितिका संयो जक, महायज्ञ सम्पन्न गर्न गठित विभिन्न उपसमितिका संयो जक, स् थानीयहरुका फरक–फरक कुरा बाहिर आउनु यही प्रतिबद्धता र एकता नहुनुको  परिणाम हो  । दानको  विषयमा उठे को  विवादले  प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको  पवित्र उद्दे श्यमा समे त प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्छ । यो  राम्रो  हो इन ।

विद्यालय, चौ तारी, स् वास् थ्यसंस् था निर्माणका नाममा पञ्चायतकालमा पनि धार्मिक कार्य गनेर्  प्रचलन थियो  । आर्थिक स्रो त जुटाउन अहिले  पनि धार्मिक ज्ञान महायज्ञ आयो जना हुने  गर्छन् । जिल्लाको  सबै भन्दा पुरानो  विद्यालय पद्मो दय पब्लिक नमूना उच्च माविले  पनि प्राविधिक शिक्षाका लागि घो राहीमा महायज्ञ सञ्चालन गरे को  थियो  । गत महिनामात्रै  बालकल्याण आधारभूत विद्यालय खै रा दाङले  पनि विद्यालयको  शै क्षिक सुधारका लागि महायज्ञ सञ्चालन गरे को  थियो  । अन्यत्र पनि यस् ता कार्य हुने  गरे का छन् । आर्थिक स्रो त जुटाउन आयो जना गरिएका महायज्ञबाट उद्दे श्यअनुरुप दान संकलन भयो  भएन एउटा पाटो  हो , तर दिइएका दान अस् वीकार गनेर्  वा दान थो रै  भएको  भन्ने  विषयमा अनावश्यक विवाद उठ्नु हुँदै नथ्यो  । विद्यालयसँगै  नजिकै  रहे को  सो नापुर सिमे न्ट दानकै  विषयमा यसरी विवादमा ल्याइनुहुँदै नथ्यो  । सिमे न्ट उद्यो गको  प्रदूषणबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित भएको  विद्यालयले  प्राविधिक शिक्षाका लागि गरे को  अपे क्षा स् वे च्छाको  दानमा मात्रै  सीमित हुनुहुँदै नथ्यो  । आपसी सल्लाह र समझदारीमा टुंग्याउनुपनेर्  विषय अनावश्यकरुपमा उछाले र कसै को  भलो  हुँदै न । विद्यालय, उद्यो ग र स् थानीय जो  कसै ले  पनि यो  विवाद बढाउनु उपयुक्त हो इन ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top