Free songs
Home / सम्पादकीय / सांसदलाई घडेरी !

सांसदलाई घडेरी !

 

हे टांै डा उपमहानगरपालिकाले  प्रदे श नं. ३ का प्रदे शसभा सदस् यहरुलाई घर निर्माण गर्नका लागि प्रदेश मुकाम हे टौ ंडामा दश धुर घडे री दिने  निर्णय गरे को  खबरले  धे रै लाई आश्चर्यचकित बनाएको  छ । नगर विकास समितिको  स् वामित्वमा रहे को  घडे री सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउन नगर विकास समितिका अध्यक्षदे खि त्यहाँ क्रियाशील सबै  पार्टीका ने ताहरुसमे त सहमत हुनु झनै  उदे कलाग्दो  विषय हो  । यसरी सांसदहरुलाई दिइने  घडे री सरकारी दररे टमा कौ डीको  मूल्यमा उपलब्ध गराइने छ, त्यो  पनि किस् ताबन्दीमा ∕ यसबाट स् थानीय सरकारको  मानसिकता, काम गनेर्  शै ली कस् तो  रहे छ भन्ने  बुझ्न कुनै  गाह्रो  पदैर् न ।

हुन त ने पाली समाजमा यसखालका कामलाई सामान्य ठान्ने  अझ जायज नै  मान्ने  मानसिकता समे त छ । गलत नियत र उद्दे श्य राखे र गरिएका कामहरु कहिल्यै  पनि जायज हुन सक्दै नन् । सांसदहरुलाई घडे री दिन खो ज्ने  हो  भने  भो लि थप अरु क्यै  दिएर किन्नुपनेर्  अवस् था नआउला भन्न सकिन्न । यसको  पछाडि जस् तो  उद्दे श्य राखिए पनि त्यो  गलत हुन्छ । घडे री खरीद बिक्रीको  नाटक रचे र सांसदकै  खरीद बिक्री गनेर्  यो जना जननिर्वाचित स् थानीय सरकारले  बनाउनु खे दजनक कुरा हो  । यस् तो  हो  भने  अब समृद्धि दे श र जनताको  हो इन, ने ताहरुकै  हुने  भयो  ।

अहिले  लाखौ ं ने पाली युवाहरुले  रो जगारीको  खो जीमा भारतका गल्लीहरुमा दुःख पाइरहे का छन् । खाडी मुलुकमा श्रम र पसिना बगाउँदै  कहर काटिरहे का छन् । कति त जीवनसँग संघर्ष गर्दा मृत्युवरण गर्न विवश छन् । यस् तो  बे लामा मुलुकको  विकास र समृद्धिको  यो जना बनाउने  सांसदहरुलाई खरीद्न खो ज्ने हरु मुलुकको  विकास र समृद्धिका बाधक हुन् । विगतमा सांसदहरुलाई गाडीमा भन्सार छुट दिंदा के ही सांसदहरुले  पजे रो  बे चे र लाखौ ं रकम कमाएका थिए । अब विगतको  नकारात्मक पाटो  दो हो ¥याउने  है न । दे श र जनतालाई के न्द्रमा राखे र जनताको  मन जित्ने  गरी काम गनेर्  हो  । यो  बे ला सबै  किसिमका प्रलो भनबाट मुक्त भएर नवनिर्वाचित सांसदहरुले  आफ्नो  जिम्मे वारी पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।

सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदा सिक्किमका सांसदहरुलाई एक–एकवटा सुनको  चरा उपहार दिइएको  थियो  । सांसदहरु कसरी खरीद बिक्री हुन्छन् भन्ने  कुराको  एउटा उदाहरण मात्र हो  यो  । ने पालकै  सन्दर्भमा त्यति ठूलो  खरीद बिक्रीको  सम्भावना हाललाई छै न । तर यसखालका नकारात्मक घटनाबाट शिक्षा लिन भने  जरुरी छ । सुनको  चरा, पजे रो  र घडे री जे  लिइए पनि ती अनै तिक कर्म हुन् । कर्म फरक जस् तो  दे खिए पनि सारतत्व एउटै  हो  । यसबाट अलग हुने  हो  भने  सबै भन्दा पहिले  भ्रष्ट मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ । हाम्रा सांसदहरुले  कस् तो  आचरण र व्यवहार दे खाउँछन्, त्यसका लागि के ही समय प्रतीक्षा गनैर् पर्छ । हामी यत्ति मात्र भन्न सक्छौ ं– कम्तिमा विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ र त्यसलाई दो हो ¥याउनुहुँदै न ।

यतिबे ला जनताका इच्छा आकांक्षाहरु चुलिएका छन् । सबै ले  आर्थिक विकास र समृद्धिको  नारा दिएर चुनाव जिते का हुन् । त्यसलाई साकार पानेर्  हो  भने  इमानदारिता, दृढ अठो ट र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । अहिले  पनि दूरदराजका ग्रामीण वस् तीमा बस् ने  जनताले  बिरामी हुँदा सामान्य उपचार पाइरहे का छै नन् । स् वास् थ्य चौ कीहरुमा सिटामो ल पाइ“दै न । शुद्ध खाने पानीको  अभावमा झाडापखालाबाट वषेर् नि दर्जनौ ं नागरिकले  जीवन गुमाइरहे को  अवस् था छ । यस् तो  अवस् थामा आर्थिक विकास र समृद्धि आकाशबाट बर्सिदै न । तीनै  तहका सरकार र ने तृत्व वर्गले  विगतकै  परम्परा दो हो ¥याउने  हो  भने  अझ ठूलो  दुरावस् था भो ग्नुपनेर् छ । सांसदहरुले  राज्यको षबाट पाउने  सुविधा पाउने  नै  छन् । अहिले  सांसदलाई घडे री है न, जनतालाई सिटामो ल चाहिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top